#ودی

بیمه دی

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ودی
امتیاز:70
دنبال کننده:11.7K
سیگنال پرو
آموزش ودی
امتیاز:786
دنبال کننده:13.5K

#ودی

#سیستم

#آریا

#خراسان

#غشهداب

زیر نظر برای نوسان

@rezaboors

نمایش بیشتر

آموزش ودی
امتیاز:752
دنبال کننده:22.4K

#ودی مشکوک به کد

آموزش ودی
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:705
دنبال کننده:4.2K
آموزش ودی
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

🔹حجم مشکوک

#خمحرکه #خموتور #رنیک #وآرین #شگل #فافزا #خمهر #کساپا

🔹ورود پول هوشمند

#سمازن #فسپا #خموتور #وتوصا #بکهنوج #وشهر #سیستم #ودی #غپینو #فوکا

🔹نمادهای دارای خرید گروهی

#پالایش #فگستر #شپنا #ودی #سمازن #سبهان #پتایر #گشان #ساراب #خمحرکه #دارا_یکم #خموتور #کرازی

📆1400/03/22

╭┈──────「💯」

╰➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

آموزش ودی
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#خودرو #فولاد #سمگا #وپارس #فملی #وتجارت #وپاسار #فارس #برکت #جم #بنو #ختوقا #ودی #کزغال #وبملت #وسپهر #سیتا #غصینو #ثشاهد #خساپا

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ودی
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#سمگا #فولاد #وپارس #فملی #خودرو #وتجارت #وپاسار #فارس #بنو #جم #برکت #غصینو #وبملت #ودی #ختوقا #کزغال #وسپهر #سیتا #ثشاهد #دارا_یکم

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ودی
امتیاز:0
دنبال کننده:5.8K

بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #خودرو 👈 17- (آخرین معامله +1.37 %)

2. #وپارس 👈 14- (قیمت صفر تابلو)

3. #فملی 👈 12- (آخرین معامله 2.34- %)

4. #وتجارت 👈 12- (آخرین معامله 0.22- %)

5. #فارس 👈 11- (آخرین معامله 1.53- %)

6. #وپاسار 👈 10- (آخرین معامله +0.12 %)

7. #برکت 👈 9- (آخرین معامله +0.09 %)

8. #فولاد 👈 8- (آخرین معامله 2.21- %)

9. #ختوقا 👈 7- (صف خرید +4.99 %)

10. #کزغال 👈 7- (آخرین معامله +3.81 %)

11. #ودی 👈 6- (آخرین معامله +1.09 %)

12. #وبملت 👈 4- (آخرین معامله 2.02- %)

13. #سیتا 👈 4- (آخرین معامله 0.06- %)

14. #کچاد 👈 4- (آخرین معامله 0.43- %)

15. #ثشاهد 👈 4- (آخرین معامله 4.92- %)

16. #امید 👈 3- (آخرین معامله 2.94- %)

17. #کوثر 👈 3- (آخرین معامله 4.66- %)

18. #غگل 👈 3- (آخرین معامله 1.25- %)

19. #وغدیر 👈 3- (آخرین معامله 2.18- %)

🆔 @Astrobourse

نمایش بیشتر

آموزش ودی
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#خودرو #وپارس #فملی #فارس #وتجارت #وپاسار #برکت #فولاد #کزغال #امین_یکم #ختوقا #ودی #وسپهر #وبملت #سیتا #ثشاهد #اپال #فخوز #غگل #شرانل

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ودی
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#خودرو #وپارس #فملی #فارس #وتجارت #وپاسار #برکت #فولاد #کزغال #امین_یکم #ودی #ختوقا #وبملت #وسپهر #دارا_یکم #ثشاهد #سیتا #غگل #اپال #فخوز

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد