ورود/ثبت‌نام
بورس جسی لیور مور

بورس جسی لیور مور

@g_1410456181

تعداد دنبال کننده:7
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۲/۲۲
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
260
رتبه بین 8206 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :7.5%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :5.2%)
قدرت تحلیل
2.6
1779تعداد پیام
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (62) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثپردیس (22.1M) #چنوپا (2.6M) #دهدشت (6.2M) #غفارس (10M) #کازرو (5.8M) #داوه (7.7M) #ممسنی (5.1M) #سلار (24.9M) #وآفر (2M) #غبهار (3.8M) #وپارس (28M) #سرچشمه (6.7M) #پلاست (4.3M) #وایرا (9.7M) #کرومیت (1.1M) #ثزاگرس (343.4K) #ثتوسا (517.3K) #توریل (4.5M) #شفارا (1.8M) #وجامی (12.5M) #قیستو (2.3M) #پارسیان (7.7M) #سدشت (270K) #فکمند (612.3K) #وآرین (8.8M) #شتهران (2.1M) #شپارس (4.5M) #ساذری (582.9K) #کابگن (1.1M) #نبروج (1.3M) #سمتاز (422K) #دی (17.3M) #شکف (589.4K) #وثخوز (65K) #کگاز (255.2K) #چخزر (162.9K) #زماهان (302.8K) #حپترو (291.5K) #معیار  (2.5M) #شرنگی (430K) #تفیرو (176.8K) #معیارح (3.6M) #سکارون (2.3M) #دتهران‌ (14.1M) #تلیسه (1.4M) #کباده (342.5K) #تبرک (50.5K) #حبندر (234.1K) #کروی (615.2K) #تپولا (163.9K) #شصفها (13.6K) #قشرین (121K) #سباقر (127.1K) #قلرست (324.4K) #بایکا (60.4K) #غیوان (157.4K) #شپترو (477.4K) #سمایه (232.6K) #خبازرس (80.2K) #وپسا (504K) #وآیند (73.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (63) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثپردیس (19M) #چنوپا (3.1M) #غفارس (11.8M) #دهدشت (6.2M) #وپارس (49.9M) #کازرو (5.9M) #ممسنی (5.4M) #سلار (25.4M) #ولصنم (22.3M) #کرومیت (2.8M) #غبهار (4M) #داوه (5.7M) #سرچشمه (8.4M) #ثتوسا (803.1K) #ثزاگرس (451.6K) #وآفر (1.4M) #وایرا (9.1M) #شپارس (7.3M) #تپکو (15.1M) #زماهان (1M) #تلیسه (7.4M) #وآرین (11.8M) #وجامی (14.2M) #پارسیان (8.7M) #فکمند (750.8K) #سدشت (312.8K) #شتهران (2.1M) #پلاست (1.7M) #کابگن (1M) #نبروج (1.3M) #سمتاز (420.9K) #ساذری (350.2K) #ولرازح (4M) #چخزر (229K) #تمحرکه (756.1K) #کروی (2.2M) #شرنگی (754.5K) #شکف (619.5K) #ولپارس (2M) #وثخوز (74.8K) #قیستو (888.5K) #شفارا (1.9M) #معیار  (3M) #کباده (761.8K) #دی (8.8M) #حپترو (308.4K) #وآیند (1.1M) #سکارون (2.6M) #تفیرو (176.8K) #معیارح (3.6M) #دتهران‌ (12.5M) #غناب (2.9M) #شصفها (26.6K) #سباقر (182.4K) #قشرین (208.1K) #شپترو (783.4K) #حبندر (14.3K) #بایکا (46.6K) #غیوان (157.4K) #سمایه (275.7K) #غاذر (68.3K) #خبازرس (40.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۱۲:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (40) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثپردیس (20.4M) #کرومیت (10.4M) #فاذر (117M) #غفارس (14M) #دهدشت (6.8M) #کازرو (6.9M) #ثزاگرس (1M) #چنوپا (2M) #ممسنی (5.6M) #داوه (6.4M) #ثتوسا (1M) #ولپارس (8.9M) #سرچشمه (8.5M) #وایرا (10.1M) #وجامی (19M) #وآفر (0.9M) #سکارون (12.1M) #فکمند (0.9M) #تمحرکه (1.6M) #شتهران (2.1M) #نبروج (1.5M) #شفارا (2.9M) #سمتاز (416.6K) #کابگن (0.9M) #شکف (630.2K) #شرنگی (713.1K) #شپارس (2.4M) #معیار  (2.8M) #معیارح (3.7M) #تفیرو (178.3K) #دتهران‌ (13.6M) #وآیند (525.9K) #وثخوز (22.9K) #سمایه (430.9K) #غیوان (157.4K) #سباقر (42.4K) #بایکا (13.3K) #وتوسکاح (332.8K) #بپردیس (94.5K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (45) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فن افزار (37.2M) #وبملت (138.1M) #ثزاگرس (1.5M) #غفارس (10.2M) #آبین (16.5M) #دهدشت (4M) #چنوپا (2M) #داوه (6.1M) #ثپردیس (3.3M) #وایرا (12.2M) #کازرو (3.3M) #ممسنی (3.1M) #دانا (14M) #حپترو (1.4M) #زماهان (1.2M) #وثخوز (584.7K) #ثتوسا (551.5K) #کابگن (1.9M) #میهن (4.9M) #شتهران (2.3M) #فکمند (692.3K) #پی پاد (1.8M) #نبروج (1.5M) #بکهنوج (14.3M) #دتهران‌ (35.1M) #وزمین (4.4M) #ولتجار (2M) #معیار  (3.5M) #وجامی (6.1M) #ولراز (2M) #ساروج (291.9K) #سباقر (484.8K) #تفیرو (187.5K) #شکف (342.6K) #معیارح (2.9M) #سکارون (2.2M) #سمتاز (124.4K) #غیوان (260K) #ساذری (365.1K) #وتوسکاح (1.4M) #شفارا (413.1K) #شلیا (4.1K) #خعمرا (11.8K) #بایکا (20K) #نشار (300K)         📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (32) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثزاگرس (1.5M) #میهن (12.6M) #دهدشت (4.5M) #دتهران‌ (67.6M) #آبین (15.3M) #چنوپا (2M) #کازرو (4M) #وایرا (13.2M) #ممسنی (3.8M) #وثخوز (673.5K) #ثتوسا (673.5K) #حپترو (1.3M) #کابگن (2.1M) #بکهنوج (20.4M) #نبروج (1.5M) #وجامی (9.4M) #وزمین (4.8M) #ولراز (2.4M) #کباده (857.8K) #تفیرو (196.1K) #ساذری (873.6K) #شکف (371K) #معیار  (2.4M) #سمتاز (211.9K) #معیارح (2.3M) #وتوسکاح (1.8M) #غیوان (260K) #جوین (829.5K) #شلیا (54.8K) #فکمند (20.2K) #بایکا (68.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (32) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثزاگرس (0.9M) #ممسنی (3.6M) #کازرو (3.8M) #دهدشت (3.2M) #وایرا (9.9M) #وثخوز (568K) #ثتوسا (549K) #سیتا (2.9M) #چنوپا (1M) #نبروج (1.3M) #تفیرو (328.1K) #کابگن (1M) #زماهان (331.8K) #شکف (268.7K) #سکرد (1M) #ولراز (1.3M) #حپترو (200K) #کباده (266.6K) #ساذری (415K) #سمتاز (89.7K) #وزمین (1.4M) #بکهنوج (2.5M) #غیوان (263.2K) #معیار  (763.4K) #وتوسکاح (1.2M) #آبین (122K) #کهرام (21.7K) #ولتجار (86.9K) #معیارح (167.2K) #شلیا (4.2K) #شسم (72) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۸  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۸
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (27) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثزاگرس (0.9M) #دهدشت (4.4M) #سیتا (6.4M) #ممسنی (4.2M) #کازرو (4.1M) #وثخوز (750.2K) #وایرا (10.3M) #وارس (2M) #ثتوسا (558.7K) #چنوپا (1M) #بکهنوج (18.5M) #کباده (1.4M) #حپترو (739.3K) #نبروج (1.4M) #تفیرو (328.6K) #کابگن (1.1M) #وجامی (5M) #معیار  (2.1M) #ولراز (1.1M) #ساذری (616.4K) #وزمین (2M) #سمتاز (146.5K) #خعمرا (1.3M) #غیوان (263.2K) #وتوسکاح (0.9M) #معیارح (816.9K) #نشار (300K)        
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۸
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (39) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #حشکوه (42.7M) #ثزاگرس (1M) #دهدشت (4.8M) #وارس (3.3M) #ممسنی (4.5M) #ثامان (3.5M) #کازرو (4.4M) #گشان (2.4M) #وایرا (12.4M) #وثخوز (806K) #ثتوسا (783.5K) #آبین (7.7M) #غپونه (4.7M) #حپترو (0.9M) #ولتجار (4.7M) #چنوپا (1M) #سکرد (2.5M) #وجامی (11.6M) #نبروج (1.4M) #تفیرو (329.6K) #شزنگ (102.4K) #کابگن (861.2K) #شکف (433.5K) #وزمین (3.2M) #معیار  (2.8M) #شلیا (487.7K) #ولراز (1.4M) #ولانا (250.7K) #کهرام (213.9K) #سمتاز (140.7K) #معیارح (2.3M) #خبازرس (326.9K) #ولیز (2.4M) #غیوان (260K) #کورز (620.1K) #سیتا (175.1K) #وتوسکاح (746.8K) #فبستم (53.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۸  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٬۷۲۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (55) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (7.5M) #وارس (6.4M) #چنوپا (3.3M) #غنوش (7.8M) #دهدشت (4.9M) #آردینه (1M) #حشکوه (28.8M) #کازرو (5M) #ممسنی (4.3M) #وثخوز (0.9M) #وایرا (14.3M) #فکمند (1.6M) #گشان (2.1M) #زقیام (11.6M) #ثتوسا (690.1K) #سشرق (1.6M) #پلاست (2.2M) #نبروج (1.6M) #ولتجار (3.1M) #میهن (2.8M) #شلیا (2.5M) #آبین (3.8M) #ثزاگرس (136.2K) #ولانا (282.1K) #معیار  (3.6M) #حپترو (397.1K) #تفیرو (163.8K) #کابگن (811.8K) #وزمین (3.1M) #شزنگ (113.6K) #غگرجی (1.7M) #کهرام (284.9K) #ناما (529.2K) #شکف (359.7K) #ولیز (3.7M) #خبازرس (126.7K) #زماهان (185.5K) #ولراز (0.9M) #وآتوس (2.2M) #ختور (1.4M) #معیارح (1.2M) #سکرد (289.5K) #خعمرا (780.8K) #غیوان (260K) #حبندر (75.7K) #کورز (478.8K) #وتوسکاح (345.7K) #وفردا (1.2M) #سیتا (78.2K) #سمتاز (33.1K) #چافست (55.2K) #جهرم (464.5K) #بایکا (10.6K) #سخزر (557) #نشار (300K)         📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۷۶۲
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
سهم هایی که گارد صعودی دارن 💵💵 زقیام واعتبار خلنت ناما غنوش سپیدار ستران دجابر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۱٬۵۰۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (44) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (8.6M) #حشکوه (51.4M) #غنوش (11M) #چنوپا (4.1M) #دهدشت (6.8M) #کازرو (6.7M) #ممسنی (6.6M) #وارس (4.2M) #وایرا (17.2M) #وثخوز (1M) #فکمند (1.7M) #زماهان (1.8M) #گشان (2.2M) #سپیدار (468.9K) #واعتبار (13.2M) #ثتوسا (725.7K) #پلاست (3.6M) #آبین (6.1M) #نبروج (1.6M) #وآتوس (8.8M) #میهن (2.8M) #معیار  (3.9M) #تفیرو (176.2K) #کابگن (822.9K) #وزمین (3.1M) #وفردا (8.9M) #ولانا (237K) #کهرام (311.8K) #شکف (430.3K) #شزنگ (93.4K) #ولیز (4.9M) #خبازرس (205.9K) #سمتاز (195K) #شصفها (35K) #ولراز (0.9M) #خعمرا (0.9M) #معیارح (1.1M) #غیوان (260K) #شلیا (170K) #کورز (479.7K) #سیستم (2.5K) #بایکا (43.3K) #حپترو (15.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۱٬۶۵۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (40) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (6M) #حشکوه (51.3M) #دهدشت (7M) #کازرو (6.8M) #ممسنی (6.7M) #چنوپا (3.2M) #وثخوز (1.3M) #وایرا (18M) #گشان (1.8M) #پلاست (4.2M) #ثتوسا (644.1K) #فکمند (0.9M) #وارس (1.3M) #وآتوس (10.5M) #نبروج (1.6M) #شلیا (1.8M) #آبین (4.8M) #معیار  (3.8M) #حبندر (768.6K) #تفیرو (172.2K) #وفردا (10.4M) #کابگن (818.1K) #غمارگ (7.1M) #کهرام (321.3K) #ولیز (5.5M) #وزمین (2.9M) #ولانا (330.9K) #خعمرا (1.6M) #سمتاز (197K) #ولراز (1.1M) #شکف (278.6K) #باران (2.7M) #معیارح (1.2M) #کورز (578.3K) #غیوان (263.2K) #بایکا (132.5K) #شصفها (9.7K) #وثوق (38.1K) #وجامی (10.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۰۹:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۲۰۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (56) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #حشکوه (33M) #سپیدار (721K) #کازرو (4.5M) #فزر (823.7K) #ممسنی (3.8M) #گشان (2.4M) #وایرا (13M) #چنوپا (1.7M) #سرچشمه (8.7M) #ثتوسا (624.2K) #وثخوز (596.4K) #بتهران (13.2M) #وارس (1.3M) #فکمند (841K) #ولصنم (9.1M) #دهدشت (1.4M) #پلاست (1.9M) #نبروج (1.4M) #آبین (4.2M) #شکف (509.3K) #بشهاب (1.5M) #وثوق (739.7K) #کابگن (1M) #معیار  (3.6M) #وآتوس (5.9M) #غمارگ (7.6M) #سخواف (4.9M) #سیلام (511.5K) #حبندر (807.2K) #ولیز (5.6M) #حپترو (368K) #کهرام (247.9K) #وفردا (6.8M) #ولراز (1.2M) #ولملت (0.9M) #خعمرا (1.1M) #تفیرو (117.6K) #ولانا (213.4K) #باران (3.1M) #وحکمت (1.2M) #سیستم (228.3K) #ناما (359.8K) #وزمین (1.3M) #واعتبار (1M) #غیوان (260K) #شلیا (430.5K) #ولکار (402.6K) #معیارح (1.3M) #سآبیک (78.4K) #کورز (471K) #سمتاز (52.1K) #شپترو (439.9K) #بایکا (43.6K) #وهور (355.1K) #استقلال (337.5K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۴  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٬۶۰۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (26) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کازرو (5M) #حشکوه (23.6M) #ممسنی (3.8M) #وایرا (12.5M) #ولصنم (16.3M) #وثخوز (672.6K) #پلاست (3.6M) #ثتوسا (540.1K) #سرچشمه (5.8M) #چنوپا (1M) #دهدشت (1.7M) #وثوق (1.2M) #نبروج (1.4M) #کابگن (1M) #معیار  (2.2M) #غیوان (532.3K) #کهرام (256.6K) #ولیز (4.2M) #شکف (222.5K) #وآتوس (2.6M) #فکمند (37.5K) #تفیرو (117.6K) #ولانا (124.8K) #سمتاز (30K) #خعمرا (161.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ 
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (76) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فنر (22.7M) #خکاوه (5.2M) #کحافظ (31.8M) #نخریس (3.5M) #حشکوه (39.7M) #وثنو (12.7M) #فوکا (7.3M) #گشان (3.6M) #دهدشت (4.1M) #ولکار (20.1M) #کگاز (1.9M) #کازرو (4.7M) #ممسنی (4.5M) #غشوکو (6.3M) #وایرا (10.8M) #وسالت (6.1M) #وثخوز (673.1K) #بشهاب (3.9M) #پلاست (4.1M) #بیوتیک (1.4M) #فنفت (2M) #وجامی (17.2M) #بپردیس (16.7M) #حپترو (1.4M) #ثتوسا (463.8K) #بهپاک (7.9M) #شصفها (151.2K) #آبین (6.9M) #ولپارس (3.9M) #سخواف (10M) #سمایه (2.7M) #کابگن (1.5M) #ولتجار (3.8M) #وثوق (1.1M) #حبندر (1.5M) #نبروج (1.4M) #چنوپا (600.8K) #وحکمت (2.8M) #چافست (1.3M) #شفارا (1.2M) #پلاسک (1.3M) #تنوین (5.3M) #سباقر (311.4K) #شکف (438.7K) #وزمین (2.6M) #ثنوسا (844.3K) #تفیرو (124.6K) #مرقام (683.5K) #غیوان (193.6K) #تجلی (2.4M) #وامیر (14.7K) #کهرام (171.2K) #ولراز (735.9K) #غمارگ (3M) #پرسپولیس (2.6M) #خعمرا (0.9M) #لکما (2.9M) #ولیز (2.1M) #واعتبار (1.4M) #ثامان (186.1K) #غبهار (171.3K) #استقلال (1.9M) #فکمند (80.9K) #زفجر (59.6K) #وآتوس (36.9K) #کصدف (57.7K) #نتوس (199.2K) #افق (17.6K) #تشتاد (29.6K) #حاریا (55.1K) #زنجان (83.3K) #جهرم (468.3K) #فبستم (4.9K) #لخانه (3.5K) #شستان (4.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۰۸  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۹
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٬۳۸۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها