ورود/ثبت‌نام

لپارسلپارس

آخرین معامله4.98%۳۱٬۳۹۰
اضافه کردن به دیده‌بان
234
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
80%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز لپارس:
فیلتر
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1115
3.1
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رمپنا #تاپکیش #وثخوز #ثشاهد #ثنام #لوتوس #وحکمت #اتکاسا #اتکام #حگهر #حکشوه #ونوین #وبملت #وبوعلی #وخارزم #گکوثر #سپرمی #شلیا #کهمدا #سرود #سباقر #سبجنو #ستران #سکارون #کلوند #کحافظ #جم_پیلن #زاگرس #شغدیر #شبصیر #شفن #دشیری #وپخش #داوه #دامین #پخش #دحاوی #وبشهر #غگرجی #بفجر #مبین #خودرو #بترانس #فاما #فاراک #ارفع #کاوه #فملی #فایرا #فجر #فولاد #فباهنر #فاسمین #هرمز #فروس #فسرب #ذوب #نیان #شبندر #شپنا #شتران #چنوپا #نخریس #وامیر #تاسیکو #کاما #سپید خروج پول هوشمند 💸 #بتهران #حاریا #حپترو #وبرق #وشمال #وثوق #سنوین #کباده #کایزد #سهمز #سشرق #شپارس #فسا #غناب #قشرین #پلوله #فزر کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #وخاور #ساروج #سهرمز #سپاها #اردستان #شفارا #دکپسول #غالبر #وهور کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #پرداخت #ونوین #وسینا #ومهان #صبا #سخوز #سبجنو #کحافظ #جم_پیلن #شپدیس #شفن #وپخش #دجابر #غزر #بفجر #مبین #خپویش #لپارس #تپمپی #فاراک #فسپا #فملی #فجر #فولاد #فباهنر #فاسمین #فروس #شنفت #شتران #تاصیکو #کاما #حفاری #زپارس #سپید تیک صعودی ✅ #وبیمه #سیتا #قمرو #فغدیر #فایرا #شسپا #چنوپا #نمرینو #کشرق تیک نزولی‼️ #وهنر #وآفری #شپارس #لپیام #پلوله ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
3 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1024
2.6
لپارس،🏆بورس تکنیک 📉💰
#لپارس مقاومت پیش رو ؛ 31.400 & 37.800 مادامی  که زیر محدوده  پر حجم  ابر در حال معامله میباشد ، اصلاح پایان نیافته است . ولیکن  در  صورت  شکست  و تثبیت روی مقاومت ابر،توان تاچ 55.000 ( 54%+) رو دارد . 1403/02/01
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از لپارس بهتر است؟
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 363
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (238) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (161.7M) #دکوثر (29.2M) #فملی (38.8M) #کاما (79.1M) #چنوپا (3.2M) #ونوین (66.7M) #بوعلی (2.1M) #کرومیت (6.2M) #ثزاگرس (1.3M) #شپنا (19.8M) #نوری (620.8K) #دامین (13.4M) #پتایر (47M) #داوه (8.7M) #مادیرا (15M) #شصفها (519.2K) #خگستر (17.2M) #شفارا (12.2M) #کماسه (11.9M) #فباهنر (15.3M) #وتجارت (55.7M) #شبندر (5.8M) #ذوب (150.9M) #کرمان (59.6M) #شمواد (26M) #ثباغ (5M) #فرود (15.7M) #فرابورس (8.1M) #غبهار (3.6M) #تپکو (25M) #ومشان (11.3M) #ورنا (7.5M) #فلوله (17.6M) #شگستر (34.6M) #اسیاتک (7.4M) #وملی (224.8K) #سمگا (18.1M) #ثاخت (11.6M) #ممسنی (3.5M) #جم پیلن (267.2K) #خپارس (47M) #خساپا (16.9M) #ارفع (1.7M) #کالا (5.6M) #هرمز (10M) #دانا (13.4M) #گنگین (1M) #فجر (7.3M) #کلوند (7.9M) #شتران (11.9M) #انرژی (1.6M) #نبروج (1.8M) #غفارس (3.7M) #وجامی (14.4M) #نخریس (1.3M) #دهدشت (2M) #ثتوسا (533.2K) #وساپا (6.7M) #زپارس (0.9M) #کازرو (2M) #سرچشمه (6.2M) #وایرا (6.7M) #خزامیا (4.2M) #سلار (9.4M) #کابگن (1.8M) #خودکفا (5M) #شگویا (1.5M) #فسبزوار (621.2K) #پکرمان (1.2M) #ثتران (2.1M) #بورس (4.2M) #کدما (358.8K) #فمراد (1.9M) #شتوکا (2.2M) #اوان (2.1M) #شستا (19.3M) #سپیدار (205.6K) #گدنا (2.9M) #شسینا (5M) #ساذری (1.8M) #کویر (8.2M) #شاروم (1.5M) #فاراک (10.3M) #دزهراوی (3.1M) #سیتا (1.7M) #خکرمان (2.7M) #بفجر (370.5K) #شبصیر (873.9K) #ولساپا (13.9M) #حفاری (2M) #بهپاک (4.5M) #تبرک (1M) #ختوقا (2.5M) #وثخوز (200.2K) #زشگزا (1M) #وتعاون (13.6M) #کرازی (10.2M) #شتهران (1.1M) #غشان (2.8M) #تفیرو (137.1K) #رنیک (1.3M) #وبصادر (6M) #کروی (1.8M) #گلدیرا (2.2M) #ثرود (598.4K) #سصفها (361K) #سکارون (3.1M) #خکاوه (404.8K) #فنر (1M) #خمحرکه (1.3M) #خمهر (3M) #فگستر (2.7M) #واعتبار (2.4M) #لپارس (319.3K) #تاپکیش (1.7M) #خزر (1.6M) #وزمین (2.5M) #وتوصا (7.9M) #رمپنا (52.4K) #قاسم (2.1M) #والماس (2.8M) #فتوسا (1.1M) #زاگرس (58.2K) #غیوان (360.3K) #ثنام (4M) #شرنگی (303K) #برکت (633.4K) #بیوتیک (290.1K) #ثالوند (614.7K) #غچین (787.1K) #قثابت (2.4M) #البرز (2.1M) #کهمدا (1.2M) #کبافق (205.6K) #ودی (628.2K) #حسیر (480.4K) #کیسون (2.6M) #وپارس (431.5K) #کقزوی (206K) #دتماد (6.5K) #وسین (2.7M) #ثشاهد (277.4K) #سامان (3.2M) #فرآور (154.7K) #شفارس (2.9M) #دتهران‌ (10.4M) #ساوه (27.6K) #نوین (3.5M) #ودانا (566.6K) #کیمیا (1.7M) #وسپهر (1.3M) #دتوزیع (185.6K) #غشهداب (2M) #بکام (1.8M) #کتوکا (426.4K) #فسرب (1.1M) #بترانس (2.4M) #شکف (203.3K) #ختور (1.2M) #قهکمت (359K) #بکابل (317.3K) #پرسپولیس (2.3M) #کفپارس (1.1M) #کاوه (318K) #ما (1.2M) #فالوم (293.7K) #بالبر (159.8K) #غسالم (756.8K) #فروی (1M) #ونیرو (587.7K) #آبین (844.1K) #کمرجان (387.5K) #دفارا (111.7K) #بنو (791.3K) #وتوس (175.9K) #آبادا (217.6K) #جوین (1.1M) #معیار  (769.6K) #فنوال (402.3K) #تلیسه (533.1K) #پیزد (770.5K) #بالاس (78.7K) #بسویچ (565.8K) #حشکوه (1M) #شلرد (334.3K) #وصنعت (1.2M) #واحصا (84.1K) #ثامید (1.3M) #مبین (219.1K) #شپاس (76.6K) #فسازان (485.8K) #کاذر (370.3K) #خبهمن (1.3M) #نطرین (205.9K) #پاسا (150.6K) #پترول (426.7K) #دشیری (15K) #سباقر (95.2K) #ساینا (49.5K) #ثمسکن (177.4K) #ومعلم (340.8K) #استقلال (1.1M) #غدام (38.9K) #کلر (32.3K) #کوثر (407.5K) #خاذین (435.1K) #سمتاز (23.2K) #حآسا (132.3K) #ورازی (6K) #ثعمرا (51.5K) #شپترو (425.7K) #باران (643.1K) #مدیریت (297.9K) #وبوعلی (375.9K) #سخاش (285K) #شهر (486.5K) #ثبهساز (308.7K) #چکاپا (126.6K) #سفار (2.9K) #دسانکو (50.4K) #خبازرس (32.4K) #اتکام (107.8K) #زبینا (134.6K) #زشریف (11.7K) #تجلی (106.3K) #قاروم (4.7K) #خدیزل (94.4K) #پخش (13.7K) #غکورش (4.5K) #وکادو (13K) #قچار (39.6K) #رکیش (142K) #خعمرا (38.4K) #دسبحان (13.2K) #غمایه (425) #ختراک (18.8K) #تاصیکو (6.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
11 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
