فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شاوان
امتیاز:805
دنبال کننده:41.8K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #وامید 👈 28 (صف خرید +5.96 %)

2. #شتران 👈 17 (صف خرید +5.99 %)

3. #شپنا 👈 16 (آخرین معامله +2.82 %)

4. #پترولح 👈 12 (آخرین معامله +2.13 %)

5. #بپاس 👈 12 (صف خرید +5.99 %)

6. #اخابر 👈 10 (صف خرید +5.94 %)

7. #پکرمان 👈 9 (صف خرید +5.97 %)

8. #خودرو 👈 9 (آخرین معامله 1.56- %)

9. #فزرین 👈 8 (آخرین معامله +2.76 %)

10. #فولاد 👈 8 (آخرین معامله +3.55 %)

11. #فملی 👈 7 (آخرین معامله +2.33 %)

12. #دتوزیع 👈 7 (صف خرید +5.99 %)

13. #فباهنر 👈 6 (صف خرید +5.99 %)

14. #وبوعلی 👈 4 (صف خرید +5.89 %)

15. #شبندر 👈 4 (آخرین معامله +1.22 %)

16. #سخوز 👈 4 (صف خرید +5.99 %)

17. #شسپا 👈 4 (آخرین معامله 1- %)

18. #فرابورس 👈 4 (صف فروش 1.99- %)

19. #شاوان 👈 4 (آخرین معامله +1.43 %)

20. #فوکا 👈 4 (آخرین معامله +1.64 %)

📍 @Borse_Trader💰

آموزش شاوان
امتیاز:743
دنبال کننده:3.2K

#شاوان خوب رنج میکشن خبراییه؟🧐

آموزش شاوان
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:746
دنبال کننده:122.2K

#شتران در صدر تقاضای گروه پالایش ، #شبندر #شبریز #شسپا #شراز #شاوان اکثرا متعادل و مثبت هستند ، #شپنا در میانه کانال مثبت در حال نوسان می‌باشد ، صندوق #پالایش_یکم هم روز متعادلی در محدوده مثبت یک تابلو داشته است

@ChanelVIP1354

آموزش شاوان
امتیاز:729
دنبال کننده:6.5K

#دکیمی

#شاوان

#ذوب

افق

#ارفع

ورود پول هوشمند و خرید کد های حقیقی بصورت گسترده

آموزش شاوان
امتیاز:713
دنبال کننده:2.1K

نمادآخرینپایانیحجمارزش