فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش بترانس
امتیاز:710
دنبال کننده:36.3K

◽️سه شنبه 1400/01/17

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غگیلا: 135 میلیون

#قیستو: 107 میلیون

#وسالت: 107 میلیون

#شصدف: 25 میلیون

#کباده: 11 میلیون

#پلوله: 8 میلیون

#خعمرا: 3 میلیون

#سیمرغ: 3 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#خساپا: 228 میلیون

#وآیند: 206 میلیون

#وسبحان: 61 میلیون

#خگستر: 61 میلیون

#بترانس: 60 میلیون

#شپترو: 45 میلیون

#پتایر: 42 میلیون

#ثنوسا: 33 میلیون

های وب: 27 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

آموزش بترانس
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:774
دنبال کننده:104K
اسمارت بورس

🟣 روند فروش مناسب #بترانس

با این روند مناسب فروش و شرایط تکنیکال مطلوب، انتظار رشد خوبی را داریم.

تکنیکال سهم بروزرسانی می‌شود.

@smart_investor 💰

آموزش بترانس
امتیاز:0
دنبال کننده:760
آموزش بترانس
امتیاز:710
دنبال کننده:36.3K

◽️شنبه 1400/01/14

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#خصدرا: 220 میلیون

#فاراک: 108 میلیون

#وسالت: 105 میلیون

#غگیلا: 91 میلیون

#کباده: 29 میلیون

#پتایر: 26 میلیون

#شصدف: 18 میلیون

#ثنور: 7 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#وآیند: 239 میلیون

#خساپا: 164 میلیون

#خودرو: 108 میلیون

#وتجارت: 100 میلیون

#وبصادر: 70 میلیون

#خگستر: 69 میلیون

#وسبحان: 68 میلیون

#شپترو: 44 میلیون

#بترانس: 36 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

آموزش بترانس
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:774
دنبال کننده:104K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #چکاپا با سرمایه ثبت شده 9,358,065 میلیون ریال طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/08/30 مبلغ 3,136,587 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 148% رشد داشته است.

🟣 #فخاس با سرمایه ثبت شده 11,900,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 72,401,734 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است.

🟣 #سبهان با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,420,484 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 83% رشد داشته است.

🟣 #بترانس با سرمایه ثبت شده 36,402,756 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 20,018,535 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 129% رشد داشته است.

🟣 #شپترو با سرمایه ثبت شده 5,520,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 7,327,942 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 339% رشد داشته است.

🟣 #غدیس با سرمایه ثبت شده 1,169,538 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 6,295,772 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 103% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

@smart_investor ✔

نمادآخرینپایانیحجمارزش