فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش سبزوا
امتیاز:466
دنبال کننده:41.1K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #میدکو 👈 3 (آخرین معامله +0.92 %)

2. #پترولح 👈 3 (صف فروش 4- %)

3. #سپ 👈 2 (آخرین معامله +2.18 %)

4. #حتاید 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

5. #وهور 👈 1 (صف خرید +5.96 %)

6. #کفرآور 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

7. #شپارس 👈 1 (آخرین معامله +5.88 %)

8. #دشیری 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

9. #فایرا 👈 1 (آخرین معامله +2.81 %)

10. #کخاکح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #خکرمان 👈 1 (آخرین معامله +2.18 %)

12. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

13. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

14. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

15. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

16. #ثنام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

17. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

18. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.87- %)

19. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #وایران 👈 0 (صف فروش 0 %)

📍 @Borse_Trader

آموزش سبزوا
امتیاز:273
دنبال کننده:17.8K
آموزش سبزوا
امتیاز:354
دنبال کننده:3.7K
آموزش سبزوا
امتیاز:466
دنبال کننده:41.1K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #سمایه 👈 6 (آخرین معامله +1.46 %)

2. #غفارس 👈 1 (آخرین معامله +1.36 %)

3. #ودی 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

4. #شرانل 👈 1 (آخرین معامله +1.26 %)

5. #کمینا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

6. #ثباغ 👈 1 (آخرین معامله +4.16 %)

7. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

8. #فسا 👈 0 (صف فروش 3.95- %)

9. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

10. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

11. #ثنام 👈 0 (صف فروش 3.99- %)

12. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 0 %)

13. #غدام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

14. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.85- %)

15. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

16. #خزامیا 👈 0 (صف فروش 1.95- %)

17. #وایران 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

18. #شاروم 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

19. #غدیس 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #شوینده 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

📍 @Borse_Trader

آموزش سبزوا
امتیاز:466
دنبال کننده:41.1K

📊نمادهایی که ورود سنگین #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فباهنر

✅شیمیایی : #شستان، #شیران

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #سپ

✅بیمه : #ومعلم، #وتعاون، #وحکمت

✅حمل و نقل : #حسینا

✅بانکداری : #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #اعتلا

✅کانه‌غیرفلزی : #کباده، #کگاز

✅سیمان : #سبزوا، #سباقر

✅دارویی : #برکت، #ریشمک

✅غذایی : #غبشهر، #غگیلا

✅قند و شکر : #قشرین، #قیستو

✅ماشین آلات و تجهیزات : #فاراک، #مادیرا

✅کاغذ : #چکاپا

✅منسوجات : #نبروج

✅استخراج نفت : #حفاری

✅زراعت : #زکوثر، #سیمرغ

📍 @Borse_Trader

نمادآخرینپایانیحجمارزش