فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش لخانه
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:697
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

#لخانه

16 فروردین

@meta_technical

آموزش لخانه
امتیاز:779
دنبال کننده:11.6K
آموزش لخانه
امتیاز:766
دنبال کننده:8.5K

#لخانه

سهم مقاومت مهمی را شکسته و در حال حرکت به سمت هدف ۳۵۰۰۰ بود ، حقوقی 😈 دلش خواست در یک حرکت ناجوانمردانه کل محدوده صف خرید تا صف فروش را در کمتر از ۱۰ دقیقه عرضه کرد و سهم را قفل صف فروش کرد احتمالا در یک حرکتی دیگر در محدوده حمایتی ۲۸۰۰۰ بخرد و به سمت صف خرید حرکت دهد.

آموزش لخانه
امتیاز:733
دنبال کننده:2.5K

کمی شعبده بازی 😁

فردا برای نوسان صف فروش سه تا سهم رو زیر نظر میگیریم، در صورت جمع شدن صف فروششون نوسانی یک پله میخریم

صف فروش #پارسیان 1135 تومان

صف فروش #سیلام 1172 تومان

صف فروش #لخانه 2929 تومان

@chguevara_bourse

آموزش لخانه
امتیاز:729
دنبال کننده:6.5K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #جم پیلن 👈 41 (صف خرید +5.98 %)

2. #شبندر 👈 32 (آخرین معامله +5.83 %)

3. #خبازرس 👈 27 (آخرین معامله 0.1- %)

4. #شپنا 👈 20 (آخرین معامله +5.72 %)

5. #وگردش 👈 17 (آخرین معامله +0.74 %)

6. #وبانک 👈 12 (صف خرید +5.98 %)

7. #فولاد 👈 9 (آخرین معامله +4.32 %)

8. #کاوه 👈 7 (آخرین معامله +3.01 %)

9. #لخانه 👈 7 (صف فروش 1.99- %)

10. #وپست 👈 6 (صف خرید +5.95 %)

11. #شبریز 👈 6 (آخرین معامله +3.6 %)

12. #وبصادر 👈 5 (آخرین معامله +0.89 %)

13. #پارسان 👈 4 (آخرین معامله +5.83 %)

14. #وسین 👈 4 (صف خرید +2.99 %)

15. #قنقش 👈 4 (صف خرید +3.99 %)

16. #جم 👈 4 (صف خرید +5.98 %)

17. #حتاید 👈 3 (آخرین معامله +5.44 %)

18. #حریل 👈 3 (صف خرید +5.99 %)

19. #سامان 👈 3 (صف خرید +2.99 %)

20. #شتران 👈 3 (آخرین معامله +3.93 %)

نمادآخرینپایانیحجمارزش