sahmeto-pwa

نصب سریع اپلیکیشن سهمتو

سغرب
#

سغرب

سیمان‌غرب‌

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل سغرب براساس سیگنال تریدرها

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

طمع

خنثی

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

روند سیگنال های نماد #سغرب

همه
خرید
فروش
هشدار نماد

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها در مورد سغرب

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تاریخ پیام ها:

سیگنال های خرید و فروش #سغرب
از میان پیام های تریدرها در تلگرام،
به وسیله هوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش سغرب
536رتبه تریدر
ناظر بازار@nazerbazar_ir
❇ اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها ◼ به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های کشاورزی و دامپروری مگسال (زمگسا)، صنایع سیمان غرب (سغرب)، سیمان شاهرود (سرود)، س. صنایع‌شیمیایی‌ایران(شیران)، سرمایه گذاری داروئی تامین (تیپیکو)، کارخانجات داروپخش (دارو)، نفت سپاهان (شسپا)، پشم شیشه ایران (کپشیر)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارساننیرو ترانس (بنیرو)، ایران‌یاساتایرورابر(پاسا)، داروسازی اکسیر (دلر)، سیمان فارس و خوزستان (سفارس)، شیشه همدان (کهمدا)، پتروشیمی نوری (نوری)، هلدینگ داروپخش (وپخش)، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)، گروه بهمن (خبهمن) در روز جاری مطابق با بند 4 مکرر ماده 30 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی‌بر عدم رعایت اصل انصاف تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/06/28 16:29 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir

اشتراک گذاری پیام

آموزش سغرب
270رتبه تریدر
safe bourse@safebourse24
#تابلو_خوانی    #فیلتر_نویسی روز چهارشنبه 6/22 🟡 حجم مشکوک (#حاریا)(#ولپارس)(#ساذری)(#شاملا)(#وسنا)(#شسینا)(#آ_س_پ)(#معیار)(#سجام)(#ودانا) 🔵 بیشترین قدرت خریداران حقیقی (#پرسپولیس)(#کایتا)(#بالبر)(#ولراز)(#تکاردان)(#وکبهمن)(#فن_افزار)(#زفجر)(#امین)(#بپیوند) 🟡 بیشترین قدرت فروشندگان حقیقی (#بپاس)(#سغرب)(#دقاضی)(#خراسان)(#دفرا)(#سمتاز)(#ساراب)(#ودی)(#قنقش)(#قتربت) 🔵 بیشترین سرانه خرید حقیقی (#سلار)(#وارس)(#ولراز)(#شصفها)(#کایتا)(#وشهر)(#آینده)(#شاملا)(#تمحرکه)(#بخاور) 🟡 بیشترین سرانه فروش حقیقی (#دحاوی)(#وثخوز)(#قنقش)(#سلار)(#ویسا)(#وارس)(#وآفر)(#سمتاز)(#وشهر)(#وکادو) 🔵 بیشترین سرانه خرید حقوقی (#ثفارس)(#وپاسار)(#ثپردیس)(#وشهر)(#وتجارت)(#ویسا)(#بمولد)(#بپاس)(#فملی)(#وهنر) 🟡 بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی (#ولپارس)(#شاملا)(#پارسان)(#حتاید)(#کروی)(#خچرخش)(#واحصا)(#ولانا)(#زگلدشت)(#کطبس) 🔵 بیشترین کد به کد حقیقی به حقوقی (#وبملت)(#خبهمن)(#وبصادر)(#تکیمیا)(#البرز)(#تپسی)(#ثفارس)(#مادیرا)(#فاسمین)(#ومعادن) 🟡 بهترین P/E ها (#دانا)(#وسین)(#های_وب)(#وشهر)(#وهامون)(#سایرا)(#وآفر)(#کابگن)(#وبملت)(#وپویا) 🔵 بهترین نسبت P/E به گروه (#میهن)(#کوثر)(#دانا)(#ثبهساز)(#ثغرب)(#ثجنوب)(#اتکای)(#ثرود)(#وهامون)(#ثالوند)(#قهکمت)

اشتراک گذاری پیام

آموزش سغرب
210رتبه تریدر
🔷کوچکترین سهم های بازار بر اساس تعداد سهم : همواره سهم های کوچک مورد توجه بازیگران و تیم های فعال در بازار سرمایه بوده و هستند ✔️ سهم های کوچک مخصوصا اون دسته از  سهم هایی ک تعداد سهام آن ها کم است با توجه به تعداد سهم های کمی دارند میتوانند راحت توسط بازیگران جمع آوری شده و پروژه شوند و تاپ گین های بسیار خوبی از خود بجای بگذراند‼️ حالا بعد از معرفی این سهم ها در این موضوع بسیار جذاب متوجه میشوید ک بسیاری از سهم ها تا بحال پروژه شده و رشد های هنگفتی را به معرض نمایش گذاشتند ✅ پس بیش از این وقت را تلف نکرده و به سراغ معرفی سهم هایی میرویم ک تعداد برگه های سهمشان کمتر ۱ میلیارد برگه سهم میباشد ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان کمتر از ۱۰۰ میلیون برگه است : #بتک (۹) ، #شسم (۱۰) ، #تفیرو (۱۲) #حرهشا (۱۵) ، #گپارس(۱۵) ، #غناب(۲۰) #شزنگ(۲۸) ، #سپرمی(۳۵) ، #سایرا (۴۶) #دشیری(۵۰) ، #پشاهن(۶۰) ، #تکنار (۶۰) #ولراز (۶۱) ، #تابا (۶۲) ، #ثزاگرس (۶۶) #وثخوز (۷۰) ، #کهرام (۷۵) ، #ثنظام(۷۵) #وامیر (۸۴) ، #کشرق (۸۴) ، #فافزا (۹۰) #کابگن (۹۴) ‌، #ثتوسا (۹۶) ، #فسدید (۹۸) #ولانا (۱۰۰) ، #خفناور(۱۰۰) ، #زنگان (۱۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون برگه است : #تاتمس(۱۱۶) ،‌ #سفارود (۱۲۱)،#وشمال (۱۲۲) #تپولا (۱۲۶) ، #نیرو (۱۳۶) ، #قنقش(۱۳۹) #ثعتما (۱۴۱)، #شمواد (۱۴۳)، #خبازرس(۱۵۰) #بالاس (۱۵۰) ، #ثاصفا (۱۶۰) ، #غدام (۱۶۰) #فنرژی(۱۶۳) ، #کفرآور (۱۸۰) ، #لپیام (۱۸۰) #قصفها (۱۹۵) ، #لطیف(۲۰۰) ، #چخزر(۲۰۰) #حپترو (۲۰۰) ، #رتکو (۲۰۰) ، #سبهان (۲۰۰) #سخاش (۲۰۰) ، #ثقزوی (۲۰۰) ، #کایتا (۲۰۰) #تکشا (۲۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون برگه است : #سکارون (۲۰۹) ، #لسرما (۲۱۸) ،#لازما (۲۱۸) #کیا (۲۲۰) ، #پلوله (۲۲۵) ، #ساذری (۲۲۸) #سنیر (۲۳۰) ، #سفار (۲۳۳) ، #سلار (۲۳۵) #آباد (۲۴۰) ، #غمایه (۲۴۰) ، #وملی(۲۴۷) #ساینا (۲۵۰) ، #شکف (۲۵۰)، #حپارسا (۲۵۰) #سدبیر (۲۵۰) ، #شتولی(۲۵۰) ، #کدما (۲۵۰) #درهآور(۲۵۰) ، #ومشان (۲۶۰) ، #نیان (۲۶۷) #حاریا (۲۷۰)، #شگامرون(۲۸۰)،#نتوس(۲۷۷) #فبستم(۲۸۳) ، #خفولا (۲۹۰) ، #غپآذر(۲۹۰) #معیار (۳۰۰) ، #وآفر (۳۰۰) ، #شصفها (۳۰۰) #ریشمک(۳۰۰) ، #دکپسول(۳۰۰) #لپارس(۳۰۰) ، #زمگسا(۳۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون برگه است : #وثوق (۳۲۰) ، #قاروم(۳۴۳) ، #غاذر (۳۵۰) #پسهند (۳۵۰) ، #فمراد(۳۵۰) ، #وبرق (۳۵۲) #تمحرکه (۳۵۵) ، #غبهنوش(۳۶۰) #کصدف (۳۶۰)، #غگلپا(۳۶۹) ،#شتوکا (۳۷۵) #فکمند(۳۸۳) ، #غبهار (۳۸۸) ، #فلات (۳۸۹) #غگز (۳۸۹) ، #سبجنو (۳۹۲) ، #غشوکو(۴۰۰) #کلوند (۴۰۰) ، #غنیلی(۴۰۰) ، #نمرینو(۴۰۰) #ثاژن (۴۰۰) ، #فماک (۴۰۵) ، #غگیلا (۴۰۹) #گکیش (۴۱۰) ، #آینده(۴۱۸) ، #واحصا (۴۲۲) #خرینگ(۴۴۵) ، #اوان (۴۵۰) ، #رفاه (۴۵۰) #غالبر (۴۶۲) ، #کی_بی_سی(۴۹۰) #بکاب(۴۹۱) ، #مرقام (۵۰۰) ، #وارس (۵۰۰) #ثامان (۵۰۰) ، #شلیا (۵۰۰) ، #ثرود (۵۰۰) #سخزر (۵۰۰) ،#سصفها(۵۰۰) ، #سغرب (۵۰۰) #پدرخش(۵۰۰) ، #پلاست(۵۰۰) #سفانو (۵۰۰) ، #قتربت(۵۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۵۰۰ الی ۸۰۰ میلیون برگه است : #بایکا(۵۰۵) ، #چنوپا(۵۲۰) ، #کساوه (۵۳۰) #دکیمی(۵۷۶) ،‌ #نبروج(۵۹۳) ،#شلعاب (۶۰۰) #خلنت(۶۰۰) ، #فلامی(۶۰۰) ، #فسوژ (۶۰۰) #بهیر (۶۰۰) ، #سباقر (۶۰۰) ، #زکشت(۶۰۰) #افرا (۶۲۵) ، #کساپا (۶۲۸) ،#غگلستا (۶۳۶) #بالبر(۶۴۰) ، #سدور (۶۴۲) ، #ساوه (۶۵۰) #قجام (۶۵۰) ، #کلر (۶۵۵) ، #سفاسی (۶۶۰) #فرآور(۶۶۰) ، #غدشت (۶۸۲) ،#زدشت(۶۹۰) #قشهد(۶۹۵) ، #داوه (۶۹۶) ، #زگلدشت(۷۰۰) #شاروم (۷۰۰) ،#شصدف (۷۰۰) ، #دروز (۷۰۰) #چکاوه(۷۰۰) ، #سپیدار (۷۰۰) ، #کایزد (۷۰۰) #دتماد(۷۱۵) ، #بشهاب(۷۲۹) ،#سهگمت(۷۲۹) #کباده (۷۴۵) ، #داسوه(۷۵۰) ، #حبندر (۷۵۰) #دبالک(۷۷۰) ، #نطرین(۷۷۵) ، #قشیر(۷۷۹) #کطبس(۷۸۵) ،#وگستر (۸۰۰) ،#زملارد (۸۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۸۰۰ الی ۱ میلیارد برگه است : #سرود(۸۱۰) ، #غشهد(۸۱۹) ، #مفاخر(۸۳۹) #تکنو (۸۴۰) ، #کگاز (۸۵۰) ، #غپونه(۹۰۰) #فجام (۹۰۰) ، #لخانه(۹۰۰) ، #زفجر (۹۰۰) #دشیمی(۹۰۰) ، #تشتاد(۹۰۳) ،#شدوص(۹۵۰) #دپارس(۹۵۰) ، #خچرخش(۹۵۲) #زشگزا (۹۶۰) ، #کارام (۹۷۴) ، #کسرام (۹۸۱) #وهنر (۹۹۴) ،#سنوین (۱۰۰۰) ، #وملت (۱۰۰۰) #سمتاز (۱۰۰۰) ، #شکلر (۱۰۰۰) ،#ساروم (۱۰۰۰) #شرنگی(۱۰۰۰) ، #کسعدی(۱۰۰۰)،#رافزا (۱۰۰۰) #درازی (۱۰۰۰) ، #غنوش (۱۰۰۰) #آ_س_پ (۱۰۰۰) ، #شوینده (۱۰۰۰) اعداد داخل پرانتز به میلیون میباشد و بیانگر تعداد کل برگه سهم هایی است ک این نماد ها دارند❗️ این مطلب جذاب یک رفرنس بسیار مهم برای انتخاب سهم است چرا ک بسیاری از این سهم ها بار ها پروژه شدند

اشتراک گذاری پیام

آموزش سغرب
177رتبه تریدر
🔷کوچکترین سهم های بازار بر اساس تعداد سهم : همواره سهم های کوچک مورد توجه بازیگران و تیم های فعال در بازار سرمایه بوده و هستند ✔️ سهم های کوچک مخصوصا اون دسته از سهم هایی ک تعداد سهام آن ها کم است با توجه به تعداد سهم های کمی دارند میتوانند راحت توسط بازیگران جمع آوری شده و پروژه شوند و تاپ گین های بسیار خوبی از خود بجای بگذراند‼️ حالا بعد از معرفی این سهم ها در این موضوع بسیار جذاب متوجه میشوید ک بسیاری از سهم ها تا بحال پروژه شده و رشد های هنگفتی را به معرض نمایش گذاشتند ✅ پس بیش از این وقت را تلف نکرده و به سراغ معرفی سهم هایی میرویم ک تعداد برگه های سهمشان کمتر ۱ میلیارد برگه سهم میباشد ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان کمتر از ۱۰۰ میلیون برگه است : #بتک (۹) ، #شسم (۱۰) ، #تفیرو (۱۲) #حرهشا (۱۵) ، #گپارس(۱۵) ، #غناب(۲۰) #شزنگ(۲۸) ، #سپرمی(۳۵) ، #سایرا (۴۶) #دشیری(۵۰) ، #پشاهن(۶۰) ، #تکنار (۶۰) #ولراز (۶۱) ، #تابا (۶۲) ، #ثزاگرس (۶۶) #وثخوز (۷۰) ، #کهرام (۷۵) ، #ثنظام(۷۵) #وامیر (۸۴) ، #کشرق (۸۴) ، #فافزا (۹۰) #کابگن (۹۴) ‌، #ثتوسا (۹۶) ، #فسدید (۹۸) #ولانا (۱۰۰) ، #خفناور(۱۰۰) ، #زنگان (۱۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون برگه است : #تاتمس(۱۱۶) ،‌ #سفارود (۱۲۱)،#وشمال (۱۲۲) #تپولا (۱۲۶) ، #نیرو (۱۳۶) ، #قنقش(۱۳۹) #ثعتما (۱۴۱)، #شمواد (۱۴۳)، #خبازرس(۱۵۰) #بالاس (۱۵۰) ، #ثاصفا (۱۶۰) ، #غدام (۱۶۰) #فنرژی(۱۶۳) ، #کفرآور (۱۸۰) ، #لپیام (۱۸۰) #قصفها (۱۹۵) ، #لطیف(۲۰۰) ، #چخزر(۲۰۰) #حپترو (۲۰۰) ، #رتکو (۲۰۰) ، #سبهان (۲۰۰) #سخاش (۲۰۰) ، #ثقزوی (۲۰۰) ، #کایتا (۲۰۰) #تکشا (۲۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون برگه است : #سکارون (۲۰۹) ، #لسرما (۲۱۸) ،#لازما (۲۱۸) #کیا (۲۲۰) ، #پلوله (۲۲۵) ، #ساذری (۲۲۸) #سنیر (۲۳۰) ، #سفار (۲۳۳) ، #سلار (۲۳۵) #آباد (۲۴۰) ، #غمایه (۲۴۰) ، #وملی(۲۴۷) #ساینا (۲۵۰) ، #شکف (۲۵۰)، #حپارسا (۲۵۰) #سدبیر (۲۵۰) ، #شتولی(۲۵۰) ، #کدما (۲۵۰) #درهآور(۲۵۰) ، #ومشان (۲۶۰) ، #نیان (۲۶۷) #حاریا (۲۷۰)، #شگامرون(۲۸۰)،#نتوس(۲۷۷) #فبستم(۲۸۳) ، #خفولا (۲۹۰) ، #غپآذر(۲۹۰) #معیار (۳۰۰) ، #وآفر (۳۰۰) ، #شصفها (۳۰۰) #ریشمک(۳۰۰) ، #دکپسول(۳۰۰) #لپارس(۳۰۰) ، #زمگسا(۳۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون برگه است : #وثوق (۳۲۰) ، #قاروم(۳۴۳) ، #غاذر (۳۵۰) #پسهند (۳۵۰) ، #فمراد(۳۵۰) ، #وبرق (۳۵۲) #تمحرکه (۳۵۵) ، #غبهنوش(۳۶۰) #کصدف (۳۶۰)، #غگلپا(۳۶۹) ،#شتوکا (۳۷۵) #فکمند(۳۸۳) ، #غبهار (۳۸۸) ، #فلات (۳۸۹) #غگز (۳۸۹) ، #سبجنو (۳۹۲) ، #غشوکو(۴۰۰) #کلوند (۴۰۰) ، #غنیلی(۴۰۰) ، #نمرینو(۴۰۰) #ثاژن (۴۰۰) ، #فماک (۴۰۵) ، #غگیلا (۴۰۹) #گکیش (۴۱۰) ، #آینده(۴۱۸) ، #واحصا (۴۲۲) #خرینگ(۴۴۵) ، #اوان (۴۵۰) ، #رفاه (۴۵۰) #غالبر (۴۶۲) ، #کی_بی_سی(۴۹۰) #بکاب(۴۹۱) ، #مرقام (۵۰۰) ، #وارس (۵۰۰) #ثامان (۵۰۰) ، #شلیا (۵۰۰) ، #ثرود (۵۰۰) #سخزر (۵۰۰) ،#سصفها(۵۰۰) ، #سغرب (۵۰۰) #پدرخش(۵۰۰) ، #پلاست(۵۰۰) #سفانو (۵۰۰) ، #قتربت(۵۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۵۰۰ الی ۸۰۰ میلیون برگه است : #بایکا(۵۰۵) ، #چنوپا(۵۲۰) ، #کساوه (۵۳۰) #دکیمی(۵۷۶) ،‌ #نبروج(۵۹۳) ،#شلعاب (۶۰۰) #خلنت(۶۰۰) ، #فلامی(۶۰۰) ، #فسوژ (۶۰۰) #بهیر (۶۰۰) ، #سباقر (۶۰۰) ، #زکشت(۶۰۰) #افرا (۶۲۵) ، #کساپا (۶۲۸) ،#غگلستا (۶۳۶) #بالبر(۶۴۰) ، #سدور (۶۴۲) ، #ساوه (۶۵۰) #قجام (۶۵۰) ، #کلر (۶۵۵) ، #سفاسی (۶۶۰) #فرآور(۶۶۰) ، #غدشت (۶۸۲) ،#زدشت(۶۹۰) #قشهد(۶۹۵) ، #داوه (۶۹۶) ، #زگلدشت(۷۰۰) #شاروم (۷۰۰) ،#شصدف (۷۰۰) ، #دروز (۷۰۰) #چکاوه(۷۰۰) ، #سپیدار (۷۰۰) ، #کایزد (۷۰۰) #دتماد(۷۱۵) ، #بشهاب(۷۲۹) ،#سهگمت(۷۲۹) #کباده (۷۴۵) ، #داسوه(۷۵۰) ، #حبندر (۷۵۰) #دبالک(۷۷۰) ، #نطرین(۷۷۵) ، #قشیر(۷۷۹) #کطبس(۷۸۵) ،#وگستر (۸۰۰) ،#زملارد (۸۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۸۰۰ الی ۱ میلیارد برگه است : #سرود(۸۱۰) ، #غشهد(۸۱۹) ، #مفاخر(۸۳۹) #تکنو (۸۴۰) ، #کگاز (۸۵۰) ، #غپونه(۹۰۰) #فجام (۹۰۰) ، #لخانه(۹۰۰) ، #زفجر (۹۰۰) #دشیمی(۹۰۰) ، #تشتاد(۹۰۳) ،#شدوص(۹۵۰) #دپارس(۹۵۰) ، #خچرخش(۹۵۲) #زشگزا (۹۶۰) ، #کارام (۹۷۴) ، #کسرام (۹۸۱) #وهنر (۹۹۴) ،#سنوین (۱۰۰۰) ، #وملت (۱۰۰۰) #سمتاز (۱۰۰۰) ، #شکلر (۱۰۰۰) ،#ساروم (۱۰۰۰) #شرنگی(۱۰۰۰) ، #کسعدی(۱۰۰۰)،#رافزا (۱۰۰۰) #درازی (۱۰۰۰) ، #غنوش (۱۰۰۰) #آ_س_پ (۱۰۰۰) ، #شوینده (۱۰۰۰) اعداد داخل پرانتز به میلیون میباشد و بیانگر تعداد کل برگه سهم هایی است ک این نماد ها دارند❗️ این مطلب جذاب یک رفرنس بسیار مهم برای انتخاب سهم است چرا ک بسیاری از این سهم ها بار ها پروژه شدند مانند نماد #ثامان ک‌ به تازگی پروژه شده 🔥 پس آن را ذخیره کرده ، بررسی کنید و جدی بگیرید ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

