ورود/ثبت‌نام

بسویچبسویچ

آخرین معامله6.98%۵٬۲۶۹
اضافه کردن به دیده‌بان
21
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز بسویچ:
فیلتر
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 363
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (238) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (161.7M) #دکوثر (29.2M) #فملی (38.8M) #کاما (79.1M) #چنوپا (3.2M) #ونوین (66.7M) #بوعلی (2.1M) #کرومیت (6.2M) #ثزاگرس (1.3M) #شپنا (19.8M) #نوری (620.8K) #دامین (13.4M) #پتایر (47M) #داوه (8.7M) #مادیرا (15M) #شصفها (519.2K) #خگستر (17.2M) #شفارا (12.2M) #کماسه (11.9M) #فباهنر (15.3M) #وتجارت (55.7M) #شبندر (5.8M) #ذوب (150.9M) #کرمان (59.6M) #شمواد (26M) #ثباغ (5M) #فرود (15.7M) #فرابورس (8.1M) #غبهار (3.6M) #تپکو (25M) #ومشان (11.3M) #ورنا (7.5M) #فلوله (17.6M) #شگستر (34.6M) #اسیاتک (7.4M) #وملی (224.8K) #سمگا (18.1M) #ثاخت (11.6M) #ممسنی (3.5M) #جم پیلن (267.2K) #خپارس (47M) #خساپا (16.9M) #ارفع (1.7M) #کالا (5.6M) #هرمز (10M) #دانا (13.4M) #گنگین (1M) #فجر (7.3M) #کلوند (7.9M) #شتران (11.9M) #انرژی (1.6M) #نبروج (1.8M) #غفارس (3.7M) #وجامی (14.4M) #نخریس (1.3M) #دهدشت (2M) #ثتوسا (533.2K) #وساپا (6.7M) #زپارس (0.9M) #کازرو (2M) #سرچشمه (6.2M) #وایرا (6.7M) #خزامیا (4.2M) #سلار (9.4M) #کابگن (1.8M) #خودکفا (5M) #شگویا (1.5M) #فسبزوار (621.2K) #پکرمان (1.2M) #ثتران (2.1M) #بورس (4.2M) #کدما (358.8K) #فمراد (1.9M) #شتوکا (2.2M) #اوان (2.1M) #شستا (19.3M) #سپیدار (205.6K) #گدنا (2.9M) #شسینا (5M) #ساذری (1.8M) #کویر (8.2M) #شاروم (1.5M) #فاراک (10.3M) #دزهراوی (3.1M) #سیتا (1.7M) #خکرمان (2.7M) #بفجر (370.5K) #شبصیر (873.9K) #ولساپا (13.9M) #حفاری (2M) #بهپاک (4.5M) #تبرک (1M) #ختوقا (2.5M) #وثخوز (200.2K) #زشگزا (1M) #وتعاون (13.6M) #کرازی (10.2M) #شتهران (1.1M) #غشان (2.8M) #تفیرو (137.1K) #رنیک (1.3M) #وبصادر (6M) #کروی (1.8M) #گلدیرا (2.2M) #ثرود (598.4K) #سصفها (361K) #سکارون (3.1M) #خکاوه (404.8K) #فنر (1M) #خمحرکه (1.3M) #خمهر (3M) #فگستر (2.7M) #واعتبار (2.4M) #لپارس (319.3K) #تاپکیش (1.7M) #خزر (1.6M) #وزمین (2.5M) #وتوصا (7.9M) #رمپنا (52.4K) #قاسم (2.1M) #والماس (2.8M) #فتوسا (1.1M) #زاگرس (58.2K) #غیوان (360.3K) #ثنام (4M) #شرنگی (303K) #برکت (633.4K) #بیوتیک (290.1K) #ثالوند (614.7K) #غچین (787.1K) #قثابت (2.4M) #البرز (2.1M) #کهمدا (1.2M) #کبافق (205.6K) #ودی (628.2K) #حسیر (480.4K) #کیسون (2.6M) #وپارس (431.5K) #کقزوی (206K) #دتماد (6.5K) #وسین (2.7M) #ثشاهد (277.4K) #سامان (3.2M) #فرآور (154.7K) #شفارس (2.9M) #دتهران‌ (10.4M) #ساوه (27.6K) #نوین (3.5M) #ودانا (566.6K) #کیمیا (1.7M) #وسپهر (1.3M) #دتوزیع (185.6K) #غشهداب (2M) #بکام (1.8M) #کتوکا (426.4K) #فسرب (1.1M) #بترانس (2.4M) #شکف (203.3K) #ختور (1.2M) #قهکمت (359K) #بکابل (317.3K) #پرسپولیس (2.3M) #کفپارس (1.1M) #کاوه (318K) #ما (1.2M) #فالوم (293.7K) #بالبر (159.8K) #غسالم (756.8K) #فروی (1M) #ونیرو (587.7K) #آبین (844.1K) #کمرجان (387.5K) #دفارا (111.7K) #بنو (791.3K) #وتوس (175.9K) #آبادا (217.6K) #جوین (1.1M) #معیار  (769.6K) #فنوال (402.3K) #تلیسه (533.1K) #پیزد (770.5K) #بالاس (78.7K) #بسویچ (565.8K) #حشکوه (1M) #شلرد (334.3K) #وصنعت (1.2M) #واحصا (84.1K) #ثامید (1.3M) #مبین (219.1K) #شپاس (76.6K) #فسازان (485.8K) #کاذر (370.3K) #خبهمن (1.3M) #نطرین (205.9K) #پاسا (150.6K) #پترول (426.7K) #دشیری (15K) #سباقر (95.2K) #ساینا (49.5K) #ثمسکن (177.4K) #ومعلم (340.8K) #استقلال (1.1M) #غدام (38.9K) #کلر (32.3K) #کوثر (407.5K) #خاذین (435.1K) #سمتاز (23.2K) #حآسا (132.3K) #ورازی (6K) #ثعمرا (51.5K) #شپترو (425.7K) #باران (643.1K) #مدیریت (297.9K) #وبوعلی (375.9K) #سخاش (285K) #شهر (486.5K) #ثبهساز (308.7K) #چکاپا (126.6K) #سفار (2.9K) #دسانکو (50.4K) #خبازرس (32.4K) #اتکام (107.8K) #زبینا (134.6K) #زشریف (11.7K) #تجلی (106.3K) #قاروم (4.7K) #خدیزل (94.4K) #پخش (13.7K) #غکورش (4.5K) #وکادو (13K) #قچار (39.6K) #رکیش (142K) #خعمرا (38.4K) #دسبحان (13.2K) #غمایه (425) #ختراک (18.8K) #تاصیکو (6.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۶۹
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #پی_پاد، #رتاپ، #رکیش 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثشاهد، #ثبهساز، #ثامید، #ثامان، #ثاخت 💢 فعالیتهای کمکی: #بورس 💢بیمه: #البرز، #اتکام 💢 مخابرات: #اخابر، #همراه 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولصنم 💢 بانک ها: #وبملت، #ونوین، #وسینا 💢 سرمایه گذاریها: #وخارزم، #صبا، #وپاسا، #شهر، #وتوصا، #ومهان، #وبوعلی 💢 هتل: 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کهمدا، #کاذر 💢 سیمان: #سابیک، #سیتا، #سرود، #ستران، #سبجنو، #سخوز 💢 کاشی: #کحافظ، #کپارس، #کلوند 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #پارس، #شسینا، #نوری، #شپدیس، #شفن، #جم_پیلن، #پارسان، #شغدیر، #وپترو 💢 محصولات دارویی: #برکت، #دامین، #وپخش، #دجابر، #دپارس 💢محصولات غذایی: #غگل، #غزر، #غکورش، #غبشهر، #وبشهر، #غگرجی، #غدام 💢عرضه برق و گاز: آبادا، #مبین، #بفجر 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا، #وکغدیر 💢قندوشکر: 💢 خودرو: #خودرو، #خپویش، #خگستر، #خزر، #خبهمن، #خمحرکه، #ختور#خاذین 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس 💢 ماشین آلات برقی: #بترانس، #بکام، #بسویچ 💢ماشین آلات: #تایرا، #تپمپی 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک 💢فلزات اساسی: #ذوب، #فولاد، #فملی، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فسرب، #فسبزوار، #فباهنر، #کیمیا، #فروس، #فجر، #فایرا، #فسپا، #فنورد، #فولاژ 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت، #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شراز، #شنفت 💢 لاستیک: #پکرمان، #پاسا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #ومعادن، #کاما، #تاصیکو، #کروی، #کمنگنز، #کبافق 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: #حفاری 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #سپید، #زپارس ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
نوع سیگنال: خنثی
11 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۶۹
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از بسویچ بهتر است؟
بسویچ،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #بسویچ 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 12:03:36 🔖 5,248 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 6.56 تابلو  به ارزش کل 6,520,912,896 ریال
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۲۰۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1004
1.9
🔴 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت 1403: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: 1 اردیبهشت: غپاذر 2 اردیبهشت: حاریا 4 اردیبهشت: زکشت 5 اردیبهشت: سناوند 8 اردیبهشت: حاریا، شصدف، گشان 12 اردیبهشت: ساروم 13 اردیبهشت: دزهراوی 16 اردیبهشت: کماسه، دکپسول 19 اردیبهشت:سدور 23 اردیبهشت: سفانو 🔹مجامع عمومی فوق العاده: 2 اردیبهشت: حکشتی (سرمایه)، وصنا 5 اردیبهشت: انتخاب (سرمایه)، پرداخت، بسویچ، وسین 12 اردیبهشت: وامین 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۳۰
اشتراک گذاری
تحلیل سهام بورسیکا
تحلیل سهام بورسیکا
رتبه: 256
3.4
📌 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت 1403: 🔻مجامع عمومی عادی سالیانه: 1 اردیبهشت: غپاذر 2 اردیبهشت: حاریا 4 اردیبهشت: زکشت 5 اردیبهشت: سناوند 8 اردیبهشت: حاریا، شصدف، گشان 12 اردیبهشت: ساروم 13 اردیبهشت: دزهراوی 16 اردیبهشت: کماسه، دکپسول 19 اردیبهشت:سدور 23 اردیبهشت: سفانو 🔻مجامع عمومی فوق العاده: 2 اردیبهشت: حکشتی (سرمایه)، وصنا 5 اردیبهشت: انتخاب (سرمایه)، پرداخت، بسویچ، وسین 12 اردیبهشت: وامین @boursika_official
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۶۹
اشتراک گذاری
اسمارت بورس
اسمارت بورس
رتبه: 1029
2.6
🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت 1403: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: 1 اردیبهشت: غپاذر 2 اردیبهشت: حاریا 4 اردیبهشت: زکشت 5 اردیبهشت: سناوند 8 اردیبهشت: حاریا، شصدف، گشان 12 اردیبهشت: ساروم 13 اردیبهشت: دزهراوی 16 اردیبهشت: کماسه، دکپسول 19 اردیبهشت:سدور 23 اردیبهشت: سفانو 🔹مجامع عمومی فوق العاده: 2 اردیبهشت: حکشتی (سرمایه)، وصنا 5 اردیبهشت: انتخاب (سرمایه)، پرداخت، بسویچ، وسین 12 اردیبهشت: وامین ___ 🆔 @SmartBourse_com 🪩 smartbourse.com
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۶۹
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.7
📌 مجامع هفته آتی 📍 📅 ۱ الی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🔴 مجمع عادی عمومی غپآذر شنبه ۰۱/ ۰۲ / ۱۴۰۳ بسویچ چهارشنبه ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ سناوند چهارشنبه ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ وسین چهارشنبه    ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ 🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده وصنا یکشنبه ۰۲/ ۰۲ / ۱۴۰۳ زکشت سه شنبه ۰۴/ ۰۲ / ۱۴۰۳ انتخاب چهارشنبه ۰۵/ ۰۲ / ۱۴۰۳ پرداخت چهارشنبه ۰۵/ ۰۲ / ۱۴۰۳ 🟢 مجمع فوق‌العاده حکشتی یکشنبه ۰۲/ ۰۲ / ۱۴۰۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۰۶
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1004
1.9
📌 مجامع هفته آتی 📍 📅 ۱ الی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🔴 مجمع عادی عمومی غپآذر شنبه ۰۱/ ۰۲ / ۱۴۰۳ بسویچ چهارشنبه ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ سناوند چهارشنبه ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ وسین چهارشنبه    ۰۵/ ۰۲/ ۱۴۰۳ 🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده وصنا یکشنبه ۰۲/ ۰۲ / ۱۴۰۳ زکشت سه شنبه ۰۴/ ۰۲ / ۱۴۰۳ انتخاب چهارشنبه ۰۵/ ۰۲ / ۱۴۰۳ پرداخت چهارشنبه ۰۵/ ۰۲ / ۱۴۰۳ 🟢 مجمع فوق‌العاده حکشتی یکشنبه ۰۲/ ۰۲ / ۱۴۰۳ 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۶۹
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1024
2.6
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۵۵
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 92
2.7
🕯 #فیلتر_تابلوخوانی ‌دو‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۷ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #ذوب #فملی #اخابر #شستا #خبهمن #خودرو #فولاد #نوری #فاذر #فاراک 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #حسینا #آریا #وکار #شیراز #وسنا #وبانک #غالبر #وپاسار #کگل #پکرمان 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #شجم #بپیوند #کزغال #فگستر #وکبهمن #رافزا #نوری #برکت #شبصیر 🕯 کراس با RSI 50: #خعمرا #وکغدیر #بسویچ #سپاها #فپنتا #وسپه #سمازن #کاردان #فجهان #خساپا #پسهند 🕯 الگوی کندلی پوشا: #فیروزه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۵۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها