فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش خعمرا
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:750
دنبال کننده:4.3K

🔴 حجم پول در صف های خرید و فروش

21 شرکت در صف خرید

حجم پول در صف های خرید 155 میلیارد تومان

#غگیلا 72 میلیارد تومان

#شصدف 21 میلیارد تومان

#پلوله 12 میلیارد تومان

#وسالت 11 میلیارد تومان

#کباده 11 میلیارد تومان

#نمرینو 9 میلیارد تومان

#شکف 5 میلیارد تومان

#خعمرا 4 میلیارد تومان

#سدشت 3 میلیارد تومان

#فایرا 2 میلیارد تومان

486 شرکت در صف فروش

حجم پول در صف های فروش 3,735 میلیارد تومان

#وآیند 312 میلیارد تومان

#غصینو 70 میلیارد تومان

#خزر 51 میلیارد تومان

#ثنوسا 48 میلیارد تومان

#سمگا 46 میلیارد تومان

#کویر 42 میلیارد تومان

#رافزا 42 میلیارد تومان

#قثابت 39 میلیارد تومان

#کاذر 38 میلیارد تومان

#کیسون 38 میلیارد تومان

08:57 چهارشنبه 1400/1/18

پی نوشت: لیست فوق تنها جنبه آماری دارد

#حجم_پول_درصف

آموزش خعمرا
امتیاز:710
دنبال کننده:36.3K

◽️سه شنبه 1400/01/17

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غگیلا: 135 میلیون

#قیستو: 107 میلیون

#وسالت: 107 میلیون

#شصدف: 25 میلیون

#کباده: 11 میلیون

#پلوله: 8 میلیون

#خعمرا: 3 میلیون

#سیمرغ: 3 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#خساپا: 228 میلیون

#وآیند: 206 میلیون

#وسبحان: 61 میلیون

#خگستر: 61 میلیون

#بترانس: 60 میلیون

#شپترو: 45 میلیون

#پتایر: 42 میلیون

#ثنوسا: 33 میلیون

های وب: 27 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

آموزش خعمرا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:740
دنبال کننده:129.4K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فولاد، #فایرا

✅شیمیایی: #شتولی، #شیران، #شوینده

✅واسطه‌گری‌مالی : #وارس

✅حمل و نقل : #حکشتی

✅بانکها: #وسالت، #ونوین

✅کانه‌غیرفلزی : #کایتا

✅سیمان : #سخوز، #سمازن

✅دارویی: #دشیری

✅غذایی : #غبشهر

✅چند رشته‌ای : #شستا

✅خودرو: #خدیزل، #خعمرا

✅لاستیک: #پشاهن

✅فرآورده نفتی : #شتران

✅زراعت : #سیمرغ

@boursetahlilnovin

آموزش خعمرا
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:774
دنبال کننده:104K

#خعمرا

#توسعه و عمران شهرستان نائین

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

♦️ افزایش 35 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 265,552 میلیون ریال به مبلغ 357,322 میلیون ریال رسیده است)

♦️افزایش 60 درصدی سود ناخالص 9 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 15,288 میلیون ریال به مبلغ 24,479 میلیون ریال رسیده است)

♦️کاهش 39 درصدی زیان عملیاتی 9 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -26165 میلیون ریال به مبلغ -15944 میلیون ریال رسیده است)

♦️کاهش 44 درصدی زیان خالص 9 ماهه 1399 و تحقق زیان 163 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -23368 میلیون ریال به مبلغ -13039 میلیون ریال رسیده است)

♦️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از -9.85% به -4.46% کاهش و حاشیه سود (زیان) خالص از -8.8% به -3.65% کاهش یافته است

@smart_investor ♌️

نمادآخرینپایانیحجمارزش