ورود/ثبت‌نام

فسپافسپا

آخرین معامله-0.23%۸٬۵۳۰
دنبال کردن
33
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز فسپا:
فیلتر
شخص حقیقی درصدی  در نماد   بکاب  500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تاپکیش  1,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  1,031  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  1,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لسرما  1,700  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  1,760  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غمایه  3,300  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  8,888  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  9,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   قهکمت  10,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثقزوی  12,845  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  13,441  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  14,400  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وسبحان  17,684  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سدور  20,844  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  21,877  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  22,222  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فسپا  25,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  33,200  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   دیران  36,391  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کفرآور  40,680  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غدام  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غاذر  66,730  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  70,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  86,668  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وارس  116,366  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفاسی  122,060  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   چکارن  125,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کایزد  130,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولقمان  145,729  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  149,915  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تمحرکه  155,070  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  190,001  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  246,118  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لکما  400,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حشکوه  950,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کمرجان  968,516  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,031,566  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وپسا  2,098,731  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,741,176  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,415,422  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,600,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  6,876,985  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  8,265,529  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  9,494,540  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  9,919,273  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حآفرین  11,801,745  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وصنعت  12,832,664  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  40,534,925  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  43,664,838  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  46,794,750  عدد سهم خرید داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
محمد سلامت  در نماد   شلعاب  -34,216,350  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وجامی  -4,800,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثبهساز  -3,117,154  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وهامون  -3,000,001  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کسرا  -2,000,000  عدد سهم فروش داشته حمید جابرانصاری  در نماد   فسپا  -1,150,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  -756,354  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  -700,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فنورد  -460,000  عدد سهم فروش داشته فرید صمدیان  در نماد   فروی  -150,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سپیدار  -140,000  عدد سهم فروش داشته عذرا ملانورزا  در نماد   کیا  -139,950  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  -88,886  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فبستم  -45,169  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ساربیل  -45,001  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سخاش  -40,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثتوسا  -39,500  عدد سهم فروش داشته احمد پور اروند  در نماد   کایتا  -29,468  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثتوسا  -20,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  -15,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثعمرا  -8,715  عدد سهم فروش داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از فسپا بهتر است؟
بورسی های گیلان
بورسی های گیلان
رتبه: 254
5.0
#آهن‌وفولاد 1402 ❇️ مقایسه درآمد 1402 نسبت به 1401 ➖ #فجهان فروش 17,292 میلیارد تومانی : رشد 22% ➖ #فسبزوار فروش 10,572 میلیارد تومانی : رشد 82% ➖ #فوکا فروش 7,608 میلیارد تومانی : رشد 34% ➖ #فجر فروش 6,192 میلیارد تومانی : رشد 16% ➖ #فسپا فروش 4,344 میلیارد تومانی : رشد 27% ➖ #فسازان فروش 5,604 میلیارد تومانی : رشد 61% ➖ #فنورد فروش 3,840 میلیارد تومانی : رشد 32% ➖ #فلوله فروش 2,016 میلیارد تومانی : رشد 38% ➖ #فروس فروش 1,284 میلیارد تومانی : رشد 30% ➖ #فولای فروش 1,080 میلیارد تومانی : رشد 15% ➖ #فروسیل فروش 612 میلیارد تومانی : رشد 44% ➖ #فماک فروش 288 میلیارد تومانی : رشد 121% ➖ #فروژ فروش 2,112 میلیارد تومانی : رشد 3% ➖ #فسوژ فروش 264 میلیارد تومانی : رشد 35%
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۲۰
اشتراک گذاری
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 870
2.5
فسپا،سهم گلچین
#آهن‌وفولاد    1402 ❇️ مقایسه درآمد 1402  نسبت به 1401 ➖ #فجهان فروش  17,292 میلیارد تومانی  : رشد 22% ➖ #فسبزوار فروش  10,572 میلیارد تومانی  : رشد 82% ➖ #فوکا فروش  7,608 میلیارد تومانی  : رشد 34% ➖ #فجر فروش  6,192 میلیارد تومانی  : رشد 16% ➖ #فسپا فروش  4,344 میلیارد تومانی  : رشد 27% ➖ #فسازان فروش  5,604 میلیارد تومانی  : رشد 61% ➖ #فنورد فروش  3,840 میلیارد تومانی  : رشد 32% ➖ #فلوله فروش  2,016 میلیارد تومانی  : رشد 38% ➖ #فروس فروش  1,284 میلیارد تومانی  : رشد 30% ➖ #فولای فروش  1,080 میلیارد تومانی  : رشد 15% ➖ #فروسیل فروش  612 میلیارد تومانی  : رشد 44% ➖ #فماک فروش  288 میلیارد تومانی  : رشد 121% ➖ #فروژ فروش  2,112 میلیارد تومانی  : رشد 3% ➖ #فسوژ فروش  264 میلیارد تومانی  : رشد 35% https://t.me/sahm_golchin_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
اشتراک گذاری
Golden Goal🎖
Golden Goal🎖
رتبه: 723
3.2
#آهن‌وفولاد    1402 ❇️ مقایسه درآمد 1402  نسبت به 1401 ➖ #فجهان فروش  17,292 میلیارد تومانی  : رشد 22% ➖ #فسبزوار فروش  10,572 میلیارد تومانی  : رشد 82% ➖ #فوکا فروش  7,608 میلیارد تومانی  : رشد 34% ➖ #فجر فروش  6,192 میلیارد تومانی  : رشد 16% ➖ #فسپا فروش  4,344 میلیارد تومانی  : رشد 27% ➖ #فسازان فروش  5,604 میلیارد تومانی  : رشد 61% ➖ #فنورد فروش  3,840 میلیارد تومانی  : رشد 32% ➖ #فلوله فروش  2,016 میلیارد تومانی  : رشد 38% ➖ #فروس فروش  1,284 میلیارد تومانی  : رشد 30% ➖ #فولای فروش  1,080 میلیارد تومانی  : رشد 15% ➖ #فروسیل فروش  612 میلیارد تومانی  : رشد 44% ➖ #فماک فروش  288 میلیارد تومانی  : رشد 121% ➖ #فروژ فروش  2,112 میلیارد تومانی  : رشد 3% ➖ #فسوژ فروش  264 میلیارد تومانی  : رشد 35% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۲۰
اشتراک گذاری
فسپا،کانال تحلیلی پارسیس
#آهن‌وفولاد 1402 ❇️ مقایسه درآمد 1402 نسبت به 1401 ➖ #فجهان فروش 17,292 میلیارد تومانی : رشد 22% ➖ #فسبزوار فروش 10,572 میلیارد تومانی : رشد 82% ➖ #فوکا فروش 7,608 میلیارد تومانی : رشد 34% ➖ #فجر فروش 6,192 میلیارد تومانی : رشد 16% ➖ #فسپا فروش 4,344 میلیارد تومانی : رشد 27% ➖ #فسازان فروش 5,604 میلیارد تومانی : رشد 61% ➖ #فنورد فروش 3,840 میلیارد تومانی : رشد 32% ➖ #فلوله فروش 2,016 میلیارد تومانی : رشد 38% ➖ #فروس فروش 1,284 میلیارد تومانی : رشد 30% ➖ #فولای فروش 1,080 میلیارد تومانی : رشد 15% ➖ #فروسیل فروش 612 میلیارد تومانی : رشد 44% ➖ #فماک فروش 288 میلیارد تومانی : رشد 121% ➖ #فروژ فروش 2,112 میلیارد تومانی : رشد 3% ➖ #فسوژ فروش 264 میلیارد تومانی : رشد 35% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۲۰
اشتراک گذاری
Bazigaranesaham
Bazigaranesaham
رتبه: 685
3.1
فسپا،Bazigaranesaham
#فسپا آپدیت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۶
اشتراک گذاری
فسپا،بنیادی،کارگزاری آتی‌ساز بازار
#فسپا #زمستان #اسفند #ماهانه #کدال_خوانی 🔎 فسپا در اسفند بد نبود ✅ مقدار تولید انواع لوله گازی و صنعتی در اسفند 1402 به 8.6 هزار تن رسید که نسبت به بهمن 12 درصد افت داشته است. نرخ این محصول در اسفند ماه به 42 میلیون تومان به ازای هر تن رسید که نسبت به بهمن ماه 5 درصد رشد داشته است. مقدار فروش انواع لوله گازی و صنعتی در اسفند ماه 9.7 هزار تن بوده است که نسبت به بهمن 3 درصد رشد کرده است. ✅ شرکت در آذر ماه به فروش 461 میلیارد تومان رسید. شرکت در دی ماه نیز خوب بود و 437 میلیارد تومان فروش زد. عملکرد شرکت در بهمن ماه خوب بود و به فروش 457 میلیارد تومان رسید. در اسفند ماه کمی افت داشت ولی خوب بود و 418 میلیارد تومان فروش زد. ✅ شرکت در دوازده ماهه 1402 به فروش 3.9 همت رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است. میانگین فروش ماهانه فسپا در سال 1402 حدود 330 میلیارد تومان است که بهمن ماه 27 درصد بیشتر از میانگین سال فروخته است. 📉 فسپا در یک سال اخیر 33 درصد بازدهی داشته است. ... ... ... ... 💠کـارگـزاری آتی‌سـاز بـازار 🌐 atisazbroker.com 🆔 @Atisaz_Broker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۶
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي توان مفيد 0.293 میلیون سهم #فسپا در تاریخ 1403/01/15 خریداری کرد و درحال حاضر 1.05 درصد از سهام #فسپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۲۰
اشتراک گذاری
🔶 نماد های برتر در فروش ماهانه دی و بهمن و اسفند ۱۴۰۲ (فلزات اساسی) 🔹 در این نمودار گزارشات فروش ماهانه نمادهای گروه فلزات اساسی مورد بررسی و در این مدل میانگین فروش دی و بهمن  و اسفند ماه با میانگین فروش 9 ماه قبل مورد مقایسه قرار گرفته است. ⚠️ در این گزارش نماد هایی که‌ رشد مثبت  بیشتر از 10 درصد داشته اند آورده شده است. #فسرب 242 ٪ #فخاس 107 ٪ #فایرا 60 ٪ #فگستر 59 ٪ #فروی 55 ٪ #فمراد 52 ٪ #فسازان 44 ٪ #فنورد 44 ٪ #فوکا 43 ٪ #زنگان 40 ٪ #فباهنر 34 ٪ #فجهان 33 ٪ #فسپا 30 ٪ #فزرین 29 ٪ #فاسمین 28 ٪ #فنوال 25 ٪ #فجر 21 ٪ #فولای 17 ٪ #فخوز 12 ٪ #فولاژ 11 ٪ #فملی 10 ٪ 🟥 در این گروه نماد های #فغدیر #فرآور #فالوم #فسوژ #کاوه #فتوسا #فلوله #ارفع #فرود  رشد های منفی به ترتیب -55% ،-51% ،-40% ،-38% ،-36% ،-28% ، -28% ،-11% ،-10%      داشته اند. تاریخ گزارش: 15 فروردین 1403 🆔 @moshaver_forosh 🌐 @crypto_iran_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۱۰
اشتراک گذاری
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 917
2.3
🔶 نماد های برتر در فروش ماهانه دی و بهمن و اسفند ۱۴۰۲ (فلزات اساسی) 🔹 در این نمودار گزارشات فروش ماهانه نمادهای گروه فلزات اساسی مورد بررسی و در این مدل میانگین فروش دی و بهمن و اسفند ماه با میانگین فروش 9 ماه قبل مورد مقایسه قرار گرفته است. ⚠️ در این گزارش نماد هایی که‌ رشد مثبت بیشتر از 10 درصد داشته اند آورده شده است. #فسرب 242 ٪ #فخاس 107 ٪ #فایرا 60 ٪ #فگستر 59 ٪ #فروی 55 ٪ #فمراد 52 ٪ #فسازان 44 ٪ #فنورد 44 ٪ #فوکا 43 ٪ #زنگان 40 ٪ #فباهنر 34 ٪ #فجهان 33 ٪ #فسپا 30 ٪ #فزرین 29 ٪ #فاسمین 28 ٪ #فنوال 25 ٪ #فجر 21 ٪ #فولای 17 ٪ #فخوز 12 ٪ #فولاژ 11 ٪ #فملی 10 ٪ 🟥 در این گروه نماد های #فغدیر #فرآور #فالوم #فسوژ #کاوه #فتوسا #فلوله #ارفع #فرود رشد های منفی به ترتیب -55% ،-51% ،-40% ،-38% ،-36% ،-28% ، -28% ،-11% ،-10% داشته اند. تاریخ گزارش: 15 فروردین 1403
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي توان مفيد 0.400 میلیون سهم #فسپا در تاریخ 1403/01/11 خریداری کرد و درحال حاضر 1.04 درصد از سهام #فسپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۲۰
اشتراک گذاری
تکنوفاند صبر و ثروت
تکنوفاند صبر و ثروت
رتبه: 844
1.3
بیشترین خرید حقوقی ها در ده روز گذشته ▪️ حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات: #حفارس ▪️ خودرو و ساخت قطعات: #خکمک #خساپا #خگستر #خنصیر #ورنا ▪️ انبوه سازی، املاک و مستغلات: #وآذر #ثفارس #ثمسکن ▪️ مواد و محصولات دارویی: #دشیمی #داوه ▪️ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر: #غنوش #غچین #غمینو ▪️ قند و شکر: #قشهد ▪️ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی: #بنیرو ▪️ فلزات اساسی: #فسپا #فالوم ▪️ سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کمینا #کپشیر #کایزد ▪️ بانکها و موسسات اعتباری: #وکار ▪️ سایر واسطه گری های مالی: #ولکار ▪️ سرمایه گذاریها: #وتوصا #داتام #وآرین ▪️ بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی: #ملت #بپردیس ▪️ عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم: #ونیرو ▪️ دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش: #وملی 👇 اجزای فیلتر 🔹 جریان حمایت حقوقی: 10 روزه 🔹 چینش بر اساس حمایت حقوقی (۱۰ روزه) شنبه 11 فروردین 1403
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۱۰۰
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي توان مفيد 0.400 میلیون سهم #فسپا در تاریخ 1403/01/08 خریداری کرد و درحال حاضر 1.03 درصد از سهام #فسپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۳۳۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 875
2.6
🍹 بیشترین خرید حقوقی ها در ده روز گذشته ▪️ انبوه سازی، املاک و مستغلات: #وآذر #ثفارس #ثمسکن ▪️ حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات: #حفارس ▪️ خودرو و ساخت قطعات: #خکمک #خساپا #خنصیر #خگستر #ورنا #خزامیا ▪️ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر: #غچین #غنوش #غمینو ▪️ مواد و محصولات دارویی: #دشیمی #داوه ▪️ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی: #بنیرو ▪️ سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کمینا #کپشیر #کایزد ▪️ قند و شکر: #قشهد ▪️ فلزات اساسی: #فالوم #فسپا ▪️ سرمایه گذاریها: #وآرین #داتام #وتوصا #واتی ▪️ سایر واسطه گری های مالی: #ولکار ▪️ بانکها و موسسات اعتباری: #وکار ▪️ عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم: #ونیرو ▪️ دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش: #وملی 🔹 جریان حمایت حقوقی: 10 روزه 🔹 چینش بر اساس حمایت حقوقی (۱۰ روزه) چهارشنبه 8 فروردین 1403
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۸
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۴۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها