#

کابگن

تولیدی و صنعتی آبگینه‌

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کابگن
امتیاز:461
دنبال کننده:6.4K

🔺نمادهایی که در صف خرید هستند:

بورسی: #سدشت

فرابورسی: #شصدف #غگیلا

#بازار پایه زرد: #تمحرکه #پلوله #سمتاز #پشاهن

#بازار پایه نارنجی: #شسم

#بازار پایه قرمز: #کابگن

👈تعداد انگشت شماری سهم نیز در محدودۀ مثبت معامله می‌شنود.

آموزش کابگن
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#تکمبا

#رمپنا

#لابسا

#کابگن

#ثبهساز

#دکپسول

📍 @Borse_Trader

آموزش کابگن
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:554
دنبال کننده:124.7K

✅نمادهایی که در معاملات #شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فملی

✅شیمیایی : #شپارس

✅رایانه : #مداران

✅تامین سرمایه : #امید

✅بیمه : #وسین

✅واسطه‌گری مالی : #واحصا، #وایران

✅حمل و نقل : #حبندر، #حتاید

✅بانکها : #ونوین، #سامان

✅سرمایه‌گذاری : #وصنعت، #فلات

✅کانه غیرفلزی : #کفرا، #کابگن، #کباده

✅سیمان : #سهگمت، #سفارس

✅دارویی : #داوه، #شتهران

✅غذایی : #غپاک

✅برق و بخار : #ونیرو، #بزاگرس

✅خودرو و قطعات : #خمهر

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #تفیرو، #لابسا، #فبستم

✅کاغذ : #چکاوه

✅استخراج نفت : #جوین

@boursetahlilnovin

آموزش کابگن
امتیاز:0
دنبال کننده:4.8K

⬅️ فیلتر طلایی #ورود_پول_هوشمند:

#کابگن #سایرا

۱۰:۳۰:۰۷ شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

آموزش کابگن
امتیاز:0
دنبال کننده:21.5K

📌ورود پول هوشمند

#فبستم

#کابگن

#جوین

#خمهر

#پارسیان

@boors_bazz

آموزش کابگن
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#فبستم

#کابگن

#جوین

#خمهر

#پارسیان

📍 @Borse_Trader

آموزش کابگن
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:554
دنبال کننده:124.7K

✅نمادهایی که در معاملات #سه_شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فجر، #فروی، #فزرین، #فلوله

✅شیمیایی : #شپترو

✅رایانه و ارتباطات : #رتاپ

✅انبوه سازی : #ثباغ، #ثعمرا

✅تامین سرمایه : #تملت

✅حمل و نقل : #حکشتی، #حپترو

✅سرمایه‌گذاری‌ها : #وآرین، #وصنعت، #وصنا، #وساپا، #واعتبار

✅هتل : #سمگا

✅کانه غیرفلزی : #کابگن، #کگاز، #کفرآور

✅سیمان : #ساوه، #سصوفی، #سمازن، #سفانو، #سفارس، #ستران

✅کاشی و سرامیک : #کسعدی

✅پیمانکاری : #بالاس

✅دارویی : #وپخش، #دتوزیع، #دبالک، #دیران

✅غذایی : #غزر

✅نیروگاه : #دماوند

✅قند و شکر : #قهکمت، #قزوین، #قمرو

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #خپارس، #خساپا، #خگستر، #خزامیا، #خپویش

✅ماشین آلات : #بتک

✅چاپ، کاغذ و دباغی : #چافست، #چکاوه، #وملی

✅کانه‌فلزی : #تاصیکو

✅زراعت : #زفکا، #زملارد، #سیمرغ

✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۴

@boursetahlilnovin

آموزش کابگن
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:554
دنبال کننده:124.7K

✅نمادهایی که در معاملات #شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فجر، #فسدید، #فسپا، #فخوز، #ذوب، #فزرین

✅شیمیایی : #شکف، #شاراک، #آریا، #خراسان، #شیراز، #شسم

✅خدمات فنی : #تپولا

✅رایانه و ارتباطات : #مرقام، #اپرداز

✅انبوه سازی : #وثخوز، #ثباغ، #ثفارس

✅بیمه : #ورازی

✅واسطه‌گری مالی : #وآتوس، #ولصنم

✅مخابرات : #همراه

✅حمل و نقل : #حپترو

✅سرمایه‌گذاری‌ها : #صبا، #وآوا، #وسپه

✅کانه غیرفلزی : #کایتا، #سایرا، #کابگن

✅سیمان : #سجام، #سمتاز، #سهرمز

✅عمده‌فروشی و پیمانکاری : #بمیلا، #بالاس

✅دارویی : #دارو، #شفا

✅چند رشته‌ای : #وصندوق

✅قند و شکر : #قشکر

✅خودرو و ساخت قطعات : #خمهر، #خعمرا، #خزامیا، #خمحرکه؛ #خکرمان

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #فاما، #نیرو

✅لاستیک و پلاستیک : #پاسا

✅چوب : #چفیبر

✅کانه‌فلزی : #ومعادن

✅زراعت : #زملارد

✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

@boursetahlilnovin

آموزش کابگن
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:554
دنبال کننده:124.7K

✅نمادهایی که در معاملات #شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فجر، #فسدید، #فسپا، #فخوز، #ذوب، #فزرین

✅شیمیایی : #شکف، #شاراک، #آریا، #خراسان، #شیراز، #شسم

✅خدمات فنی : #تپولا

✅رایانه و ارتباطات : #مرقام، #اپرداز

✅انبوه سازی : #وثخوز، #ثباغ، #ثفارس

✅بیمه : #ورازی

✅واسطه‌گری مالی : #وآتوس، #ولصنم

✅مخابرات : #همراه

✅حمل و نقل : #حپترو

✅سرمایه‌گذاری‌ها : #صبا، #وآوا، #وسپه

✅کانه غیرفلزی : #کایتا، #سایرا، #کابگن

✅سیمان : #سجام، #سمتاز، #سهرمز

✅عمده‌فروشی و پیمانکاری : #بمیلا، #بالاس

✅دارویی : #دارو، #شفا

✅چند رشته‌ای : #وصندوق

✅قند و شکر : #قشکر

✅خودرو و ساخت قطعات : #خمهر، #خعمرا، #خزامیا، #خمحرکه؛ #خکرمان

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #فاما، #نیرو

✅لاستیک و پلاستیک : #پاسا

✅چوب : #چفیبر

✅کانه‌فلزی : #ومعادن

✅زراعت : #زملارد

✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

@boursetahlilnovin

آموزش کابگن
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:554
دنبال کننده:124.7K

✅نمادهایی که در معاملات #چهارشنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی: #فنفت، #فپنتا

✅شیمیایی: #شدوص، #شلعاب، #کلر، #شاروم

✅رایانه : #پرداخت، #آپ

✅انبوه‌سازی : #ثتوسا، #ثنوسا، #وثخوز

✅حمل و نقل : #حپترو، #حتوکا

✅سرمایه‌گذاری‌ها: #وبرق، #سدبیر، #وسپه، #وآوا٬ #ونیکی

✅کانه‌غیرفلزی: #کابگن، #سایرا، #کهمدا

✅سیمان : #سباقر، #سمتاز، #سقاین، #سخواف، #سفار

✅کاشی و سرامیک : #کترام

✅دارویی : #دروز

✅غذایی: #غنوش

✅قند و شکر : #قمرو

✅خودرو و قطعات : #خلنت، #تشتاد، #خموتور، #خنصیر، #ختراک، #خزر

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #لکما، #تکنو

✅لاستیک و پلاستیک : #پارتا

✅کانه فلزی : #کمنگنز، #کبافق

✅زغال سنگ : #کشرق

✅زراعت : #جوین، #زماهان، #زکشت

✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

@boursetahlilnovin

نمادآخرینپایانیحجمارزش