ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام ولیز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶

https://sahmeto.com/messages/1321207
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (111) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #واتی (27M) #وساخت (193.1M) #خودرو (105M) #بکاب (16.9M) #وساپا (37.1M) #حکشتی (14.7M) #پلاست (9.9M) #خپارس (132.1M) #خکاوه (6.3M) #تپکو (62.5M) #تایرا (14.4M) #ویسا (11.6M) #لکما (64M) #شلعاب (5.4M) #فروس (24.9M) #خساپا (31.6M) #کسرا (11.9M) #ثامان (3.2M) #زپارس (1.8M) #فاراک (35.1M) #ولغدر (12.1M) #کترام (6.8M) #وبصادر (26.5M) #بالبر (1.5M) #غشان (8.7M) #حبندر (2.6M) #ثنوسا (6.7M) #خبنیان (8.8M) #قشهد (2.1M) #سخواف (13.8M) #خزامیا (6.5M) #وثنو (11.5M) #سدشت (356K) #بکام (12.1M) #هرمز (4.7M) #وهنر (5.4M) #سجام (8.8M) #وشهر (2.2M) #ورنا (4.7M) #خمحرکه (4M) #بزاگرس (5M) #وکادو (280.7K) #خکمک (6.2M) #خموتور (5.7M) #تپمپی (1.8M) #قشیر (2.7M) #تبرک (1.7M) #ولتجار (5.4M) #دهدشت (1.3M) #فلات (885.3K) #وحافظح (5.4M) #رافزاح (1.4M) #وبرق (4.7K) #رتاپ (4.5M) #دحاوی (1.3M) #قشرین (1.2M) #سرچشمه (1.9M) #تفارس (4.5M) #نبروج (1.2M) #بهپاک (2.8M) #شهر (5.9M) #کروی (1.4M) #پشاهن (88.5K) #وسین (4.8M) #تفیرو (112K) #غگلپا (136.2K) #گدنا (723K) #وثخوز (175.4K) #کازرو (513K) #پتایر (3.5M) #خودکفا (0.9M) #مفاخر (768.2K) #وگردش (1M) #کبافق (274.4K) #غپونه (713.9K) #وپسا (4.4M) #کباده (268.4K) #پدرخش (342K) #قثابت (1.9M) #مرقام (715K) #ختراک (1.3M) #وفتخار (2.9M) #دتهران‌ (3.4M) #چخزر (80.1K) #ریشمک (528.4K) #غیوان (329.7K) #ورازی (3.3M) #ولیز (2.4M) #کدما (57.6K) #ولراز (26.3K) #وایرا (49.8K) #کیسون (1.7M) #تمحرکه (526.4K) #فافق (870.6K) #خنصیر (353.3K) #سباقر (226.1K) #قشکر (1.4M) #وامیر (9.2K) #سکارون (32.3K) #غالبر (5.3K) #فسرب (1.3M) #غگرجی (740.2K) #ختوقا (285K) #خرینگ (95K) #بمیلا (150.9K) #کمینا (40.2K) #وزمین (191.6K) #کمرجانح (322.1K) #ثقزوی (8.9K) #فالوم (4.4K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها