ورود/ثبت‌نام

کبادهکباده

تولید خاک نسوزاستقلال آباده

بورسی
شرکت کوچک
صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 30 سیگنال راجع به سهام کباده وجود دارد،

خرید
فروش

نماد کباده خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز کباده:
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فلوله (47.4M) #پلاست (7.7M) #کرومیت (12.3M) #وثنو (17.6M) #وبشهر (11.4M) #ثزاگرس (1.1M) #تپکو (24.7M) #کسرام (5.8M) #وحافظح (18.9M) #سخواف (13.7M) #وآفر (1.7M) #کمرجان (8.1M) #خمهر (13.4M) #فصباح (7.8M) #سدشت (444.5K) #وملت (5M) #ثشرق (1.5M) #خکاوه (1.2M) #کباده (1.6M) #وحافظ (6.6M) #وارس (15.6K) #سباقر (1.4M) #خلیبل (6.5M) #وثخوز (350K) #افرا (1M) #زفجر (493.5K) #وفتخار (6M) #کابگن (1M) #تفیرو (154.4K) #وهور (6.8M) #وگردش (1M) #ثعتما (180.5K) #نبروج (0.9M) #فکمند (236K) #کصدف (392.1K) #ثنام (3.7M) #گکیش (561.6K) #کرمان (1.8M) #دتهران‌ (3M) #شزنگ (46.4K) #وکادوح (400K) #غمارگ (2.4M) #بجهرم (472K) #فبیرا (659.1K) #ثقزوی (27.1K) #کهرام (73.3K) #غیوان (108.5K) #فماک (3.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تپکو (62.9M) #کرومیت (15.3M) #زفجر (6.3M) #پلاست (8.4M) #کابگن (12.5M) #وثنو (21.4M) #ثزاگرس (1.1M) #وهور (32.6M) #سدشت (705.4K) #وحافظح (19M) #وآفر (1.5M) #وفتخار (12.8M) #وحافظ (6.6M) #سباقر (1.7M) #کباده (1.4M) #فصباح (4.8M) #خکاوه (769K) #وملت (5.4M) #تفیرو (154.4K) #نبروج (1.1M) #کصدف (478.5K) #سخواف (2.7M) #فکمند (169.8K) #فبیرا (1.3M) #کهرام (160.9K) #ثنام (3M) #گکیش (440.3K) #شزنگ (31K) #دتهران‌ (1.1M) #ثنوسا (309) #غیوان (108.5K) #ثعتما (5.5K) #ثقزوی (63.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از کباده بهتر است؟
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #سصفها (1.3M) #غنوش (8.5M) #بنیرو (26M) #سخواف (24.8M) #خموتور (19.7M) #وثنو (12.6M) #وآفر (3M) #کرومیت (8M) #پلاست (4.3M) #پارتا (10.4M) #تپکو (24.6M) #خاذین (18.2M) #کیسون (25.9M) #وحافظح (18.7M) #آباد (732.1K) #خمحور (8.7M) #زفجر (2.1M) #ویسا (4.7M) #غمینو (4.1M) #خمحرکه (4.9M) #کباده (1.8M) #غالبر (346.2K) #سدشت (333.3K) #وملت (6.2M) #سباقر (1.4M) #وفتخار (10.1M) #وحافظ (5.1M) #کسرام (1.8M) #فمراد (799K) #ثنام (8.4M) #غسالم (2.8M) #شپترو (6.5M) #تفیرو (162.1K) #وپسا (6.7M) #تکاردان (1.7M) #غمهرا (1.2M) #بجهرم (3.7M) #کیمیاتک (840.7K) #نبروج (822.3K) #فکمند (206.8K) #کساپا (292.3K) #دهدشت (297.9K) #خلنت (339.6K) #سجام (1.1M) #ثشرق (230.4K) #قیستو (163.3K) #گشان (83.5K) #نیرو (181.4K) #دتهران‌ (2.2M) #پشاهن (22.3K) #ولتجار (529K) #وثوق (39.1K) #وسین (0.9M) #غمارگ (1.1M) #غیوان (108.5K) #گکیش (74.8K) #فماک (69.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #بنیرو (36.2M) #غنوش (10.9M) #گشان (4.2M) #فصباح (23.8M) #وثنو (16.3M) #خمحور (15M) #خاذین (23.9M) #غمینو (8.1M) #خموتور (19.3M) #آباد (1.1M) #کرومیت (6.6M) #وآفر (1.8M) #سدشت (687.4K) #وحافظح (18.7M) #غمهرا (4.8M) #کباده (2.2M) #بجهرم (15.9M) #زفجر (1.4M) #سباقر (1.5M) #وملت (6.9M) #وحافظ (5.9M) #غسالم (3.9M) #وفتخار (7.8M) #تکاردان (2.2M) #تفیرو (167.2K) #وپسا (6.5M) #ثنام (6.1M) #پارتا (1.7M) #نبروج (826.9K) #سصفها (50) #فکمند (166.7K) #ثقزوی (374.6K) #لابسا (84.2K) #شمواد (143) #شزنگ (46.7K) #نیرو (240.5K) #دتهران‌ (2.2M) #پشاهن (26.9K) #رنیک (194.4K) #غمارگ (2M) #کیسون (319.9K) #غیوان (108.5K) #کیمیاتک (35.7K) #گکیش (117.6K) #فماک (54.6K) #وسین (261.3K) #ودانا (10.6K) #قیستو (2.3K) #نشار (2.2M)         ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (70) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (20.7M) #خموتور (43.7M) #اخابر (10.7M) #کسرام (10.6M) #لسرما (2.9M) #وثنو (20M) #شمواد (515.8K) #خاذین (19.6M) #ختراک (11.8M) #رنیک (6.5M) #کتوکا (5M) #غپونه (4.1M) #چافست (4.7M) #وحافظح (13.2M) #ثنور (4.9M) #چکاوه (1.2M) #کباده (1.5M) #فروی (3.1M) #وفتخار (10.3M) #مادیرا (5.1M) #سخواف (7.6M) #وملت (6.6M) #غدیس (1.5M) #غفارس (1.8M) #وحافظ (4.6M) #کایزد (1.7M) #والماس (7.9M) #ساذری (1.1M) #پارتا (3.1M) #خفنر (1.3M) #سباقر (1M) #تپسی (1M) #تفیرو (201.9K) #وپسا (8M) #نبروج (1.3M) #ثقزوی (714.8K) #دهدشت (861.3K) #غسالم (2.9M) #قیستو (1M) #بکام (3.4M) #شگل (1.6M) #سجام (2M) #خفولا (48.9K) #کلر (174.6K) #غشاذر (825.7K) #بزاگرس (1.1M) #وحکمت (1.2M) #پشاهن (50.8K) #ثنام (2.8M) #نیرو (275.5K) #لابسا (475K) #ودانا (548.1K) #شپاکسا (1.5M) #فکمند (71K) #فافزا (44.3K) #بمیلا (309.5K) #دتهران‌ (1.4M) #غیوان (153.5K) #کگاز (39.7K) #غمارگ (785.3K) #ختراکح (285K) #دزهراوی (245.6K) #ثاصفا (20.9K) #وکادوح (221.4K) #ددام (67.9K) #بهیر (103.5K) #غالبر (6.8K) #واحصا (12.5K) #گکیش (13.9K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از کباده گرفته است؟

16 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از کباده گرفته اند.
عقاب‌‌های‌ بورسی
451
رتبه تریدر
15.46%
卍卍 نوسانگیران 卍卍
562
رتبه تریدر
12.60%
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (38) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #اخابر (23.7M) #کرومیت (28.6M) #خاذین (42.1M) #کسرام (14.6M) #بکام (35.3M) #لسرما (3.3M) #وثنو (23.1M) #شمواد (587.5K) #کتوکا (4.6M) #غپونه (3.6M) #ثنور (5.7M) #وحافظح (13.2M) #کباده (1.8M) #سخواف (8M) #وملت (7.5M) #سباقر (1.4M) #کفرا (1.8M) #دهدشت (1.2M) #وپسا (10M) #ثقزوی (1M) #تفیرو (203K) #ساذری (1.1M) #قیستو (1.1M) #کایزد (381.9K) #وحافظ (1.2M) #فکمند (196.6K) #دتهران‌ (3.8M) #لازما (67.9K) #فافزا (89.9K) #پشاهن (38.6K) #وحکمت (1.3M) #تشتاد (552.2K) #حپترو (12.3K) #ثنام (402.9K) #غیوان (153.6K) #شگل (295.5K) #گکیش (45.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (61.5M) #ثاخت (66.1M) #کرومیت (26.5M) #کیمیا (22.9M) #لسرما (3.9M) #وکادوح (14.3M) #وثنو (17.8M) #شمواد (519.9K) #مادیرا (14.4M) #کفرا (6.4M) #خاذین (16.2M) #غپونه (4.2M) #غگیلا (2.7M) #گشان (1.6M) #حپترو (879.7K) #وامیر (112K) #ثنور (4.4M) #پدرخش (2.3M) #وحافظح (9.9M) #سباقر (1.5M) #سخواف (7.4M) #ولپارس (3.1M) #کباده (1.2M) #غنوش (2M) #وملت (4.8M) #دهدشت (1.1M) #ساذری (1.5M) #وپسا (9.1M) #سفار (44.3K) #تفیرو (215.9K) #وحافظ (3.5M) #ثعتما (462.9K) #قیستو (1.1M) #های وب (3.1M) #وهنر (1.4M) #خفولا (136.4K) #وکادو (555.7K) #وفتخار (2.8M) #پشاهن (50.6K) #ودانا (795.4K) #گکیش (533.4K) #حسیر (321.3K) #تشتاد (727.5K) #ولتجار (590.4K) #غیوان (246.4K) #ثقزوی (147.2K) #ثاصفا (60K) #سلار (54.8K) #غگلپا (3.2K) #ثامان (16.3K) #ثنام (588.9K) #دسانکو (273.2K) #باران (189K) #وپترو (24.7K) #بمولد (93.4K) #دتهران‌ (797.7K) #غشوکو (36.5K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۲:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (41) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (80.6M) #ثاخت (73.8M) #کرومیت (22.7M) #کیمیا (24.6M) #آ س پ (6.5M) #غگیلا (5.7M) #غنوش (9.6M) #شمواد (654.9K) #وکادوح (13M) #دسانکو (12M) #وثنو (18.5M) #کفرا (7.6M) #خاذین (18.2M) #غپونه (3.8M) #کباده (2.2M) #سخواف (12.1M) #ثنور (5.8M) #دهدشت (1.9M) #ولپارس (3.7M) #وپسا (10.7M) #وحافظح (7.4M) #وهنر (3.2M) #سباقر (1.1M) #وفتخار (8.3M) #وملت (2.8M) #ساذری (1.1M) #تفیرو (198.2K) #ثعتما (408.4K) #ودانا (1.5M) #گکیش (805.3K) #وحافظ (1.9M) #سلار (169K) #قیستو (668.3K) #پشاهن (45.7K) #تشتاد (602.3K) #غیوان (246.4K) #غگلپا (54.5K) #ثاصفا (53.9K) #قثابت (502.1K) #دتهران‌ (667.7K) #نشار (2.2M)       📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 62
2.2
سنگین ترین صف خرید ها 1- نماد کرومیت با ارزش صف خرید 13.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 16.50 م.ت . 2- نماد خموتور با ارزش صف خرید 13.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.87 م.ت . 3- نماد وثنو با ارزش صف خرید 8.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.05 م.ت . 4- نماد وملت با ارزش صف خرید 7.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.30 م.ت . 5- نماد وحافظح با ارزش صف خرید 7.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.12 م.ت . 6- نماد ثنور با ارزش صف خرید 6.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.22 م.ت . 7- نماد کباده با ارزش صف خرید 5.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.19 م.ت . 8- نماد شمواد با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.92 م.ت . 9- نماد سخواف با ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.74 م.ت . 10- نماد سباقر با ارزش صف خرید 3.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.57 م.ت . سنگین ترین صف فروش ها 1- نماد چنوپا با ارزش صف فروش 109.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 193.93 م.ت . 2- نماد وآتوس با ارزش صف فروش 94.44 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 111.63 م.ت . 3- نماد فنرژی با ارزش صف فروش 64.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 340.69 م.ت . 4- نماد فسدید با ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 119.99 م.ت . 5- نماد رفاه با ارزش صف فروش 6.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.24 م.ت . 6- نماد شتهران با ارزش صف فروش 4.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.89 م.ت . 7- نماد خفناور با ارزش صف فروش 4.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.13 م.ت . 8- نماد شلیا با ارزش صف فروش 3.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.79 م.ت . سنگین ترین سفارش ها در صف خرید 1- نماد دهدشت با متوسط هر سفارش 114.37 م.ت و ارزش صف خرید 2.74 میلیارد تومان. 2- نماد سباقر با متوسط هر سفارش 106.57 م.ت و ارزش صف خرید 3.41 میلیارد تومان. 3- نماد خموتور با متوسط هر سفارش 97.87 م.ت و ارزش صف خرید 13.41 میلیارد تومان. 4- نماد کباده با متوسط هر سفارش 95.19 م.ت و ارزش صف خرید 5.62 میلیارد تومان. 5- نماد ثنور با متوسط هر سفارش 65.22 م.ت و ارزش صف خرید 6.33 میلیارد تومان. 6- نماد وملت با متوسط هر سفارش 60.30 م.ت و ارزش صف خرید 7.54 میلیارد تومان. 7- نماد وثنو با متوسط هر سفارش 56.05 م.ت و ارزش صف خرید 8.07 میلیارد تومان. 8- نماد شمواد با متوسط هر سفارش 55.92 م.ت و ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان. 9- نماد سخواف با متوسط هر سفارش 55.74 م.ت و ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان. 10- نماد وحافظح با متوسط هر سفارش 50.12 م.ت و ارزش صف خرید 7.17 میلیارد تومان. سنگین ترین سفارش ها در صف فروش 1- نماد فنرژی با متوسط هر سفارش 340.69 م.ت و ارزش صف فروش 64.39 میلیارد تومان. 2- نماد چنوپا با متوسط هر سفارش 193.93 م.ت و ارزش صف فروش 109.18 میلیارد تومان. 3- نماد ولراز با متوسط هر سفارش 135.82 م.ت و ارزش صف فروش 2.99 میلیارد تومان. 4- نماد قنقش با متوسط هر سفارش 128.01 م.ت و ارزش صف فروش 2.56 میلیارد تومان. 5- نماد فسدید با متوسط هر سفارش 119.99 م.ت و ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان. 6- نماد وآتوس با متوسط هر سفارش 111.63 م.ت و ارزش صف فروش 94.44 میلیارد تومان. 7- نماد خفناور با متوسط هر سفارش 97.13 م.ت و ارزش صف فروش 4.27 میلیارد تومان. 8- نماد رفاه با متوسط هر سفارش 94.24 م.ت و ارزش صف فروش 6.03 میلیارد تومان. 9- نماد شتهران با متوسط هر سفارش 74.89 م.ت و ارزش صف فروش 4.42 میلیارد تومان. 10- نماد آرمان با متوسط هر سفارش 73.41 م.ت و ارزش صف فروش 2.35 میلیارد تومان. گروه های پرتقاضا 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 25.38 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 2- گروه استخراج کانه های فلزی با تقاضا ی 11.85 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 3- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با تقاضا ی 7.09 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 4- گروه سیمان، آهک و گچ با تقاضا ی 7.02 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 5- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 6.70 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 دوشنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۶ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 بکامح                     ۳۱۳.۳۶ پلاست                     ۱۰۷.۹۵   وارس                      ۱۰۷.۹۳ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 سه شنبه  📆۱۴۰۲.۹.۷                              ✴️ بازار پایه تفیرو نبروج سباقر پلاست کباده وملت وثنو پشاهن               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی وآفر ثنام وپسا وحافظح
نوع سیگنال: خنثی
17 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 یکشنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۵ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 چنوپا                       ۱۸۴.۱۸ وحافظح                   ۱۷۸.۵۴   ممسنی                      ۱۶۱.۰۳ وحافظ                     ۱۳۰.۶۵ لسرما                       ۱۲۴.۶۹ ثزاگرس                    ۱۱۰.۹۴ شمواد                       ۱۱۰.۱۷ قیستو                     ۱۰۵.۸۸ شستان                    ۱۰۱.۵۸ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 دوشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۶                              ✴️ بازار پایه نبروج سباقر ثنور وملت کباده وثنو دهدشت پشاهن               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی لسرما وپسا شمواد ثقزوی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 شنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۴ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 وحافظح                  ۳۹۷.۵۴ ثنور                          ۲۰۴.۴۰   قیستو                      ۱۶۷.۹۲ وهنر                        ۱۴۲.۳۴ ممسنی                    ۱۳۶.۶۵ کیمیا                       ۱۲۹.۰۸ وامیر                       ۱۲۷.۱۴ وحافظ                    ۱۲۵.۱۵ دهدشت                  ۱۲۲.۶۵ کباده                       ۱۲۱.۳۸ تشتاد                      ۱۱۹.۵۲ خاذین                     ۱۱۷.۱۹ گکیش                     ۱۱۰.۱۲ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 یکشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۵                              ✴️ بازار پایه سباقر شمواد وثنو کباده وملت گکیش پشاهن سخواف دهدشت قیستو تشتاد               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت وکادوح لسرما ثنور
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 576
2.0
#کباده شانزدهمین صف خریدش خدمتتون✅   12% سودیم🔥❤️
نوع سیگنال: خنثی
8 ساعت پیش
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 576
2.0
#کباده پانزدهمین صف خریدش خدمتتون✅   12% سودیم🔥❤️
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 576
2.0
#کباده چهاردهمین صف خریدش خدمتتون✅   12% سودیم🔥❤️
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 576
2.0
#کباده سیزدهمین صف خریدش خدمتتون✅   12% سودیم🔥❤️
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (82.2M) #فصباح (75.1M) #ثاخت (78.3M) #کترام (24M) #فصبا (37.8M) #نطرین (13.2M) #ثامان (6.4M) #آ س پ (7.1M) #شمواد (670.3K) #ثجنوب (4.8M) #وامیر (183.9K) #سخواف (17.8M) #وثنو (12.1M) #خکاوه (1.6M) #کباده (2M) #قشیر (3.5M) #دهدشت (1.4M) #وفتخار (8.9M) #وسدید (4M) #ثعتما (716.3K) #سباقر (1.1M) #تفیرو (212.4K) #لکما (5.3M) #وهنر (2.5M) #تشتاد (1.5M) #قیستو (817K) #وحافظح (2.8M) #غیوان (428.5K) #پشاهن (49.9K) #گکیش (459.1K) #دزهراوی (3.9K) #خمهر (1M) #دتهران‌ (724.4K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (61) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (97.9M) #ثاخت (103.7M) #فصبا (40.9M) #وسدید (20.8M) #خمهر (67.4M) #نطرین (12.9M) #گشان (6.3M) #خبنیان (32.1M) #قشرین (11.9M) #شمواد (0.9M) #ثامان (5M) #کسرام (13.6M) #خکاوه (3.3M) #غشصفا (4.2M) #فروسیل (3.8M) #آ س پ (3.6M) #شپلی (38M) #ثجنوب (3.3M) #غبشهر (17M) #ثغرب (3.7M) #دزهراوی (7.3M) #وامیر (106K) #وحافظح (13.8M) #کایزد (2.7M) #کباده (1.6M) #سخواف (9.1M) #وثنو (6M) #دهدشت (1.4M) #تفیرو (316.5K) #وفتخار (9.3M) #خاذین (6.8M) #ولپارس (3.3M) #سباقر (1.1M) #وتعاون (7.8M) #ثشرق (779.2K) #آریان (1.6M) #واحصا (569.6K) #ولکار (2.4M) #فمراد (687.3K) #ثعتما (518.2K) #وایرا (1.8M) #سفار (36.9K) #شکربن (1.4M) #قشیر (1.3M) #فنفت (571K) #پشاهن (72.8K) #کقزوی (190K) #غپاک (416.7K) #فلات (198.3K) #ثنام (2.8M) #زمگسا (127.3K) #غیوان (305.8K) #وتوس (171.4K) #وپسا (1.8M) #گکیش (380.1K) #قیستو (310.8K) #ومعلم (1.1M) #خصدرا (615.4K) #دتهران‌ (882.5K) #فصباح (53.3K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (31) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (162.1M) #کرومیت (106M) #فصبا (46.5M) #خمهر (101.4M) #ثاخت (72.9M) #گشان (6.8M) #قشرین (17.2M) #نطرین (11.6M) #کسرام (21M) #شمواد (898.1K) #غبشهر (44.8M) #ثامان (4.9M) #خکاوه (3.5M) #دزهراوی (9.6M) #ولپارس (6.7M) #کباده (2M) #وفتخار (14M) #واحصا (895.5K) #تفیرو (332.5K) #دهدشت (1.4M) #ثعتما (719.3K) #کقزوی (483.2K) #سباقر (897.5K) #وایرا (1.8M) #گکیش (835K) #شپلی (3.5M) #فلات (198.3K) #غیوان (306.1K) #قیستو (4.9K) #دتهران‌ (711.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 شنبه  📆۱۴۰۲.۹.۴                              ✴️ بازار پایه تفیرو کباده شمواد پلاست دهدشت ثعتما پشاهن وفتخار سباقر گکیش               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت وثنو سخواف فصبا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها