#

وسصفا

شرکت س استان اصفهان

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسصفا

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وسصفا جمع آوری شده
و سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود.


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

جذابیت خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع براساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#خودرو با حجم ۱ میلیارد سهم

#خبهمن با حجم ۳۸۲ میلیون سهم

#وتجارت با حجم ۲۲۵ میلیون سهم

#ولیز با حجم ۲۱۹ میلیون سهم

#خساپا با حجم ۱۷۵ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۲۲۸ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۶۴ میلیون سهم

#وگردش با حجم ۶۱ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۵۵ میلیون سهم

#وسخراش با حجم ۱۳ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#انرژی۳ ۴۴۳ میلیارد تومان

#خودرو ۱۹۶ میلیارد تومان

#خبهمن ۶۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسرضوی ۱۶ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۱ میلیارد تومان

#وسصفا ۴ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#توسن ۴۱ میلیارد تومان

#شکام ۱۹ میلیارد تومان

#غویتا ۱۸ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگز ۴ میلیارد تومان

#سدبیر ۱ میلیارد تومان

#فرابورس ۱ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ولیز با حجم ۲۴۴ میلیون سهم

#تپکو با حجم ۵۶ میلیون سهم

#وسالت با حجم ۳۴ میلیون سهم

#کباده با حجم ۱۴ میلیون سهم

#واعتبار با حجم ۹ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۱۷۶ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۶۶ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۶۴ میلیون سهم

#وگردش با حجم ۴۰ میلیون سهم

#شپترو با حجم ۳۸ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ولیز با حجم ۷۱۶ میلیون سهم

#تپکو با حجم ۱۲۷ میلیون سهم

#رانفور با حجم ۶۲ میلیون سهم

#ساذری با حجم ۵۱ میلیون سهم

#کالا با حجم ۳۶ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسخراج با حجم ۶۱ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۵۹ میلیون سهم

#وسرضوی با حجم ۵۸ میلیون سهم

#شپترو با حجم ۳۶ میلیون سهم

#زقیام با حجم ۳۱ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ولیز با حجم ۲۲۲ میلیون سهم

#انرژی۳ با حجم ۱۰۸ میلیون سهم

#کماسه با حجم ۶۳ میلیون سهم

#پارند با حجم ۴۸ میلیون سهم

#کالا با حجم ۱۶ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۳۰۱ میلیون سهم

#وپارس با حجم ۲۶۱ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۶۲ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم

#وسفارس با حجم ۴۶ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ولیز با حجم ۸۲ میلیون سهم

#خکاوه با حجم ۷۵ میلیون سهم

#انرژی۳ با حجم ۴۹ میلیون سهم

#های_وب با حجم ۳۷ میلیون سهم

#تپکو با حجم ۳۶ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۲۹۹ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۶۳ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم

#آریان با حجم ۵۴ میلیون سهم

#شپترو با حجم ۵۰ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#فولاد با حجم ۱۴۸ میلیون سهم

#های_وب با حجم ۱۳۱ میلیون سهم

#انرژی۳ با حجم ۸۶ میلیون سهم

#ولیز با حجم ۸۵ میلیون سهم

#خکاوه با حجم ۴۵ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۴۰۸ میلیون سهم

#وبملت با حجم ۲۳۰ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۵۵ میلیون سهم

#البرز با حجم ۴۱ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#فاسمین با حجم ۱۹۴ میلیون سهم

#انرژی۳ با حجم ۱۵۸ میلیون سهم

#فملی با حجم ۷۷ میلیون سهم

#کاما با حجم ۷۵ میلیون سهم

#کروی با حجم ۴۶ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۸۴ میلیون سهم

#شپنا با حجم ۴۹ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۴۳ میلیون سهم

#خصدرا با حجم ۳۱ میلیون سهم

#سامان با حجم ۱۹ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#پارند با حجم ۵۰ میلیون سهم

#ساذری با حجم ۲۴ میلیون سهم

#وبصادر با حجم ۲۱ میلیون سهم

#شکام با حجم ۲۰ میلیون سهم

#قجام با حجم ۱۸ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسصفا با حجم ۴۷ میلیون سهم

#وگردش با حجم ۴۲ میلیون سهم

#وسرضوی با حجم ۴۰ میلیون سهم

#سامان با حجم ۲۹ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۶ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسصفا
رتبه:136
دنبال کننده:15.6K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ولیز با حجم ۴۵۵ میلیون سهم

#تپکو با حجم ۱۱۴ میلیون سهم

#قجام با حجم ۴۰ میلیون سهم

#ساذری با حجم ۳۷ میلیون سهم

#قاسم با حجم ۳۰ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسرضوی با حجم ۴۸۹ میلیون سهم

#وگردش با حجم ۴۴ میلیون سهم

#وسصفا با حجم ۴۲ میلیون سهم

#وسدید با حجم ۳۹ میلیون سهم

#داراب با حجم ۱۸ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسصفا

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار