درباره ما
سهم تو مجموعهای متشکل از متخصصان بازار سرمایه است که با تکیه بر دانش نرمافزاری، سامانهای هوشمند را برای تحلیل سهام بر اساس نظرات تحلیلگران مطرح بورسی در شبکههای اجتماعی طراحی کرده است. متخصصان ما در سهم تو، به طور روزانه تمامی تحلیلها و سیگنالهای ارائه شده در شبکههای اجتماعی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند. سهمهای با بیشترین توصیه به خرید و فروش و نیز معتبرترین تحلیلگران فعال در شبکههای اجتماعی، بر اساس سیستم امتیازدهی هوشمند سهم تو معرفی و به کاربران ارائه میشود.