#خفنر

فنرسازی‌خاور

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش خفنر
چراغ بورس@cheragh_bourse
امتیاز:0
دنبال کننده:23.9K

#خفنر در رنج مثبت معامله میشه

@cheragh_bourse

آموزش خفنر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

خودروسازها کماکان پیشتاز معاملات ، #خاور #خگستر #خودرو #خبهمن از تقاضای خوبی در آستانه بالای معاملات بهره میبرند. #خزامیا #خپارس #خمحرکه #خشرق #خاذین #ورنا #خفنر #خکرمان نیز با گرایش مثبت در حال داد و ستد می‌باشند.

@ChanelVIP1354

آموزش خفنر
کندل سبز@CandeleSabz
امتیاز:725
دنبال کننده:11.9K

🌟نماد قابل بررسی #بازار امروز ؛

#فولاژ (ورود پول هوشمند )

#خفنر (واگرایی مثبت )

#قاسم (حجم مشکوک و واگرایی مثبت )

@CandeleSabz

نمایش بیشتر

آموزش خفنر
امتیاز:520
دنبال کننده:4.7K

نمایش بیشتر

آموزش خفنر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

اوج هیجان در گروه خودروسازی و قطعات با صف خرید #خودرو #خگستر #خزامیا #خپارس #خبهمن و #خفنر جاری است. اکثر گروه هم از معاملات مثبت و با تقاضای مناسبی برخوردار هستند.

@ChanelVIP1354

آموزش خفنر
چراغ بورس@cheragh_bourse
امتیاز:0
دنبال کننده:23.9K

#خفنر صف خرید

@cheragh_bourse

آموزش خفنر
چراغ بورس@cheragh_bourse
امتیاز:0
دنبال کننده:23.9K

#خفنر رنج مثبت قوی

@cheragh_bourse

آموزش خفنر
امتیاز:752
دنبال کننده:53.2K

#خودرو

وبصارد و #وبملت و #خفنر صف خوبی بستن

✔️

آموزش خفنر
امتیاز:752
دنبال کننده:53.2K

#خفنر

4,211

#خرید 2 کد حقیقی  در صف خرید 

به #ارزش کل 8,701,812,528 ریال

سرانه خرید هر کد 4,350,906,264 ریال

#وبصادر 2,022

#خرید 3 کد حقیقی  در صف خرید 

به #ارزش کل 6,670,578,000 ریال

سرانه خرید هر کد 2,223,526,674 ریال

#سمازن

11,920

#خرید 8 کد حقیقی  درمثبت 4.75 تابلو 

به #ارزش کل 15,348,823,760 ریال

سرانه خرید هر کد 1,918,607,440 ریال

#خدیزل

44,949

#خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 4.47 تابلو 

به #ارزش کل 6,275,015,247 ریال

سرانه خرید هر کد 2,091,656,766 ریال

#غمارگ

19,550

#خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 4.71 تابلو 

به #ارزش کل 3,126,885,650 ریال

نمایش بیشتر

آموزش خفنر
امتیاز:0
دنبال کننده:20.6K

در‌گروه خودرو و ساخت قطعات #خودرو #خساپا #خگستر #خزامیا #خبهمن #خاذین #ختوقا #خاور #ورنا #ختراک #خفنر #خریخت #خدیزل همگی مثبت و یا صف خرید هستند و جو معاملات گروه به خوبی در حال قوی شدن تقاضا می‌باشد.

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد