ورود/ثبت‌نام

استیبلاستیبل

صندوق س صنايع مفيد- بخشي

بورسی
شرکت کوچک
صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام استیبل وجود دارد،

خرید
فروش

نماد استیبل خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز استیبل:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.500 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 75.216 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 75.199 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از استیبل بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.670 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 75.166 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 75.11 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 482
0.0
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 0.604 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 2.923 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از استیبل گرفته است؟

2 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از استیبل گرفته اند.
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد
858
رتبه تریدر
1.44%
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد
858
رتبه تریدر
0.30%
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 482
0.0
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 0.418 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 2.903 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 482
0.0
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 0.294 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 2.889 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 482
0.0
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 0.140 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 2.879 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.234 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 6.187 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.055 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 6.185 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.400 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 75.043 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 482
0.0
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 0.600 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 2.875 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.314 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 6.179 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.042 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 6.168 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.380 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/22 خریداری کرد و درحال حاضر 74.997 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/21 خریداری کرد و درحال حاضر 74.984 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 74.917 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.007 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/22 خریداری کرد و درحال حاضر 6.167 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 1.816 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/21 خریداری کرد و درحال حاضر 6.167 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 1.314 میلیون سهم #استیبل در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 6.106 درصد از سهام #استیبل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها