آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی: #کویر، #فنورد، #فسدید

🔻شیمیایی : #شدوص

🔻انبوه‌سازی : #وساخت، #کرمان

🔻بیمه: #ورازی

🔻واسطه‌گر مالی : #ولبهمن

🔻سرمایه‌گذاری ‌ها: #وصنعت، #وآرین، #وکادو، #وپویا

🔻سیمان: #ساراب، #سمتاز، #ساربیل

🔻دارویی: #ددام، #دفارا

🔻برق و بخار : #بفجر

🔻غذایی : #غگلپا

🔻چند رشته‌ای : #وغدیر

🔻خودرو: #خریخت

🔻ماشین‌آلات : #تپکو

🔻فرآورده های نفتی: #شبهرن

🔻زراعت : #زفکا، #زپارس

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر