ورود/ثبت‌نام

نبورسنبورس

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز نبورس:
🔴 دوستـان عـزیـزی که تـازه وارد بـازار سرمـایـه شـده‌انـد، مراقـب باشنـد این نمـادهـا را جـای هـم نخرنـد! 🔹کسرا  کسرام 🔸امید  وامید 🔹شپاس  شسپا  فسپا 🔸چکارن  چکارم 🔹غشهد  غدشت 🔸غمینو  غپینو  غصینو 🔹قشیر  قشرین 🔸سرود  سدور 🔹وساپا  ولساپا 🔸شتران  شتهران 🔹حاسا  حپارسا 🔸حپترو  حپرتو 🔹بمپنا  رمپنا 🔸ثنور  کنور 🔹دفرا  دفار 🔸شیراز  شراز 🔹شیراز  شیران 🔸تبرک  برکت 🔹فجام قجام سجام 🔸نیرو ونیرو بنیرو 🔹پردیس شپدیس ثپردیس 🔸شگل غگل کگل 🔹سغرب ثغرب 🔸ثشرق سشرق 🔹ستران ثتران 🔸خاور وخاور بخاور 🔹شاراک فاراک 🔸غشصفا سصفها قصفها 🔹والبر دالبر غالبر 🔸پخش  وپخش 🔹دی  ودی 🔸وملت ملت وبملت ولملت 🔹گکیش رکیش 🔸ثنوسا  ثتوسا 🔹وتوس  آتوس 🔸آذر  کاذر  وآذر 🔹بورس نبورس کبورس 🔸کاصفا  ثاصفا 🔹کاما  لازما  ما 🔸سامان ثامان 🔹وایرا  وایران 🔸شفارس شپارس کپارس وپارس 🔹سفارس ثفارس سفار 🔸شفا  شفارا 🔹دسبحا دسبحان وسبحان 🔸کتوکا حتوکا وتوکا شتوکا 🔹واحیا  واحصا 🔸وحافظ  کحافظ 🔹سخوز  فخوز 🔸فولای  فولاد  فولاژ 🔹ونوین  تنوین 🔸آپ  سپ 🔹افرا  ارفع 🔸فارس پارس دپارس خپارس لپارس 🔹زپارس کفپارس  کپارس  وپارس 🔸شپارس دپارس 🔹پارسان  پارسیان 🔸شستان  شستا 🔹حخزر  لخزر  سخزر چخزر 🔸ونفت  شنفت  فنفت 🔹وصدف  شصدف 🔸ثاخت  وساخت 🔹وسدید  فسدید ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 💠کـارگـزاری آتی‌سـاز بـازار 🆔 @Atisaz_Broker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۲۸
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 459
2.4
خروجی فیلتر عبور از بیشینه حجم در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۰۲ : 1 - #ساروج 2 - #ونیکی 3 - #نبورس 4 - #تکالا 5 - #نکالا 6 - #انرژی2 7 - #انرژی1 8 - #کبورس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۶
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از نبورس بهتر است؟
✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #آپ 2 - #شساخت 3 - #وپسا 4 - #خدیزل 5 - #گکیش 6 - #بهیر 7 - #خاذین 8 - #شپترو 9 - #ولیز 10 - #خمهر 11 - #غنوش 12 - #کبورس 13 - #نبورس ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #افق 2 - #سرود ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #اخابر 2 - #انرژی 3 - #حفارس 4 - #خاهن 5 - #خفنر 6 - #خمحرکه 7 - #دانا 8- #غپونه 9 - #نوین 10 - #وساپا 11 - #ونیکی 12 - #وپویا 13 - #کخاک 14 - #کرمان 15 - #کویر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲۶
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 719
2.0
✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #آپ 2 - #شساخت 3 - #وپسا 4 - #خدیزل 5 - #گکیش 6 - #بهیر 7 - #خاذین 8 - #شپترو 9 - #ولیز 10 - #خمهر 11 - #غنوش 12 - #کبورس 13 - #نبورس ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #افق 2 - #سرود ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #اخابر 2 - #انرژی 3 - #حفارس 4 - #خاهن 5 - #خفنر 6 - #خمحرکه 7 - #دانا 8- #غپونه 9 - #نوین 10 - #وساپا 11 - #ونیکی 12 - #وپویا 13 - #کخاک 14 - #کرمان 15 - #کویر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲۶
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 652
2.4
🟡 عبور از میانگین حجمی در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #زنجان 2 - #ثپردیس 3 - #گکیش 4 - #ثشاهد 5 - #شلرد 6 - #فلات 7 - #وارس 8 - #ثبهساز 9 - #غکورش 10 - #زماهان 11 - #لوتوس 12 - #وایرا 13 - #نبروج 14 - #قشهد 15 - #خصدرا 16 - #قصفها 17 - #قلرست 18 - #خبنیان 19 - #کورز 20 - #فاهواز 21 - #تایرا 22 - #بنیرو 23 - #فسدید 24 - #دابور 25 - #سصفها 26 - #دشیمی 27 - #شتهران 28 - #ثاصفا 29 - #گنگین 30 - #کدما 31 - #نبورس 32 - #ساوه 33 - #جم_پیلن 34 - #وشهر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۳۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 652
2.4
🟡 عبور از بیشینه حجم در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #غکورش 2 - #زماهان 3 - #قصفها 4 - #سصفها 5 - #نبورس 6 - #ساوه 7 - #جم_پیلن
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۳۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 652
2.4
🟢 کراس صعودی RSI 7 و RSI 14 در تاریخ ۱۳ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #توریل 2 - #ثشرق 3 - #دسبحان 4 - #ساینا 5 - #وهور 6 - #شجم 7 - #ولراز 8 - #مفاخر 9 - #افرا 10 - #آسیا 11 - #وسبحان 12 - #خمحور 13 - #ولساپا 14 - #خگستر 15 - #سدشت 16 - #شفن 17 - #سمگا 18 - #وارس 19 - #زنگان 20 - #شبریز 21 - #دانا 22 - #سدبیر 23 - #کیسون 24 - #شلیا 25 - #واتی 26 - #فروی 27 - #رافزا 28 - #زدشت 29 - #افق 30 - #فسازان 31 - #درهآور 32 - #فسوژ 33 - #تپسی 34 - #انتخاب 35 - #فتوسا 36 - #زملارد 37 - #وجامی 38 - #غدیس 39 - #غشهداب 40 - #ساروج 41 - #تابا 42 - #غمینو 43 - #مادیرا 44 - #ریشمک 45 - #غگلستا 46 - #غگلپا 47 - #خودرو 48 - #خاور 49 - #خساپا 50 - #پتایر 51 - #شنفت 52 - #خچرخش 53 - #ختوقا 54 - #بتک 55 - #قجام 56 - #بشهاب 57 - #چکاوه 58 - #سکرد 59 - #دالبر 60 - #خاهن 61 - #خفنر 62 - #تکمبا 63 - #قپیرا 64 - #قشیر 65 - #کرمان 66 - #بترانس 67 - #غگرجی 68 - #غنوش 69 - #شرنگی 70 - #درازک 71 - #ورنا 72 - #چکارن 73 - #کلوند 74 - #ونفت 75 - #خمهر 76 - #کروی 77 - #زمگسا 78 - #پخش 79 - #دفرا 80 - #خموتور 81 - #کچاد 82 - #شکلر 83 - #خپویش 84 - #ثنوسا 85 - #خصدرا 86 - #ختراک 87 - #غاذر 88 - #خزر 89 - #خزامیا 90 - #ثامان 91 - #نبورس 92 - #انرژی1 93 - #انرژی2 94 - #کبورس 95 - #کاذر 96 - #سرود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۱۴
اشتراک گذاری
برای سهامداران فراکاب ها... 🔹امیر مهدی صبائی، #مدیر نظارت بر بورس­‌های سازمان بورس گفت: 🔹  با هدف روان‌سازی، افزایش نقدشوندگی، کشف قیمت عادلانه و یکسان نمادی واحد برای کلیه سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی و در اجرای مصوبه شورای عالی بورس و در پاسخ به مطالبات و پیگیری‌های سهامداران و ذینفعان مربوطه شرکت­‌های بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی ایران تک نماد شدند. 🔹 ۱۰۰ درصد دارایی سهامداران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی ایران به نمادهای "بورس" و "انرژی۳" انتقال یافت. همچنین نمادهای "#کبورس و #نبورس" در خصوص شرکت بورس اوراق بهادار تهران و نمادهای "انرژی۱ و انرژی۲" در خصوص شرکت بورس انرژی ایران، حذف و صرفاً معاملات سهام دو شرکت مزبور به صورت تک نماد به ترتیب در نماد "بورس" و "انرژی۳" صورت می‌پذیرد./سنا @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۱۴
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #انرژی3 ❇ اطلاعیه در خصوص نمادهای معاملاتی (بورس)،(انرژی3) ◼ به اطلاع میرساند؛ پیرو بند 6 هفتصد و نود و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401.02.28، مابقی سهام از دسته کارگزاران بورس اوراق بهادار(#کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(#نبورس) به نماد بورس اوراق بهادار(بورس) و از دسته نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) و فعالان بورس انرژی(#انرژی2) به نماد سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3) انتقال یافت. لذا با توجه به تک نماد شدن شرکت های مذکور از روز جاری کلیه معاملات صرفا در نمادهای(انرژی3) و (بورس) انجام خواهد شد. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/14 08:42 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۱۴
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران(بورس)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه arget='_blank'>الف، کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/07 10:32 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۷
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#نبورس #کبورس ❇ توقف نمادهای معاملاتی(نبورس)،(کبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران(نبورس)، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(کبورس) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/05 08:27 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۶
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کالا #انرژی3 ❇ اطلاعیه در خصوص نمادهای معاملاتی (بورس)،(کالا)،(انرژی3) ◼ به اطلاع میرساند؛ پیرو بند 6 هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401.02.28، 50 درصد سهام از دسته کارگزاران بورس اوراق بهادار(#کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(#نبورس) به بورس اوراق بهادار(بورس)، از دسته نهادهای مالی بورس کالای ایران(#نکالا)، کارگزاران بورس کالای ایران(#اکالا) و تولید کنندگان بورس کالای ایران(#تکالا) به بورس کالای ایران(کالا) و از دسته نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) و فعالان بورس انرژی(#انرژی2) به سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی) انتقال یافت و انجام معامله این تعداد سهام در نمادهای مذکور امکان پذیر است. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/27 15:01 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران(بورس) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/22 09:20 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#کبورس #نبورس ❇ توقف نمادهای معاملاتی(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه توقف نماد اصلی، متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/21 14:27 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۲۱
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کالا #انرژی3 ❇ اطلاعیه در خصوص نمادهای معاملاتی (بورس)،(کالا)،(انرژی3) ◼ به اطلاع میرساند؛ پیرو بند 6 هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401.02.28، 40 درصد سهام از دسته کارگزاران بورس اوراق بهادار(#کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(#نبورس) به بورس اوراق بهادار(بورس)، از دسته نهادهای مالی بورس کالای ایران(#نکالا)، کارگزاران بورس کالای ایران(#اکالا) و تولید کنندگان بورس کالای ایران(#تکالا) به بورس کالای ایران(کالا) و از دسته نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) و فعالان بورس انرژی(#انرژی2) به سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی) انتقال یافت و انجام معامله این تعداد سهام در نمادهای مذکور امکان پذیر است. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/13 10:26 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها