sahmeto-pwa

نصب سریع اپلیکیشن سهمتو

کلوند
#

کلوند

کاشی‌ الوند

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل کلوند براساس سیگنال تریدرها

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

طمع

خنثی

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

روند سیگنال های نماد #کلوند

همه
خرید
فروش
هشدار نماد

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها در مورد کلوند

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تاریخ پیام ها:

سیگنال های خرید و فروش #کلوند
از میان پیام های تریدرها در تلگرام،
به وسیله هوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش کلوند
204رتبه تریدر
نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 💢فلزات‌اساسی: #فسبزوار، #فولای، #فروژ، #فسرب، #فنورد، #فروس 💢شیمیایی: #پترول، #شپدیس، #پارس، #بوعلی، #شلعاب، #آریا، #شغدیر، #شلرد، #شپلی، #پارسان 💢بیمه: #دانا، #اتکای 💢رایانه:  #سیستم، #مرقام 💢فعالیت‌های ورزشی:  #پرسپولیس، #استقلال 💢بانک:  #دی، #وبصادر، #وبملت 💢انبوه‌سازی: #ثعمرا، #وتوس، #ثالوند، #ثشرق، #ثمسکن، #ثاخت، #ثپردیس، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری: #سدبیر، #سرچشمه، #وبهمن، #ولقمان، #وهامون، #وملت 💢هتل:  #گدنا، #آباد 💢سیمان: #سرود، #ساوه، #سنیر، #سدشت، #سخوز، #سباقر، #سهگمت، #ساراب، #سشمال 💢کاشی:  #کصدف، #کساوه، #کلوند 💢دارویی: #درازک، #تیپیکو، #داسوه، #درازی، #دسینا 💢قند: #قشهد، #قنیشا، #قهکمت 💢غذایی: #غزر، #غکورش، #غبشهر، #غگل، #غنوش، #غویتا 💢خودرو: #خساپا، #خزامیا، #خگستر 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک، #فاذر 💢لاستیک:  #پارتا، #پکرمان، #پلوله 💢نفت: #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز 💢زراعت:  #زفجر، #تلیسه، #زملارد 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بنیرو، #بکام 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #لبوتان، #وتوشه

اشتراک گذاری پیام

آموزش کلوند
273رتبه تریدر
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فولاد، #ذوب، #فملی، #فنوال، #کویر 💢شیمیایی: #شسینا، #شپترو، #شغدیر، #شاراک، #شسم، #شپاکسا 💢بیمه: #اتکای، #آسیا، #آرمان 💢رایانه:  #فن_آوا 💢فراکابها:  #کالا، #انرژی، #بورس، #تماوند 💢بانک:  #وبملت، #وتجارت 💢انبوه‌سازی: #ثپردیس، #ثعمرا، #ثمسکن، #ثالوند، #ثرود، #ثنام 💢سرمایه‌گذاری: #صبا، #وتوصا، #وتوسم، #وصنعت 💢هتل:  #گنگین 💢سیمان: #سصوفی، #سشمال 💢کاشی:  #کپارس، #کلوند 💢دارویی: #دتولید، #تیپیکو، #دپارس، #دجابر، #دفرا 💢قند: #قنقش 💢غذایی: #غدانه، #غاذر، #غپینو، #غچین 💢عرضه برق و گاز: #بزاگرس، #بگیلان 💢خودرو: #خاهن، #ختراک 💢وسایل ارتباطی: #لیپام 💢استخراج کانه‌های فلزی: #وامیر، #کنور 💢لاستیک:  #پدرخش، #پکرمان، #پارتا 💢نفت: #شبهرن 💢زراعت:  #زبینا 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بکام، #بموتو 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #لابسا، #وتوشه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

اشتراک گذاری پیام

آموزش کلوند
204رتبه تریدر
نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 💢فلزات‌اساسی: #فولاد، #ذوب، #فملی، #فنوال، #کویر 💢شیمیایی: #شسینا، #شپترو، #شغدیر، #شاراک، #شسم، #شپاکسا 💢بیمه: #اتکای، #آسیا، #آرمان 💢رایانه: #فن_آوا 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #بورس، #تماوند 💢بانک: #وبملت، #وتجارت 💢انبوه‌سازی: #ثپردیس، #ثعمرا، #ثمسکن، #ثالوند، #ثرود، #ثنام 💢سرمایه‌گذاری: #صبا، #وتوصا، #وتوسم، #وصنعت 💢هتل: #گنگین 💢سیمان: #سصوفی، #سشمال 💢کاشی: #کپارس، #کلوند 💢دارویی: #دتولید، #تیپیکو، #دپارس، #دجابر، #دفرا 💢قند: #قنقش 💢غذایی: #غدانه، #غاذر، #غپینو، #غچین 💢عرضه برق و گاز: #بزاگرس، #بگیلان 💢خودرو: #خاهن، #ختراک 💢وسایل ارتباطی: #لیپام 💢استخراج کانه‌های فلزی: #وامیر، #کنور 💢لاستیک: #پدرخش، #پکرمان، #پارتا 💢نفت: #شبهرن 💢زراعت: #زبینا 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بکام، #بموتو 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #لابسا، #وتوشه

اشتراک گذاری پیام

آموزش کلوند
495رتبه تریدر
سرمایه گذاران@sarmayegozaran_fashi
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢رایانه: #فن_آوا 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثپردیس، #ثعمرا، #ثمسکن، #وآذر، #ثالوند، #ثرود، #ثنام، #آ_س_پ 💢 فعالیت های کمکی: #کالا، #انرژی، #بورس، #تماوند 💢بیمه: #اتکای، #آسیا، #آرمان 💢مخابرات: 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حکشتی، #حگهر، #حسیر، #حسینا، #حپارسا 💢 سایرواسطه گری های مالی: 💢بانکها: #وبملت، #وتجارت 💢سرمایه گذاری ها: #صبا، #وتوصا، #سرچشمه، #وتوسم، #وسپه، #وصنعت، #ویسا 💢هتل: #گنگین 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: 💢سیمان: #سصوفی، #سشمال 💢کاشی: #کپارس، #کلوند 💢خرده فروشی: #رفاه 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: #بمیلا 💢 محصولات شیمیایی: #شسینا، #کرماشا، #شپترو، #شغدیر، #شپاکسا، #شاراک، #جم، #جم_پیلن، #شسم 💢 محصولات دارویی: #دتولید، #تیپیکو، #دپارس، #دجابر، #دفرا 💢محصولات غذایی: #غدانه، #غاذر، #غبشهر، #غپینو، #غدام، #غچین 💢 عرضه برق و گاز: 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وکغدیر 💢قند و شکر: #قنقش 💢خودرو: #خاهن، #ختراک 💢 دستگاههای ارتباطاتی: #لپیام 💢ماشین آلات برقی: #بکام، #بموتو، #بتک 💢ماشین آلات: #لابسا، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: #فاما، #فجوش 💢فلزات اساسی: #فولاد، #ذوب، #فملی، #کویر، #فنوال 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پدرخش، #پکرمان، #پارتا 💢 انتشارات: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢منسوجات: 💢استخراج سایر معادن: #کماسه 💢 فرآورده های نفتی: #شبهرن 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #کنور، #وامیر 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #زبینا ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

اشتراک گذاری پیام

آموزش کلوند
212رتبه تریدر
بورس طارم@TaromBourse
آریا ، اردستان، بفجر، بوعلی ، جم پیلن ، خپویش ، دارو ، دتماد ، دشیمی ، دفارا ، دلر ، ساراب ، ساربیل ، ساروج ، ساروم ، ساوه ،سخوز ، سصوفی، سفانو، سکرما ، سمتاز ، سهرمز ، سهگمت ، سیتا ، سیدکو ، شبریز ، شبهرن ، شرانل ، شکلر ،شپدیس ، شخارک ، شرانل ، شفن ، شیراز ، شیران ، صبا ، فاسمین ، فجر،فزر ، فسبزوار ، فولاژ، فولاد، کاسپین ، کاوه ، کپرور ،کرماشا ، کزغال،کساوه، کقزوی ، کلوند ، لطیف ، وبانک ، وتوسم ، وسپه ، وسکاب ، وصندوق، ونیکی ومعادن ، وهامون ، هرمز نمادهای بنیادی ک حد اقل 100 تومان eps و pe زیر ۸ ، ار اس ای بالای ۵۵ ، و بازدهی یکماهه حداقل ۱۰٪ داشتند. لطفا ps ، pb و دیگر عوامل بنیادی هم چک کنید. نمادها بهترینهای بازارند و خلاصه #اکسل ب امید خدا اکسل امروز اپدیت میشود تا دید جدیدی بدست آوریم. https://t.me/TaromBourse

اشتراک گذاری پیام

آموزش کلوند
204رتبه تریدر
🔷کوچکترین سهم های بازار بر اساس تعداد سهم : همواره سهم های کوچک مورد توجه بازیگران و تیم های فعال در بازار سرمایه بوده و هستند ✔️ سهم های کوچک مخصوصا اون دسته از  سهم هایی ک تعداد سهام آن ها کم است با توجه به تعداد سهم های کمی دارند میتوانند راحت توسط بازیگران جمع آوری شده و پروژه شوند و تاپ گین های بسیار خوبی از خود بجای بگذراند‼️ حالا بعد از معرفی این سهم ها در این موضوع بسیار جذاب متوجه میشوید ک بسیاری از سهم ها تا بحال پروژه شده و رشد های هنگفتی را به معرض نمایش گذاشتند ✅ پس بیش از این وقت را تلف نکرده و به سراغ معرفی سهم هایی میرویم ک تعداد برگه های سهمشان کمتر ۱ میلیارد برگه سهم میباشد ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان کمتر از ۱۰۰ میلیون برگه است : #بتک (۹) ، #شسم (۱۰) ، #تفیرو (۱۲) #حرهشا (۱۵) ، #گپارس(۱۵) ، #غناب(۲۰) #شزنگ(۲۸) ، #سپرمی(۳۵) ، #سایرا (۴۶) #دشیری(۵۰) ، #پشاهن(۶۰) ، #تکنار (۶۰) #ولراز (۶۱) ، #تابا (۶۲) ، #ثزاگرس (۶۶) #وثخوز (۷۰) ، #کهرام (۷۵) ، #ثنظام(۷۵) #وامیر (۸۴) ، #کشرق (۸۴) ، #فافزا (۹۰) #کابگن (۹۴) ‌، #ثتوسا (۹۶) ، #فسدید (۹۸) #ولانا (۱۰۰) ، #خفناور(۱۰۰) ، #زنگان (۱۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون برگه است : #تاتمس(۱۱۶) ،‌ #سفارود (۱۲۱)،#وشمال (۱۲۲) #تپولا (۱۲۶) ، #نیرو (۱۳۶) ، #قنقش(۱۳۹) #ثعتما (۱۴۱)، #شمواد (۱۴۳)، #خبازرس(۱۵۰) #بالاس (۱۵۰) ، #ثاصفا (۱۶۰) ، #غدام (۱۶۰) #فنرژی(۱۶۳) ، #کفرآور (۱۸۰) ، #لپیام (۱۸۰) #قصفها (۱۹۵) ، #لطیف(۲۰۰) ، #چخزر(۲۰۰) #حپترو (۲۰۰) ، #رتکو (۲۰۰) ، #سبهان (۲۰۰) #سخاش (۲۰۰) ، #ثقزوی (۲۰۰) ، #کایتا (۲۰۰) #تکشا (۲۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون برگه است : #سکارون (۲۰۹) ، #لسرما (۲۱۸) ،#لازما (۲۱۸) #کیا (۲۲۰) ، #پلوله (۲۲۵) ، #ساذری (۲۲۸) #سنیر (۲۳۰) ، #سفار (۲۳۳) ، #سلار (۲۳۵) #آباد (۲۴۰) ، #غمایه (۲۴۰) ، #وملی(۲۴۷) #ساینا (۲۵۰) ، #شکف (۲۵۰)، #حپارسا (۲۵۰) #سدبیر (۲۵۰) ، #شتولی(۲۵۰) ، #کدما (۲۵۰) #درهآور(۲۵۰) ، #ومشان (۲۶۰) ، #نیان (۲۶۷) #حاریا (۲۷۰)، #شگامرون(۲۸۰)،#نتوس(۲۷۷) #فبستم(۲۸۳) ، #خفولا (۲۹۰) ، #غپآذر(۲۹۰) #معیار (۳۰۰) ، #وآفر (۳۰۰) ، #شصفها (۳۰۰) #ریشمک(۳۰۰) ، #دکپسول(۳۰۰) #لپارس(۳۰۰) ، #زمگسا(۳۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون برگه است : #وثوق (۳۲۰) ، #قاروم(۳۴۳) ، #غاذر (۳۵۰) #پسهند (۳۵۰) ، #فمراد(۳۵۰) ، #وبرق (۳۵۲) #تمحرکه (۳۵۵) ، #غبهنوش(۳۶۰) #کصدف (۳۶۰)، #غگلپا(۳۶۹) ،#شتوکا (۳۷۵) #فکمند(۳۸۳) ، #غبهار (۳۸۸) ، #فلات (۳۸۹) #غگز (۳۸۹) ، #سبجنو (۳۹۲) ، #غشوکو(۴۰۰) #کلوند (۴۰۰) ، #غنیلی(۴۰۰) ، #نمرینو(۴۰۰) #ثاژن (۴۰۰) ، #فماک (۴۰۵) ، #غگیلا (۴۰۹) #گکیش (۴۱۰) ، #آینده(۴۱۸) ، #واحصا (۴۲۲) #خرینگ(۴۴۵) ، #اوان (۴۵۰) ، #رفاه (۴۵۰) #غالبر (۴۶۲) ، #کی_بی_سی(۴۹۰) #بکاب(۴۹۱) ، #مرقام (۵۰۰) ، #وارس (۵۰۰) #ثامان (۵۰۰) ، #شلیا (۵۰۰) ، #ثرود (۵۰۰) #سخزر (۵۰۰) ،#سصفها(۵۰۰) ، #سغرب (۵۰۰) #پدرخش(۵۰۰) ، #پلاست(۵۰۰) #سفانو (۵۰۰) ، #قتربت(۵۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۵۰۰ الی ۸۰۰ میلیون برگه است : #بایکا(۵۰۵) ، #چنوپا(۵۲۰) ، #کساوه (۵۳۰) #دکیمی(۵۷۶) ،‌ #نبروج(۵۹۳) ،#شلعاب (۶۰۰) #خلنت(۶۰۰) ، #فلامی(۶۰۰) ، #فسوژ (۶۰۰) #بهیر (۶۰۰) ، #سباقر (۶۰۰) ، #زکشت(۶۰۰) #افرا (۶۲۵) ، #کساپا (۶۲۸) ،#غگلستا (۶۳۶) #بالبر(۶۴۰) ، #سدور (۶۴۲) ، #ساوه (۶۵۰) #قجام (۶۵۰) ، #کلر (۶۵۵) ، #سفاسی (۶۶۰) #فرآور(۶۶۰) ، #غدشت (۶۸۲) ،#زدشت(۶۹۰) #قشهد(۶۹۵) ، #داوه (۶۹۶) ، #زگلدشت(۷۰۰) #شاروم (۷۰۰) ،#شصدف (۷۰۰) ، #دروز (۷۰۰) #چکاوه(۷۰۰) ، #سپیدار (۷۰۰) ، #کایزد (۷۰۰) #دتماد(۷۱۵) ، #بشهاب(۷۲۹) ،#سهگمت(۷۲۹) #کباده (۷۴۵) ، #داسوه(۷۵۰) ، #حبندر (۷۵۰) #دبالک(۷۷۰) ، #نطرین(۷۷۵) ، #قشیر(۷۷۹) #کطبس(۷۸۵) ،#وگستر (۸۰۰) ،#زملارد (۸۰۰) ⬇️ سهم هایی ک تعداد برگه سهمشان بین ۸۰۰ الی ۱ میلیارد برگه است : #سرود(۸۱۰) ، #غشهد(۸۱۹) ، #مفاخر(۸۳۹) #تکنو (۸۴۰) ، #کگاز (۸۵۰) ، #غپونه(۹۰۰) #فجام (۹۰۰) ، #لخانه(۹۰۰) ، #زفجر (۹۰۰) #دشیمی(۹۰۰) ، #تشتاد(۹۰۳) ،#شدوص(۹۵۰) #دپارس(۹۵۰) ، #خچرخش(۹۵۲) #زشگزا (۹۶۰) ، #کارام (۹۷۴) ، #کسرام (۹۸۱) #وهنر (۹۹۴) ،#سنوین (۱۰۰۰) ، #وملت (۱۰۰۰) #سمتاز (۱۰۰۰) ، #شکلر (۱۰۰۰) ،#ساروم (۱۰۰۰) #شرنگی(۱۰۰۰) ، #کسعدی(۱۰۰۰)،#رافزا (۱۰۰۰) #درازی (۱۰۰۰) ، #غنوش (۱۰۰۰) #آ_س_پ (۱۰۰۰) ، #شوینده (۱۰۰۰) اعداد داخل پرانتز به میلیون میباشد و بیانگر تعداد کل برگه سهم هایی است ک این نماد ها دارند❗️ این مطلب جذاب یک رفرنس بسیار مهم برای انتخاب سهم است چرا ک بسیاری از این سهم ها بار ها پروژه شدند

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#کلوند

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی
شرکت های همگروه
 • نماد
 • آخرین
 • پایانی
 • ارزش بازار
 • حجم
 • نمودار
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
دیدگاه ها


جذب سرمایه
 • سرمایه گذاری روی سهمتوبه زودی
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سهمتو چطور کار می‌کند؟
  سهمتو اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. با کمک سهمتو می‌توانید توجه تحلیل‌گران به سهم‌های مختلف را ارزیابی نمایید و به واسطه این تحلیل خرید و فروش موفق‌تری را تجربه نمایید. فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  استفاده از خدمات سهمتو به معنی خواندن ، فهمیدن و پذیرش کلیه قوانین و مقررات سهمتو است. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و استفاده از سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  سیاست‏‌های حریم خصوصی سهمتو
  سهمتو به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از داده‌های شخصی شماست. در این راستا قوانین و مقررات زیر در سهمتو رعایت می‌گردد:
  1. سهمتو تنها اطلاعات شخصی شما شامل داده‌های هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، نام کاربری یا هر نوع شناسه مشابه، تاریخ تولد و جنسیت و داده‌های تماس اعم از آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن و داده‌های فنی شما آدرس IP، موقعیت جغرافیایی، سیستم عامل و اطلاعات سایر فناوری‌هایی که از آن‌ها برای اتصال به سایت استفاده می‌کنید را ممکن است جمع‌آوری کند. اما هیچ یک از گروه‌های خاص داده‌های شخصی در مورد شما را شامل جزئیات مربوط به نژاد یا قومیت، عقاید مذهبی یا فلسفی، زندگی جنسی، جهت‌گیری جنسی، نظرات سیاسی را جمع‌آوری نخواهد کرد.
  2. سهمتو از داده‌های شخصی شما فقط برای اهدافی که از ابتدا جمع‌آوری برای آن صورت گرفته است استفاده خواهد کرد؛ مگر آنکه لزوم استفاده معقول آن برای هدفی دیگر را در نظر بگیریم و آن هدف با هدف اولیه سازگار باشد.
  3. سهمتو ممکن است از روش‌های مختلف داده‌های تبلیغاتی را برای شما ارسال نماید. شما می‌توانید در هر زمانی از طریق لینک انصراف که ذیل پیام‌های تبلیغاتی ارسالی به شما درج شده یا از طریق تماس با ما، از ما یا اشخاص ثالث بخواهید که ارسال پیام‌های تبلیغاتی را متوقف کنند.
  4. سهمتو می‎تواند داده‌های مرتبط با شما را در اختیار اشخاص ثالث داخلی و خارجی قرار دهد. اما در هر صورت، همه اشخاص ثالث را ملزم می‌کنیم که امنیت داده‌های شخصی شما را حفظ کنند و از این داده‌ها مطابق با قانون استفاده نمایند.
  کاربر سهمتو موارد زیر را می‌پذیرد:
  • سلب مسئولیت: ۱. هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
   ۲. سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنال‌های ارائه شده در شبکه های اجتماعی را جمع‌بندی، منتشر و ارزیابی می‌کند.
  • سایت سهمتو اجازه ارسال پیامک به کاربران برای اطلاع‌رسانی خدمات و سرویس‌های مختلف مانند دیده‌بان، اخبار بازار، نظرسنجی، کمپین‌های اختصاصی و کد ورود را دارد.
  • تلاش سهمتو ارائه‌ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته در طول شبانه روز خواهد بود. لیکن در صورت وقوع حوادث مختلف، یا وقوع خطا در خدمات، مشکل را مرتفع نموده و ارائه‌ی خدمات را از سر خواهد گرفت. در این موارد امکان تمدید اشتراک برای کاربران وجود خواهد داشت اما سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی را بر عهده سهمتو نخواهد بود.
  • در صورت وقوع خسارت به سایت، در اثر فعالیت‌های غیر قانونی کاربر، سایت سهمتو می‌تواند طبق قانون نسبت به مطالبه‌ی آن اقدام کند. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات از خدمات سایت استفاده کنید.
  • کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع‌رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند و در صورت عدم اعلام اطلاعات صحیح سهمتو امکان تعلیق فعالیت کاربر را خواهد داشت.
  • امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  • هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  • کاربران در صورت تمایل به استفاده از تصویر پروفایل، موظف هستند تا از تصاویر متعارف استفاده کنند. در غیر این صورت تصویر از پروفایل کاربر حذف خواهد شد.
  • کاربران موظف هستند در بخش نظرات سایت سهمتو از انجام تبلیغات، ثبت نظرات توهین آمیز و خلاف موازین جمهوری اسلامی، افترا، نظرات سیاسی غیر متعارف، توهینهای قومیتی و مذهبی، بیان اخبار و تحلیلهای کذب برای ایجاد جو در بازار و هر گونه اقدامی که مصداق محتوای مجرمانه شناخته میشود، خودداری کنند.
  • سهمتو این حق را دارد که نظرات ارسال شده در سایت را متناسب با قوانین سایت و نظر خود، حذف یا ویرایش کند.
  • کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.
  • اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  • هرگونه اخلال در زیرساخت شبکه اینترنت یا زیرساخت های ارتباطی مانند انواع پروتکل های ارتباطی یا سامانه پیامک که باعث ایجاد مشکل در سایت سهمتو، دسترسی ها و رابط کاربری سایت و خدمات رسانی به کاربران سایت می شود از عهده سهمتو خارج است.
  • سهمتو در هر زمانی میتواند با اطلاع‌رسانی به کاربران نسبت به تغییر تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود اقدام کند.
  • قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه سهمتو هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • اگر هر سوالی در مورد این توافق‌نامه دارید و یا می‌خواهید به هر دلیلی با شرکت تماس داشته باشید لطفاً با قسمت پشتیبانی شرکت در تماس باشید.
  خط‌ مشی رازداری افزونه سهمتو:
  • افزونه‌ی سهمتو جهت استفاده در هر مرورگر تنها از طریق فروشگاه‌های معتبر متعلق به آن مرورگر ارائه خواهند شد.
  • جمع اوری داده از مشتری: افزونه سهمتو آدرس سایت هایی که کاربران در مرورگر وارد می کنند را بررسی می کند و داده ی دیگری از کاربر جمع آوری نمی کند.
  • دسترسی‌های مورد نیاز افزونه به شرح زیر است: “activeTab”, “tabs”: این مجوز به ‌منظور دسترسی به آدرس وب‌سایت‌ استفاده می شود تا اگر آدرس وب سایتی که در لیست وب سایت های مورد پشتیبانی افزونه باشد فراخوانی شود، افزونه به درستی اجرا شود و اطلاعات تکمیلی را در اختیار کاربر قرار دهد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما
 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟


تمام حقوق برای شرکت سهمتو محفوظ میباشد 1402