ورود/ثبت‌نام

توانتوان

آخرین معامله8.01%۲۱٬۲۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
22
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
64%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز توان:
فیلتر
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:57:21 🔖 21,222 #فروش 13 کد حقیقی درمثبت 8.12 تابلو به ارزش کل 31,397,439,672 ریال سرانه فروش هر کد 2,415,190,932 ریال
نوع سیگنال: خنثی
38 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:42:49 🔖 21,390 #خرید 16 کد حقیقی  درمثبت 8.98 تابلو  به ارزش کل 13,922,173,470 ریال سرانه خرید هر کد 736,457,700 ریال
نوع سیگنال: خنثی
52 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۳۲۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از توان بهتر است؟
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:41:05 🔖 21,449 #خرید 2 کد حقیقی  درمثبت 9.28 تابلو  به ارزش کل 8,532,841,180 ریال سرانه خرید هر کد 4,266,420,590 ریال
نوع سیگنال: خنثی
54 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۳۲۰
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:38:11 🔖 21,401 #فروش 13 کد حقیقی درمثبت 9.03 تابلو به ارزش کل 31,899,153,545 ریال سرانه فروش هر کد 1,975,761,721 ریال
نوع سیگنال: خنثی
56 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۳۲۰
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:35:36 🔖 21,373 #خرید 7 کد حقیقی  درمثبت 8.89 تابلو  به ارزش کل 39,234,159,624 ریال سرانه خرید هر کد 5,604,876,893 ریال
نوع سیگنال: خنثی
59 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۳۰۰
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:30:51 🔖 21,300 #فروش 25 کد حقیقی درمثبت 8.52 تابلو به ارزش کل 21,482,391,900 ریال سرانه فروش هر کد 686,456,400 ریال
نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۱۳۰
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:24:30 🔖 21,122 #خرید 2 کد حقیقی  درمثبت 7.61 تابلو  به ارزش کل 9,181,226,472 ریال سرانه خرید هر کد 4,590,613,236 ریال
نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۱۴۴
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:15:46 🔖 20,924 #خرید 6 کد حقیقی  درمثبت 6.60 تابلو  به ارزش کل 13,768,556,948 ریال سرانه خرید هر کد 2,294,756,004 ریال
نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۰۷۰
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:13:33 🔖 20,970 #فروش 2 کد حقیقی درمثبت 6.84 تابلو به ارزش کل 8,957,691,990 ریال سرانه فروش هر کد 2,754,996,660 ریال
نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۰۰۱
اشتراک گذاری
توان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #توان 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 09:09:19 🔖 21,001 #فروش 2 کد حقیقی درمثبت 7.00 تابلو به ارزش کل 12,607,803,343 ریال سرانه فروش هر کد 5,589,983,177 ریال
نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۰۰۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها