ورود/ثبت‌نام

نبورسنبورس

آخرین معامله0.57%۵٬۳۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز نبورس:
فیلتر
🔴 دوستـان عـزیـزی که تـازه وارد بـازار سرمـایـه شـده‌انـد، مراقـب باشنـد این نمـادهـا را جـای هـم نخرنـد! 🔹کسرا  کسرام 🔸امید  وامید 🔹شپاس  شسپا  فسپا 🔸چکارن  چکارم 🔹غشهد  غدشت 🔸غمینو  غپینو  غصینو 🔹قشیر  قشرین 🔸سرود  سدور 🔹وساپا  ولساپا 🔸شتران  شتهران 🔹حاسا  حپارسا 🔸حپترو  حپرتو 🔹بمپنا  رمپنا 🔸ثنور  کنور 🔹دفرا  دفار 🔸شیراز  شراز 🔹شیراز  شیران 🔸تبرک  برکت 🔹فجام قجام سجام 🔸نیرو ونیرو بنیرو 🔹پردیس شپدیس ثپردیس 🔸شگل غگل کگل 🔹سغرب ثغرب 🔸ثشرق سشرق 🔹ستران ثتران 🔸خاور وخاور بخاور 🔹شاراک فاراک 🔸غشصفا سصفها قصفها 🔹والبر دالبر غالبر 🔸پخش  وپخش 🔹دی  ودی 🔸وملت ملت وبملت ولملت 🔹گکیش رکیش 🔸ثنوسا  ثتوسا 🔹وتوس  آتوس 🔸آذر  کاذر  وآذر 🔹بورس نبورس کبورس 🔸کاصفا  ثاصفا 🔹کاما  لازما  ما 🔸سامان ثامان 🔹وایرا  وایران 🔸شفارس شپارس کپارس وپارس 🔹سفارس ثفارس سفار 🔸شفا  شفارا 🔹دسبحا دسبحان وسبحان 🔸کتوکا حتوکا وتوکا شتوکا 🔹واحیا  واحصا 🔸وحافظ  کحافظ 🔹سخوز  فخوز 🔸فولای  فولاد  فولاژ 🔹ونوین  تنوین 🔸آپ  سپ 🔹افرا  ارفع 🔸فارس پارس دپارس خپارس لپارس 🔹زپارس کفپارس  کپارس  وپارس 🔸شپارس دپارس 🔹پارسان  پارسیان 🔸شستان  شستا 🔹حخزر  لخزر  سخزر چخزر 🔸ونفت  شنفت  فنفت 🔹وصدف  شصدف 🔸ثاخت  وساخت 🔹وسدید  فسدید ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 💠کـارگـزاری آتی‌سـاز بـازار 🆔 @Atisaz_Broker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1080
3.3
خروجی فیلتر عبور از بیشینه حجم در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۰۲ : 1 - #ساروج 2 - #ونیکی 3 - #نبورس 4 - #تکالا 5 - #نکالا 6 - #انرژی2 7 - #انرژی1 8 - #کبورس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۶
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از نبورس بهتر است؟
✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #آپ 2 - #شساخت 3 - #وپسا 4 - #خدیزل 5 - #گکیش 6 - #بهیر 7 - #خاذین 8 - #شپترو 9 - #ولیز 10 - #خمهر 11 - #غنوش 12 - #کبورس 13 - #نبورس ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #افق 2 - #سرود ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #اخابر 2 - #انرژی 3 - #حفارس 4 - #خاهن 5 - #خفنر 6 - #خمحرکه 7 - #دانا 8- #غپونه 9 - #نوین 10 - #وساپا 11 - #ونیکی 12 - #وپویا 13 - #کخاک 14 - #کرمان 15 - #کویر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1050
2.7
✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #آپ 2 - #شساخت 3 - #وپسا 4 - #خدیزل 5 - #گکیش 6 - #بهیر 7 - #خاذین 8 - #شپترو 9 - #ولیز 10 - #خمهر 11 - #غنوش 12 - #کبورس 13 - #نبورس ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #افق 2 - #سرود ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #اخابر 2 - #انرژی 3 - #حفارس 4 - #خاهن 5 - #خفنر 6 - #خمحرکه 7 - #دانا 8- #غپونه 9 - #نوین 10 - #وساپا 11 - #ونیکی 12 - #وپویا 13 - #کخاک 14 - #کرمان 15 - #کویر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 1000
2.9
🟡 عبور از میانگین حجمی در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #زنجان 2 - #ثپردیس 3 - #گکیش 4 - #ثشاهد 5 - #شلرد 6 - #فلات 7 - #وارس 8 - #ثبهساز 9 - #غکورش 10 - #زماهان 11 - #لوتوس 12 - #وایرا 13 - #نبروج 14 - #قشهد 15 - #خصدرا 16 - #قصفها 17 - #قلرست 18 - #خبنیان 19 - #کورز 20 - #فاهواز 21 - #تایرا 22 - #بنیرو 23 - #فسدید 24 - #دابور 25 - #سصفها 26 - #دشیمی 27 - #شتهران 28 - #ثاصفا 29 - #گنگین 30 - #کدما 31 - #نبورس 32 - #ساوه 33 - #جم_پیلن 34 - #وشهر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 1000
2.9
🟡 عبور از بیشینه حجم در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #غکورش 2 - #زماهان 3 - #قصفها 4 - #سصفها 5 - #نبورس 6 - #ساوه 7 - #جم_پیلن
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 1000
2.9
🟢 کراس صعودی RSI 7 و RSI 14 در تاریخ ۱۳ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #توریل 2 - #ثشرق 3 - #دسبحان 4 - #ساینا 5 - #وهور 6 - #شجم 7 - #ولراز 8 - #مفاخر 9 - #افرا 10 - #آسیا 11 - #وسبحان 12 - #خمحور 13 - #ولساپا 14 - #خگستر 15 - #سدشت 16 - #شفن 17 - #سمگا 18 - #وارس 19 - #زنگان 20 - #شبریز 21 - #دانا 22 - #سدبیر 23 - #کیسون 24 - #شلیا 25 - #واتی 26 - #فروی 27 - #رافزا 28 - #زدشت 29 - #افق 30 - #فسازان 31 - #درهآور 32 - #فسوژ 33 - #تپسی 34 - #انتخاب 35 - #فتوسا 36 - #زملارد 37 - #وجامی 38 - #غدیس 39 - #غشهداب 40 - #ساروج 41 - #تابا 42 - #غمینو 43 - #مادیرا 44 - #ریشمک 45 - #غگلستا 46 - #غگلپا 47 - #خودرو 48 - #خاور 49 - #خساپا 50 - #پتایر 51 - #شنفت 52 - #خچرخش 53 - #ختوقا 54 - #بتک 55 - #قجام 56 - #بشهاب 57 - #چکاوه 58 - #سکرد 59 - #دالبر 60 - #خاهن 61 - #خفنر 62 - #تکمبا 63 - #قپیرا 64 - #قشیر 65 - #کرمان 66 - #بترانس 67 - #غگرجی 68 - #غنوش 69 - #شرنگی 70 - #درازک 71 - #ورنا 72 - #چکارن 73 - #کلوند 74 - #ونفت 75 - #خمهر 76 - #کروی 77 - #زمگسا 78 - #پخش 79 - #دفرا 80 - #خموتور 81 - #کچاد 82 - #شکلر 83 - #خپویش 84 - #ثنوسا 85 - #خصدرا 86 - #ختراک 87 - #غاذر 88 - #خزر 89 - #خزامیا 90 - #ثامان 91 - #نبورس 92 - #انرژی1 93 - #انرژی2 94 - #کبورس 95 - #کاذر 96 - #سرود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
برای سهامداران فراکاب ها... 🔹امیر مهدی صبائی، #مدیر نظارت بر بورس­‌های سازمان بورس گفت: 🔹  با هدف روان‌سازی، افزایش نقدشوندگی، کشف قیمت عادلانه و یکسان نمادی واحد برای کلیه سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی و در اجرای مصوبه شورای عالی بورس و در پاسخ به مطالبات و پیگیری‌های سهامداران و ذینفعان مربوطه شرکت­‌های بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی ایران تک نماد شدند. 🔹 ۱۰۰ درصد دارایی سهامداران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی ایران به نمادهای "بورس" و "انرژی۳" انتقال یافت. همچنین نمادهای "#کبورس و #نبورس" در خصوص شرکت بورس اوراق بهادار تهران و نمادهای "انرژی۱ و انرژی۲" در خصوص شرکت بورس انرژی ایران، حذف و صرفاً معاملات سهام دو شرکت مزبور به صورت تک نماد به ترتیب در نماد "بورس" و "انرژی۳" صورت می‌پذیرد./سنا @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 391
#بورس #انرژی3 ❇ اطلاعیه در خصوص نمادهای معاملاتی (بورس)،(انرژی3) ◼ به اطلاع میرساند؛ پیرو بند 6 هفتصد و نود و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401.02.28، مابقی سهام از دسته کارگزاران بورس اوراق بهادار(#کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(#نبورس) به نماد بورس اوراق بهادار(بورس) و از دسته نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) و فعالان بورس انرژی(#انرژی2) به نماد سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3) انتقال یافت. لذا با توجه به تک نماد شدن شرکت های مذکور از روز جاری کلیه معاملات صرفا در نمادهای(انرژی3) و (بورس) انجام خواهد شد. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/14 08:42 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 391
#بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران(بورس)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه arget='_blank'>الف، کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/07 10:32 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها