فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش حخزر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#سپاس #حخزر #فوکا #فجر #رافزا #حتوکا #وکادو #اوصتا #سمگا #ودی #وتوس #فزرین #شجم #فاسمین #انرژی3 #فارس #کزغال #خبازرس #تاپکیش #تاصیکو

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش حخزر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#سپاس #فوکا #فارس #رافزا #شجم #وتوس #وکادو #ودی #فاسمین #تاپکیش #حخزر #کزغال #تاصیکو #کیسون #انرژی3 #ونفت #ثاخت #واعتبار #خگستر #زگلدشت

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش حخزر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#شکف #کخاکح #کمینا #سپاس #وایرا #اعتماد #کمند #امین_یکم #اکورد #خاتم #زمگسا #سخند #شسینا #شصدف #رافزا #پارند #حخزر #شکبیر #ورازی #دکپسولح

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش حخزر
امتیاز:652
دنبال کننده:6.9K

♨️اگر اکنون ...

از گروه بانکی: #وبملت #ونوین #وبصادر #وپاسار #وسینا #وپارس #وتجارت #وگردش #وخاور #وزمین

از گروه چند رشته ای: #شستا #وغدیر #وصندوق #وامید #سینا

از گروه فولادی: #فولاد #کاوه #هرمز #فملی #فخوز #فروی #فباهنر #ارفع #فایرا #فولاژ #فاسمین #فجر #فماک #فسازان #ذوب #فسپا #فنوال #فنفت #فاذر #فاما

از گروه شیمیایی: #زاگرس #شیراز #شپدیس #شفن #قرن #بوعلی #آریا #نوری #کرماشا #فارس #پترول #پاکشو #شبصیر #شجم #شگویا #شکبیر #شپترو #تاپیکو #پارسان #خراسان #جم #شپلی #جم_پیلن #شاراک

از گروه فرآورده های نفتی: #شپنا #شبریز #شبندر #شبهرن #ونفت #شاوان

از گروه سرمایه گذاری ها: #وخارزم #وسپهر #وساپا #آریان #سرچشمه #وآرین

از گروه معدنی ها: #کچاد #کگل #ومعادن #کمنگنز #تاصیکو #کگهر #واحیا

از گروه نهادهای مالی: #تنوین #تملت #فرابورس #تماوند #انرژی_3

از گروه نیروگاهی: #مبین #ونیرو #بجهرم #وهور

از گروه خودرویی: #خبهمن #خکرمان #خدیزل #خگستر #خزامیا #خمحرکه

از گروه حمل و نقل: #حریل #حفارس #حتاید #حسینا #حخزر

از گروه دارویی: #برکت #دارو #هجرت #داوه #تیپیکو #دتوزیع #دتولید #درهآور #دامین #دجابر

از گروه بیمه: #دانا #البرز #وسین #ملت #پارسیان

از گروه سیمانی: #سفارس #سشرق #ساروج #سیتا

از تک سهم ها: #ولپارس #های_وب #حفاری #کطبس #اوان #اخابر #کرمان #ثنوسا #غدشت #قزوین #غگلستا #تکشا #رمپنا #کفپارس #پارتا #قثابت #غشاذر #کسرا #کاذر

👈اگر اکنون قصد فروش این نمادها را دارید و می‌خواهید از #بازار سرمایه خارج شوید؛ لطفا دست نگه دارید(!) این یک تصمیم غیر اقتصادی بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد (عایدی) است.

@suggestedstock

آموزش حخزر
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:697
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

#حخزر اپدیت

11 اسفند

@meta_technical

نمادآخرینپایانیحجمارزش