⚜🔴🔴🔴🟢🟢🟢⚪️🟢🟢🟢🔴🔴🔴⚜ نمادهایی که امروز #ورود_پول داشتند و به همراه ورود پول #کد_به_کد انجام شده است. ⚜🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢 ✅ رایانه : #پرداخت ✅ انبوه سازی : #ثنام، #وثخوز ✅ بیمه : #اتکاسا ✅ حمل و نقل  : #حگهر ✅ بانکها  : #ونوین ✅ سرمایه گذاری  : #ومهان ✅ هتل  : #گکوثر ✅ سایر محصولات کانی غیرفلزی : #کورز ✅ سیمان  : #سبجنو، #سکارون، #سباقر ✅ کاشی  : #کحافظ ✅ تجارت عمده  : #بمیلا ✅ محصولات  شیمیایی : #شفن، #زاگرس، #جم_پیلن، #شبصیر ✅ محصولات دارویی : #دجابر، #دتولید، #وپخش، #پخش ✅ محصولات غذایی : #غزر، #غبهار ✅ عرضه برق و گاز : #مبین، #بفجر ✅ شرکتهای چند رشته ای  : #وبانک ✅ ساخت دستگاه های ارتباطی : #لپارس ✅ ساخت محصولات فلزی : #فاراک ✅ فلزات اساسی: #فولاد ، #فملی، #فاسمین، #فباهنر، #ارفع، #فروس، #فجر، #هرمز ✅ فرآورده نفتی : #شتران ✅ استخراج کانه های فلزی  : #کاما، #تاصیکو، #وامیر، #کگهر ✅ استخراج نفت و گاز  : #حفاری ✅ زراعت  : #سپید 💢ورود پول به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #پی_پاد، #رتاپ، #رکیش 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثشاهد، #ثبهساز، #ثامید، #ثامان، #ثاخت 💢 فعالیتهای کمکی: #بورس 💢بیمه: #البرز، #اتکام 💢 مخابرات: #اخابر، #همراه 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولصنم 💢 بانک ها: #وبملت، #ونوین، #وسینا 💢 سرمایه گذاریها: #وخارزم، #صبا، #وپاسا، #شهر، #وتوصا، #ومهان، #وبوعلی 💢 هتل: 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کهمدا، #کاذر 💢 سیمان: #سابیک، #سیتا، #سرود، #ستران، #سبجنو، #سخوز 💢 کاشی: #کحافظ، #کپارس، #کلوند 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #پارس، #شسینا، #نوری، #شپدیس، #شفن، #جم_پیلن، #پارسان، #شغدیر، #وپترو 💢 محصولات دارویی: #برکت، #دامین، #وپخش، #دجابر، #دپارس 💢محصولات غذایی: #غگل، #غزر، #غکورش، #غبشهر، #وبشهر، #غگرجی، #غدام 💢عرضه برق و گاز: آبادا، #مبین، #بفجر 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا، #وکغدیر 💢قندوشکر: 💢 خودرو: #خودرو، #خپویش، #خگستر، #خزر، #خبهمن، #خمحرکه، #ختور#خاذین 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس 💢 ماشین آلات برقی: #بترانس، #بکام، #بسویچ 💢ماشین آلات: #تایرا، #تپمپی 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک 💢فلزات اساسی: #ذوب، #فولاد، #فملی، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فسرب، #فسبزوار، #فباهنر، #کیمیا، #فروس، #فجر، #فایرا، #فسپا، #فنورد، #فولاژ 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت، #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شراز، #شنفت 💢 لاستیک: #پکرمان، #پاسا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #ومعادن، #کاما، #تاصیکو، #کروی، #کمنگنز، #کبافق 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: #حفاری 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #سپید، #زپارس ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
کندلیسم
کندلیسم
رتبه: 1070
3.7
لپارس،کندلیسم
خریدهای امروزم در #لپارس #خمحرکه #غشصفا #فاراک #غدام در روزهای ترس و وحشت بازار ، دارایی دیگه ای فروختم و وارد بورس کردم و کف سهمارو خریدم… از اینجا به بعدش دیگه صبر و سهامداری و سودهای شیرین دیگه وساپا رو قسمت نشد بخرم. بره بالا سهامداراش حال کنن کندلیسم ۱-۲-۱۴۰۳
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
بورس 888
بورس 888
رتبه: 7
3.1
📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی         ☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند: ☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده #هرمز (3.4) | #جم پیلن (2.9) | #فجر (2.4) | #لپارس (2.3) | #زاگرس (1.9) | #اتکاسا (24) | #مدیریت (8) | #فباهنر (2.7) | #شبصیر (3.7) | #شفن (1.4) | #حگهر (1.7) | #وایرا (6) | #داوه (3.1) | #انتخاب (2.1) | #کاما (18) | #فسپا (3.7) | #زگلدشت (2.6) | #فروس (1.1) | #ولبهمن (1.6) | #غبهار (6)
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1004
1.9
🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 100 #دکوثر (35) | #کاما (64) | #ثزاگرس (1.7) | #کرومیت (7) | #ونوین (44) | #شمواد (41) | #واعتبار (26) | #وجامی (36) | #دهدشت (4) | #ثباغ (5) | #فولاد (13) | #گنگین (1.4) | #ممسنی (4) | #ارفع (2.1) | #فجر (10) | #کماسه (7) | #سلار (15) | #غاذر (2.8) | #کازرو (2.6) | #نبروج (2) | #شفارا (5) | #فملی (4) | #وایرا (7) | #کابگن (1.7) | #ساذری (2.2) | #تپکو (12) | #ثتوسا (0.4) | #شتوکا (2.3) | #بهپاک (5) | #همراه (4) | #سکارون (5) | #فاسمین (3) | #شتهران (1.2) | #معیار (3) | #کالا (1.3) | #تفیرو (0.1) | #سخاش (2.3) | #جم پیلن (0) | #بوعلی (0.2) | #وزمین (2.9) | #اسیاتک (0.6) | #غبهار (0.6) | #شکف (0.4) | #سپرمی (0.2) | #شلیا (0.7) | #غیوان (0.3) | #فزرین (1.5) | #نوری (0) | #اوان (0.5) | #فباهنر (1.1) | #دتهران‌ (10) | #وثخوز (0.1) | #داوه (0.4) | #سمتاز (0.1) | #بتهران (1.8) | #آبین (0.7) | #پکرمان (0.2) | #شصفها (0) | #فنر (0.3) | #ختوقا (0.4) | #سپیدار (0) | #خپارس (4) | #خمحرکه (0.5) | #هرمز (0.6) | #فگستر (1) | #بورس (0.4) | #شپارس (0.3) | #فرود (0.7) | #شجم (0.3) | #شلرد (0.2) | #قشیر (0) | #پرسپولیس (1.4) | #شسینا (0.5) | #سباقر (0.1) | #لپارس (0.1) | #کلوند (0.2) | #فلوله (0.3) | #فپنتا (0) | #سشرق (0) | #غبشهر (0.5) | #ختور (0.1) | #دزهراوی (0.1) | #تپمپی (0) | #نوین (0.3) | #شاملا (0) | #کدما (0) | #نتوس (0) | #کگاز (0) | #ما (0) | #بکاب (0) | #شدوص (0.1) | #کخاک (0) | #لوتوس (0.1) | #وتعاون (0.1) | #ولصنم (0.1) | #چکاوه (0) | #پارتا (0) | #فاما (0) | #خبازرس (0) | #نشار (0.3) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۹٬۹۰۰
اشتراک گذاری
✅ "لپارس" مدیرعامل جدید خود را معرفی کرد به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت کارخانجات پارس الکتریک اعضای هیأت مدیره خود را معرفی نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۹٬۹۹۰
اشتراک گذاری
لپارس،کدال۳۶۰
#لپارس معرفی /#تغییر_در_ترکیب اعضای هییت مدیره/مدیر عامل شرکت #کارخانجات_پارس_الکتریک اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل نماد لپارس به پیوست جدول موجود در اطلاعیه تغییر کرد 1403-01-30 13:04:52 (1178803) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۹٬۹۹۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها