فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وسبحان
امتیاز:655
دنبال کننده:84.3K

بیشترین عرضه در این لحظه...

#وآیند

#خساپا

#خگستر

#وسصفا

#خودرو

#وسبحان

آموزش وسبحان
امتیاز:710
دنبال کننده:36.3K

◽️سه شنبه 1400/01/17

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غگیلا: 135 میلیون

#قیستو: 107 میلیون

#وسالت: 107 میلیون

#شصدف: 25 میلیون

#کباده: 11 میلیون

#پلوله: 8 میلیون

#خعمرا: 3 میلیون

#سیمرغ: 3 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#خساپا: 228 میلیون

#وآیند: 206 میلیون

#وسبحان: 61 میلیون

#خگستر: 61 میلیون

#بترانس: 60 میلیون

#شپترو: 45 میلیون

#پتایر: 42 میلیون

#ثنوسا: 33 میلیون

های وب: 27 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

آموزش وسبحان
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:740
دنبال کننده:129.8K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻شیمیایی: #زنجان، #کرماشا، #شسینا

🔻انبوه‌سازی: #ثباغ

🔻بیمه: #وتعاون

🔻حمل و نقل : #حتاید، #حتوکا

🔻بانکها: #سمایه، #وتجارت، #وبصادر

🔻سرمایه‌گذاری: #وسبحان، #وکادو

🔻کانه غیرفلزی : #کخاک

🔻سیمان: #سجام، #سیدکو، #سفارس، #سقاین، #سصوفی، #ساربیل، #ستران، #سکرد

🔻کاشی و سرامیک: #کصدف

🔻دارویی : #وپخش

🔻غذایی : #غدشت

🔻برق و بخار : #وهور

🔻تجهیزات و ساخت محصولات فلزی : #فاما

🔻لاستیک و پلاستیک : #پکویر

🔻زراعت: #زگلدشت

@boursetahlilnovin

◽️یکشنبه 1400/01/15

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غگیلا: 102 میلیون

#قیستو: 91 میلیون

#وسالت: 43 میلیون

#شصدف: 32 میلیون

#زگلدشت: 22 میلیون

#کمینا: 11 میلیون

#سمایه: 7 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#خساپا: 350 میلیون

وایند: 240 میلیون

#وبصادر: 196 میلیون

#وتجارت: 181 میلیون

#خودرو: 163 میلیون

#شپنا: 128 میلیون

#خگستر: 114 میلیون

#وبملت: 115 میلیون

#شپترو: 74 میلیون

#وسبحان: 70 میلیون

🆔

آموزش وسبحان
امتیاز:710
دنبال کننده:36.3K

◽️یکشنبه 1400/01/15

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غگیلا: 102 میلیون

#قیستو: 91 میلیون

#وسالت: 43 میلیون

#شصدف: 32 میلیون

#زگلدشت: 22 میلیون

#کمینا: 11 میلیون

#سمایه: 7 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#خساپا: 350 میلیون

وایند: 240 میلیون

#وبصادر: 196 میلیون

#وتجارت: 181 میلیون

#خودرو: 163 میلیون

#شپنا: 128 میلیون

#خگستر: 114 میلیون

#وبملت: 115 میلیون

#شپترو: 74 میلیون

#وسبحان: 70 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

نمادآخرینپایانیحجمارزش