اشتراک گذاری پیام

آموزش سغرب
536رتبه تریدر
کارگزاری فارابی
📊دیده‌بان بازار 🔺بازار سرمایه معاملات امروز را مثبت و متعادل آغاز کرد و در ادامه با ارزش معاملات پایین و متعادلی که شاهد بودیم؛ شاخص کل رشد ۱۴۴۶ واحدی را ثبت کرده است. 🔺ارزش معاملات خرد به حدود ۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان رسیده است. 🔺بتهران، حفارس و فولاد بیشترین خالص خرید حقیقی و نماد‌های بپاس، سپ و سغرب نیز بیشترین خالص خرید حقوقی را دارند. ____  📞۱۵۶۱  🆔 @farabinvest

اشتراک گذاری پیام

آموزش سغرب
145رتبه تریدر
✅ سهم هایی ک طی معاملات امروز قیمت آخرین معاملشون بالاتر از قیمت پایانی بوده و دارای قدرت خرید خوبی نیز بوده اند : #رنیک ، #مداران ، #ثاخت ، #ثنور #ثزاگرس ، #بتهران ، #میهن ، #بخاور #ولبهمن ، #وتجارت ، #ونوین ، #سامان #سدبیر ، #وکبهمن ، #وثوق ، #واتی #وصنا ، #پردیس ، #وکادو ، #وبوعلی #واحیا ، #گشان ، #سیتا ، #سیلام #سدور ، #سهگمت ، #سغرب ، #کلوند #بالاس ، #خصدرا ، #شیران ، #ساینا #شکربن ، #شپترو ، #شرنگی ، #دهدشت #دسبحا ، #ددام ، #پخش ، #دلر ، #غشهد #دشیری ، #غالبر ، #خودکفا ، #ونیکی #قشکر ، #ختور ، #خوساز ، #بترانس #بسویچ ، #لبوتان ، #لازما ، #تپمپی #فجام ، #فسرب ، #پدرخش ، #پیزد #پسهند ، #چکاپا ، #کبافق ، #زپارس #زمگسا ⬇️ چند نکته مهم ک میشه در مورد این لیست گفت : 1⃣ - سهم هایی ک صف خرید بودند در این لیست حضور ندارند 2⃣ - عرضه های اولیه طبیعتا قدرت خرید خوبی دارند اما با این حال اسم چند تایی از آن ها در لیست حضور دارد 3⃣ - با توجه به تعداد قابل توجه نماد های این لیست میتوان نتیجه گرفت ک بسیاری از سهم های کوچک دارای قدرت خریداران بوده و مورد تقاضای خریداران هستند ک نکته بسیار مثبتی برای بازار سرمایه است 4⃣ - احتمال گرفتن روند صعودی برای سهم های این لیست زیاد بوده و یا حداقل برای فردا میتوانند نوسانات مثبت خوبی داشته باشند پس آن ها را جدی گرفته و بررسی کنید 5⃣ - سهم هایی ک قدرت خرید آن ها چند روز پیاپی در حال تکرار است میتوانند مشکوک به جمع آوری توسط بازیگر باشند ک البته آیتم های دیگری نیز در این نماد ها باید بررسی شود ک نمونه این سهم ها در این لیست زیاد است مانند : #خصدرا ، #زمگسا ، #شپترو و ... امیدوارم این لیست رو بررسی کرده و از آن استفاده نمایید...🌺 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ @tahlilkade_khoshboors

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#سغرب

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی
شرکت های همگروه
 • نماد
 • آخرین
 • پایانی
 • ارزش بازار
 • حجم
 • نمودار
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
دیدگاه ها


جذب سرمایه
 • سرمایه گذاری روی سهمتوبه زودی
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سهمتو چطور کار می‌کند؟
  سهمتو اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. با کمک سهمتو می‌توانید توجه تحلیل‌گران به سهم‌های مختلف را ارزیابی نمایید و به واسطه این تحلیل خرید و فروش موفق‌تری را تجربه نمایید. فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  استفاده از خدمات سهمتو به معنی خواندن ، فهمیدن و پذیرش کلیه قوانین و مقررات سهمتو است. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و استفاده از سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  سیاست‏‌های حریم خصوصی سهمتو
  سهمتو به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از داده‌های شخصی شماست. در این راستا قوانین و مقررات زیر در سهمتو رعایت می‌گردد:
  1. سهمتو تنها اطلاعات شخصی شما شامل داده‌های هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، نام کاربری یا هر نوع شناسه مشابه، تاریخ تولد و جنسیت و داده‌های تماس اعم از آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن و داده‌های فنی شما آدرس IP، موقعیت جغرافیایی، سیستم عامل و اطلاعات سایر فناوری‌هایی که از آن‌ها برای اتصال به سایت استفاده می‌کنید را ممکن است جمع‌آوری کند. اما هیچ یک از گروه‌های خاص داده‌های شخصی در مورد شما را شامل جزئیات مربوط به نژاد یا قومیت، عقاید مذهبی یا فلسفی، زندگی جنسی، جهت‌گیری جنسی، نظرات سیاسی را جمع‌آوری نخواهد کرد.
  2. سهمتو از داده‌های شخصی شما فقط برای اهدافی که از ابتدا جمع‌آوری برای آن صورت گرفته است استفاده خواهد کرد؛ مگر آنکه لزوم استفاده معقول آن برای هدفی دیگر را در نظر بگیریم و آن هدف با هدف اولیه سازگار باشد.
  3. سهمتو ممکن است از روش‌های مختلف داده‌های تبلیغاتی را برای شما ارسال نماید. شما می‌توانید در هر زمانی از طریق لینک انصراف که ذیل پیام‌های تبلیغاتی ارسالی به شما درج شده یا از طریق تماس با ما، از ما یا اشخاص ثالث بخواهید که ارسال پیام‌های تبلیغاتی را متوقف کنند.
  4. سهمتو می‎تواند داده‌های مرتبط با شما را در اختیار اشخاص ثالث داخلی و خارجی قرار دهد. اما در هر صورت، همه اشخاص ثالث را ملزم می‌کنیم که امنیت داده‌های شخصی شما را حفظ کنند و از این داده‌ها مطابق با قانون استفاده نمایند.
  کاربر سهمتو موارد زیر را می‌پذیرد:
  • سلب مسئولیت: ۱. هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
   ۲. سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنال‌های ارائه شده در شبکه های اجتماعی را جمع‌بندی، منتشر و ارزیابی می‌کند.
  • سایت سهمتو اجازه ارسال پیامک به کاربران برای اطلاع‌رسانی خدمات و سرویس‌های مختلف مانند دیده‌بان، اخبار بازار، نظرسنجی، کمپین‌های اختصاصی و کد ورود را دارد.
  • تلاش سهمتو ارائه‌ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته در طول شبانه روز خواهد بود. لیکن در صورت وقوع حوادث مختلف، یا وقوع خطا در خدمات، مشکل را مرتفع نموده و ارائه‌ی خدمات را از سر خواهد گرفت. در این موارد امکان تمدید اشتراک برای کاربران وجود خواهد داشت اما سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی را بر عهده سهمتو نخواهد بود.
  • در صورت وقوع خسارت به سایت، در اثر فعالیت‌های غیر قانونی کاربر، سایت سهمتو می‌تواند طبق قانون نسبت به مطالبه‌ی آن اقدام کند. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات از خدمات سایت استفاده کنید.
  • کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع‌رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند و در صورت عدم اعلام اطلاعات صحیح سهمتو امکان تعلیق فعالیت کاربر را خواهد داشت.
  • امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  • هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  • کاربران در صورت تمایل به استفاده از تصویر پروفایل، موظف هستند تا از تصاویر متعارف استفاده کنند. در غیر این صورت تصویر از پروفایل کاربر حذف خواهد شد.
  • کاربران موظف هستند در بخش نظرات سایت سهمتو از انجام تبلیغات، ثبت نظرات توهین آمیز و خلاف موازین جمهوری اسلامی، افترا، نظرات سیاسی غیر متعارف، توهینهای قومیتی و مذهبی، بیان اخبار و تحلیلهای کذب برای ایجاد جو در بازار و هر گونه اقدامی که مصداق محتوای مجرمانه شناخته میشود، خودداری کنند.
  • سهمتو این حق را دارد که نظرات ارسال شده در سایت را متناسب با قوانین سایت و نظر خود، حذف یا ویرایش کند.
  • کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.
  • اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  • هرگونه اخلال در زیرساخت شبکه اینترنت یا زیرساخت های ارتباطی مانند انواع پروتکل های ارتباطی یا سامانه پیامک که باعث ایجاد مشکل در سایت سهمتو، دسترسی ها و رابط کاربری سایت و خدمات رسانی به کاربران سایت می شود از عهده سهمتو خارج است.
  • سهمتو در هر زمانی میتواند با اطلاع‌رسانی به کاربران نسبت به تغییر تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود اقدام کند.
  • قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه سهمتو هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • اگر هر سوالی در مورد این توافق‌نامه دارید و یا می‌خواهید به هر دلیلی با شرکت تماس داشته باشید لطفاً با قسمت پشتیبانی شرکت در تماس باشید.
  خط‌ مشی رازداری افزونه سهمتو:
  • افزونه‌ی سهمتو جهت استفاده در هر مرورگر تنها از طریق فروشگاه‌های معتبر متعلق به آن مرورگر ارائه خواهند شد.
  • جمع اوری داده از مشتری: افزونه سهمتو آدرس سایت هایی که کاربران در مرورگر وارد می کنند را بررسی می کند و داده ی دیگری از کاربر جمع آوری نمی کند.
  • دسترسی‌های مورد نیاز افزونه به شرح زیر است: “activeTab”, “tabs”: این مجوز به ‌منظور دسترسی به آدرس وب‌سایت‌ استفاده می شود تا اگر آدرس وب سایتی که در لیست وب سایت های مورد پشتیبانی افزونه باشد فراخوانی شود، افزونه به درستی اجرا شود و اطلاعات تکمیلی را در اختیار کاربر قرار دهد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما
 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟


تمام حقوق برای شرکت سهمتو محفوظ میباشد 1402