ورود/ثبت‌نام

والبروالبر

آخرین معامله-4.85%۴٬۹۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
27
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز والبر:
فیلتر
;;
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1187
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #ثاخت #پارسیان #وپارس #وتوسم #معیار #سنوین #وآتوس #کابگن #سصفها #شتهران #غپونه #غبهار #قنقش #فاهواز #کویر #نمرینو #اپال خروج پول هوشمند 💸 #امید #پرسپولیس #ثامان #تماوند #امید #حپترو #وطوبی #آباد #سلار #سغرب #سپاها #سبجنو #سفارس #شلعاب #کرماشا #شدوص #مارون #زاگرس #جم_پیلن #جم #شپارس #کاسپین #دکپسول #پخش #غویتا #بفجر #وکغدیر #قیستو #خاهن #بکابل #لخزر #فولاد #کاوه #فولاژ #فافق #فروژ #ارفع #وتوکا #فسبزوار #فایرا #نیان #کروی #جوین #زگلدشت کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #لوتوس #تماوند #امید #وتعاون #حگهر #وملل #گوهران #سغرب #سبجنو #سفارس #سفانو #سیتا #سغدیر #پارسیان #شکام #وپترو #شبصیر #آریا #شخارک #جم #شکبیر #شپارس #دکپسول #غسالم #غدیس #ونیکی #خکاوه #بکام #بکابل #تایرا #لخزر #فجوش #فملی #فولاد #کاوه #فجر #فافق #ارفع #فایرا #نیان #کنور #حفاری #کزغال #زکوثر کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #بساما #فافزا تیک صعودی ✅ #سپیدار #وپارس تیک نزولی‼️ #پرداخت #امید #اتکام #حرهشا #ولغدر #وخاور #وامین #سدشت #سهرمز #ساراب #سکرد #سکارون #سیدکو #افق #پاکشو #شخارک #پارس #مارون #خراسان #جم_پیلن #دسبحا #دکیمی #دارو #والبر #وپخش #دسینا #دروز #دامین #داسوه #دالبر #غشوکو #وصندوق #قشیر #قپیرا #قشهر #خریخت #بسویچ #لخانه #لازما #لسرما #کیا #فاما #فخاس #فولاژ #فغدیر #فایرا #پلاست #پاسا #شنفت #کگل #کگهر ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۷۰
اشتراک گذاری
اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها #عدم_تایید 💬 به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های تاید واتر خاورمیانه (حتاید)، پتروشیمی فن آوران (شفن)، بانک پاسارگاد (وپاسارفجر انرژی خلیج فارس (بفجر)، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر)، گروه توسعه مالی مهرآیندگان (ومهان)، سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکوفولاد آلیاژی ایران (فولاژ)، پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)، کربن ایران (شکربن)، پتروشیمی پردیس (شپدیس)، کالسیمین (فاسمین)، سیمان فارس و خوزستان (سفارس)، گروه سرمایه‌گذاری البرز (والبر) در روز جاری مطابق با بند 4 مکرر ماده 30 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی‌بر عدم رعایت اصل انصاف تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۸۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از والبر بهتر است؟
️️مثبت سبز
️️مثبت سبز
رتبه: 150
2.2
خریدوالبر،️️مثبت سبز
#والبر در آستانه تکمیل شدن موج -D- از B:3 می باشد که بعد از تکمیل شدن می تواند بازدهی قابل توجه ای داشته باشد . ✅@Mosbat_Sabz
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۲۰
اشتراک گذاری
BourseMag|مجله بورس
BourseMag|مجله بورس
رتبه: 656
0.1
اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها      ❌به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های (شبهرن)،  (شتران)،  (سشرق)،   (وصندوق)،  (سیتا)، (کاوه)،   (فایرا)، (پارسان)، کربن ایران  (شکربن)،  (دسینا)، (شبندر)،  (شستا)،  (شفن)، (پارس)،   (شپدیس)، (ومهان)،(بوعلی)، (وسکاب) (نوری)،   (سرود)،  (خساپا)،(سهگمت)،   (سخوز)، (جم)، (خودرو)،  (شخارک)،  (والبر)،  (سپاها)،  (وبملت)،   اصفهان (ذوب)،  (وغدیر)،  (ونوین)، (خگستر)، (ورنا)، (وپارس)،  (فولاژ)، (کرماشا)،  (ونیکی)،  (تیپیکو) در روز جاری  مطابق با بند 4 مکرر ماده 30 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق  بهادار تهران، مبنی‌بر عدم رعایت اصل انصاف تایید نگردید.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۷۰
اشتراک گذاری
🔸اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های (شبهرن)، (شتران)، (سشرق)، (وصندوق)، (سیتا)، (کاوه)، (فایرا)، (پارسان)، کربن ایران (شکربن)، (دسینا)، (شبندر)، (شستا)، (شفن)، (پارس)، (شپدیس)، (ومهان)،(بوعلی)، (وسکاب) (نوری)، (سرود)، (خساپا)،(سهگمت)، (سخوز)، (جم)، (خودرو)، (شخارک)، (والبر)، (سپاها)، (وبملت)، اصفهان (ذوب)، (وغدیر)، (ونوین)، (خگستر)، (ورنا)، (وپارس)، (فولاژ)، (کرماشا)، (ونیکی)، (تیپیکو) در روز جاری مطابق با بند 4 مکرر ماده 30 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی‌بر عدم رعایت اصل انصاف تایید نگردید. @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۷۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1187
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #پرسپولیس #ثامان #آ_س_پ #ولکار #معیار #گوهران #وطوبی #کایتا #شرنگی #غشاذر #غدانه #غناب #بپیوند #بکهنوج #وامید #قنقش #بسویچ #تفیرو #فجوش #پلاست #نمرینو خروج پول هوشمند 💸 #فن_افزار #تنوین #بپاس #حپترو #حگهر #حشکوه #وتجارت #وسکاب #کایزد #کساپا #سرود #کساوه #کترام #کارام #شدوص #شلعاب #شپلی #تیپیکو #دابور #دتولید #ریشمک #پخش #والبر #غبهار #غپآذر #غپاک #قیستو #قشرین #خلنت #خشرق #خاهن #لابسا #فبستم #فمراد #فولاژ #فایرا #فافق #کویر #فروژ #ذوب #پکرمان #چنوپا کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #بپاس #حخزر #وخاور #سهگمت #سخوز #سرود #سفارس #سپاها #ستران #کساوه #کلوند #زاگرس #شغدیر #آریا #شکبیر #بوعلی #دکپسول #دشیمی #دعبید #دابور #دتولید #دبالک #پخش #والبر #مبین #خفنر #ارفع #فایرا #فخاس #شرانل #شبهرن #شسپا #اپال #تاصیکو #کنور کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #پرسپولیس #بازرگام #توسن #ومهان #ساوه #کاسپین #خبنیان #وملی تیک صعودی ✅ #وطوبی تیک نزولی‼️ #پرداخت #فن_آوا #بنو #ما #وآفری#وشمال #وامین #کگاز #سفار #افق #قرن #دقاضی#وپخش #شفا #غبهار #وبشهر #ونیکی#لپیام #لبوتان #تمحرکه #فخاس #نطرین ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۳۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 141
2.5
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #کویر،  #فگستر، #فروژ، #فباهنر 💢شیمیایی:#بوعلی، #پترول، #شگویا، #نوری، #شپلی، #شگستر 💢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #موج، #عیار، #توان 💢رایانه:#فن_افزار 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢فراکابها: #فرابورس، #انرژی، #بورس، #کالا، #تکاردان 💢بیمه:#دانا، #پارسیان 💢بانک: #وبملت، #دی 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا 💢حمل‌ونقل:#حفارس،  #حکشتی، #حپترو، #حگهر، #حتوکا، #حآسا 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #وساخت، #ثپردیس، #کیسون، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#وساپا، #وخارزم، #وسپهر، #وصنعت 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢کاشی:#کترام 💢سیمان:#سفارس، #سپاها، #سصفها، #سرود، #سیلام 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کتوکا، #کایزد 💢غذایی:#آردینه، #غزر، #غگل، #غنوش، #غپاک 💢دارویی: #دابور، #برکت، #دتولید، #والبر 💢قند:#قثابت، #قچار، #قصفها 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بجهرم، #بمولد 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خزامیا، #خگستر، #خلنت، #فنر، #ختوقا، #خبنیان، #ورنا 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فاذر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت: #تلیسه 💢لاستیک: #پتایر 💢نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #فزر، #کاما، #کرومیت ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۳۰
اشتراک گذاری
🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #کویر،  #فگستر، #فروژ، #فباهنر ⭕️شیمیایی:#بوعلی، #پترول، #شگویا، #نوری، #شپلی، #شگستر ⭕️صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #موج، #عیار، #توان ⭕️رایانه:#فن_افزار ⭕️اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک ⭕️فراکابها: #فرابورس، #انرژی، #بورس، #کالا، #تکاردان ⭕️بیمه:#دانا، #پارسیان ⭕️بانک: #وبملت، #دی ⭕️سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا ⭕️حمل‌ونقل:#حفارس،  #حکشتی، #حپترو، #حگهر، #حتوکا، #حآسا ⭕️انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #وساخت، #ثپردیس، #کیسون، #ثبهساز ⭕️سرمایه‌گذاری:#وساپا، #وخارزم، #وسپهر، #وصنعت ⭕️هتل:#سمگا، #گدنا ⭕️کاشی:#کترام ⭕️سیمان:#سفارس، #سپاها، #سصفها، #سرود، #سیلام ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کتوکا، #کایزد ⭕️غذایی:#آردینه، #غزر، #غگل، #غنوش، #غپاک ⭕️دارویی: #دابور، #برکت، #دتولید، #والبر ⭕️قند:#قثابت، #قچار، #قصفها ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #بجهرم، #بمولد ⭕️خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خزامیا، #خگستر، #خلنت، #فنر، #ختوقا، #خبنیان، #ورنا ⭕️ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فاذر ⭕️شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر ⭕️زراعت: #تلیسه ⭕️لاستیک: #پتایر ⭕️نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #فزر، #کاما، #کرومیت ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/02/23
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۳۰
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #کویر، #فگستر، #فروژ، #فباهنر 💢شیمیایی:#بوعلی، #پترول، #شگویا، #نوری، #شپلی، #شگستر 💢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #موج، #عیار، #توان 💢رایانه:#فن_افزار 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢فراکابها: #فرابورس، #انرژی، #بورس، #کالا، #تکاردان 💢بیمه:#دانا، #پارسیان 💢بانک: #وبملت، #دی 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حکشتی، #حپترو، #حگهر، #حتوکا، #حآسا 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #وساخت، #ثپردیس، #کیسون، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#وساپا، #وخارزم، #وسپهر، #وصنعت 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢کاشی:#کترام 💢سیمان:#سفارس، #سپاها، #سصفها، #سرود، #سیلام 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کتوکا، #کایزد 💢غذایی:#آردینه، #غزر، #غگل، #غنوش، #غپاک 💢دارویی: #دابور، #برکت، #دتولید، #والبر 💢قند:#قثابت، #قچار، #قصفها 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بجهرم، #بمولد 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خزامیا، #خگستر، #خلنت، #فنر، #ختوقا، #خبنیان، #ورنا 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فاذر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت: #تلیسه 💢لاستیک: #پتایر 💢نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #فزر، #کاما، #کرومیت ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۳۰
اشتراک گذاری
Q1350
Q1350
رتبه: 1237
2.6
خریدوالبر،تکنیکال،Q1350
سلام چارت تمیزی دارد درست روی حمایت استاتیک و معتبر خودش قرار دارد . باید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۵٬۲۳۰
اولین مقاومت:
۶٬۱۷۳
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۳۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها