ورود/ثبت‌نام

دکیمیدکیمی

آخرین معامله-4.88%۲۴٬۹۳۰
اضافه کردن به دیده‌بان
15
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز دکیمی:
فیلتر
;;
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #ثاخت #پارسیان #وپارس #وتوسم #معیار #سنوین #وآتوس #کابگن #سصفها #شتهران #غپونه #غبهار #قنقش #فاهواز #کویر #نمرینو #اپال خروج پول هوشمند 💸 #امید #پرسپولیس #ثامان #تماوند #امید #حپترو #وطوبی #آباد #سلار #سغرب #سپاها #سبجنو #سفارس #شلعاب #کرماشا #شدوص #مارون #زاگرس #جم_پیلن #جم #شپارس #کاسپین #دکپسول #پخش #غویتا #بفجر #وکغدیر #قیستو #خاهن #بکابل #لخزر #فولاد #کاوه #فولاژ #فافق #فروژ #ارفع #وتوکا #فسبزوار #فایرا #نیان #کروی #جوین #زگلدشت کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #لوتوس #تماوند #امید #وتعاون #حگهر #وملل #گوهران #سغرب #سبجنو #سفارس #سفانو #سیتا #سغدیر #پارسیان #شکام #وپترو #شبصیر #آریا #شخارک #جم #شکبیر #شپارس #دکپسول #غسالم #غدیس #ونیکی #خکاوه #بکام #بکابل #تایرا #لخزر #فجوش #فملی #فولاد #کاوه #فجر #فافق #ارفع #فایرا #نیان #کنور #حفاری #کزغال #زکوثر کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #بساما #فافزا تیک صعودی ✅ #سپیدار #وپارس تیک نزولی‼️ #پرداخت #امید #اتکام #حرهشا #ولغدر #وخاور #وامین #سدشت #سهرمز #ساراب #سکرد #سکارون #سیدکو #افق #پاکشو #شخارک #پارس #مارون #خراسان #جم_پیلن #دسبحا #دکیمی #دارو #والبر #وپخش #دسینا #دروز #دامین #داسوه #دالبر #غشوکو #وصندوق #قشیر #قپیرا #قشهر #خریخت #بسویچ #لخانه #لازما #لسرما #کیا #فاما #فخاس #فولاژ #فغدیر #فایرا #پلاست #پاسا #شنفت #کگل #کگهر ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۵٬۴۴۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۲۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از دکیمی بهتر است؟
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رانفور #ثفارس #وتوس #وآذر #ولکار #وسالت #سنوین #ومشان #وتوسم #وطوبی #پردیس #وآتوس #وصنعت #آباد #شپلی #دفارا #دکوثر #شتهران #دامین #غناب #خفنر #نخریس #اپال خروج پول هوشمند 💸 #توسن #حپترو #حشکوه #واعتبار #کساپا #سخوز #سلار #مارون #شکبیر #شخارک #جم #کرماشا #شدوص #شیران #تیپیکو #غپآذر #غدانه #غپاک #مبین #قتربت #خلنت #خشرق #بسویچ #ارفع #زنگان #کاوه #فغدیر #فایرا #فجر #فروژ #پلوله #شبهرن #تاصیکو #کنور #کطبس کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #بپاس #سخوز #سکرما #سپاها #شکبیر #شخارک #شیراز #شاملا #کرماشا #تاپیکو #دپارس #مبین #بکهنوج #قشرین #فجوش #ارفع #کاوه #فایرا #پسهند #شرانل #شبهرن #شسپا #کگهر #کنور #کچاد کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #وآذر #وآتوس #غپینو #تاتمس #گلدیرا تیک صعودی ✅ #وهور تیک نزولی‼️ #بپاس #وسین #وامین #شلیا #افق #مارون #پاکشو #شپارس #داسوه #دکیمی #دجابر #دسبحا #غدانه #قپیرا #قمرو #لپیام #لبوتان #فجوش #فخاس ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۲۵٬۷۵۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #مداران #وتوس #ثجوان #ولکار #معیار #وطوبی #آباد #کقزوی #کابگن #ساذی #شمواد #شتهران #غبهار #غشاذر #غدانه #غناب #وامید #لابسا #نیان خروج پول هوشمند 💸 #توسن #پرداخت #تاپکیش #لوتوس #حخزر #حگهر #وملل #واعتبار #اعتلا #کساپا #سهگمت #سخوز #مارون #جم #شپلی #دفارا #پخش #غگلپا #غپآذر #غشوکو #بفجر #بکهنوج #خدیزل #خاهن #زنگان #فافق #فجر #فخاس #فگستر #فروژ #ذوب #پکرمان #تاصیکو #شساخت #زقیام کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #رانفور #ثعمرا #امید #بپاس #همراه #حخزر #وسالت #وخاور #وملل #سهگمت #سخوز #ساروج #کلوند #مارون #زاگرس #خراسان #شاملا #کرماشا #شکربن #دتماد #تیپیکو #هجرت #غشوکو #خودکفا #بفجر #بکهنوج #ونیکی #خودرو #بکابل #ارفع #فنفت #فافق #شبهرن #لطیف #اپال #تاصیکو کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #جهرم0304 #جهرم0303 #امین #بپردیس تیک صعودی ✅ #میهن #کتوکا #فنر #لابسا تیک نزولی‼️ #فن_آوا #ما #وشمال #وامین #وتوسکا #واعتبار #شلیا #ساروم #سفارس #سغرب #ساراب #سکارون #افق #مارون #ممسنی #کازرو #شکلر #پاکشو #فسا #دپارس #تیپیکو #دکیمی #وپخش #دجابر #دسبحا #غگرجی #مبین #خمعرا #لپیام #فلامی #فخاس #پاسا #کگل #کشرق ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۴۴۰
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1306
2.5
خریددکیمی،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه دارویی (بخش دوم) #داسوه حمایت 3700، مقاومت 4000 #دجابر حمایت 1250، مقاومت 1350 #دسبحان حمایت 600، مقاومت 700 #دشیمی حمایت 2600، مقاومت 2900 #دابور حمایت 1300، مقاومت 1450 #دکپسول حمایت 7800، مقاومت 8700 #درازک حمایت 1050، مقاومت 1150 #بیوتیک حمایت 2150، مقاومت 2250 #دلقما حمایت 240، مقاومت 290 #دزهراوی حمایت 520، مقاومت 620 #دروز حمایت 1050، مقاومت 1150 #دکیمی حمایت 2300، مقاومت 2800 #درازی حمایت 1600، مقاومت 1800 #ریشمک حمایت 900، مقاومت 1000 #دسانکو حمایت 460، مقاومت 530 #دتولید حمایت 1000، مقاومت 1200 #دیران حمایت 700، مقاومت 800 #دحاوی حمایت 140، مقاومت 170 #داوه حمایت 950، مقاومت 1100 #دبالک حمایت 800، مقاومت 1000 #دشیری حمایت 13500، مقاومت 14500 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۴۸۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 118
2.5
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #فباهنر، #فگستر، #فروژ 💢شیمیایی:#بوعلی، #شلعاب، #نوری، #پترول، #شگویا، #شپدیس، #شسینا، #شگستر 💢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #توان 💢رایانه:#فن_افزار، #توسن 💢اطلاعات:#های_وب 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس، #بورس 💢بیمه:#دانا 💢بانک: #وبملت، #سامان 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولملت، #ولکار 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآفرین، #حفارس، #توریل، #حگهر، #حشکوه 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #ثشاهد، #ثپردیس، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#وخارزم، #واعتبار، #شهر، #داتام، #وساپا، #صبا، #وسپهر 💢هتل:#سمگا، #گکوثر 💢سیمان:#سصفها، #سپاها، #سیلام، #سبجنو 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کفپارس 💢غذایی:#غبشهر، #غناب، #غگل، #غنوش، #بهپاک، #غپینو، #عالیس 💢دارویی:#بیوتیک، #برکت، #داوه، #ریشمک، #دکیمی 💢قند:#قشرین، #قچار، #قشکر 💢عرضه‌برق‌و‌گاز:#بمولد، #ونیرو، #بجهرم 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خگستر، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خپارس، #خمحرکه 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #تمحرکه، #گلدیرا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت:#سپید 💢محصولات‌کامپیوتری:#مادیرا 💢لاستیک: #پتایر 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کاما ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۳۹۰
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #کاریز 2 - #قشرین 3 - #فاهواز ✨خروجی فیلتر پولبک به خط روند مقاومتی در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تابا 2 - #ثمسکن 3 - #دکیمی 4 - #فصبا 5 - #ممسنی 6 - #ومعلم 7 - #پارسیان ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #امید 2 - #گپارس 3 - #ساروج 4 - #بکهنوج 5 - #لوتوس 6 - #فولای 7 - #وپسا 8 - #نیرو 9 - #ومشان 10 - #سفارود 11 - #ثقزوی 12 - #اعتلا 13 - #ومدیر 14 - #چنوپا 15 - #شاملا 16 - #وکار 17 - #قزوین 18 - #درازک 19 - #وپخش 20 - #فاهواز ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #دهدشت 3 - #کشرق 4 - #غدیس 5 - #کیسون ✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #لوتوس 2 - #غدشت 3 - #وپسا 4 - #مفاخر 5 - #وفردا 6 - #ولکار 7 - #کترام 8 - #دابور 9 - #غمارگ 10 - #سنوین 11 - #فجوش 12 - #دانا 13 - #بتک 14 - #سدشت 15 - #فسدید ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک 2 - #افرا 3 - #ثباغ 4 - #دهدشت 5 - #شتوکا 6 - #کشرق 7 - #سیمرغ 8 - #کاذر 9 - #تکاردان 10 - #شگستر 11 - #سیلام 12 - #خبنیان 13 - #کساوه 14 - #غدام 15 - #پتایر 16 - #کقزوی 17 - #ولساپا 18 - #کیسون ✨خروجی فیلتر گارد صعودی سه گانه در EMA در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #غدشت 3 - #فولاژ 4 - #جم 5 - #نمرینو 6 - #دابور 7 - #قاروم 8 - #کاذر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Parabolic Sar در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #غدشت 2 - #وشمال 3 - #وشهر 4 - #ومشان 5 - #وپخش 6 - #وفردا 7 - #سصوفی 8 - #ساراب 9 - #پلاسک 10 - #درازک 11 - #سهگمت ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید SMA در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وسین 2 - #ومدیر 3 - #کترام 4 - #دتولید 5 - #پارتا 6 - #غشاذر 7 - #درهآور ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بکاب 2 - #ثغرب 3 - #زنجان 4 - #فجام 5 - #والبر 6 - #وپارس 7 - #پارس 8 - #پلوله ✨خروجی فیلتر ورود پول حقیقی #کاذر ۱۶.۳ میلیارد #وتوس ۱۴.۵ میلیارد #درازک ۱۳.۴ میلیارد #دارا_یکم ۸.۵ میلیارد #ختوقا ۶.۸ میلیارد #فزر ۶.۳ میلیارد #سکارون ۴.۶ میلیارد #فافق ۴.۳ میلیارد #آردینه ۴.۱ میلیارد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۳۹۰
اشتراک گذاری
نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 🟢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #فباهنر، #فگستر، #فروژ 🟢شیمیایی:#بوعلی، #شلعاب، #نوری، #پترول، #شگویا، #شپدیس، #شسینا، #شگستر 🟢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #توان 🟢رایانه:#فن_افزار، #توسن 🟢اطلاعات:#های_وب 🟢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس، #بورس 🟢بیمه:#دانا 🟢بانک: #وبملت، #سامان 🟢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولملت، #ولکار 🟢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآفرین، #حفارس، #توریل، #حگهر، #حشکوه 🟢انبوه‌سازی:#کرمان، #ثشاهد، #ثپردیس، #ثبهساز 🟢سرمایه‌گذاری:#وخارزم، #واعتبار، #شهر، #داتام، #وساپا، #صبا، #وسپهر 🟢هتل:#سمگا، #گکوثر 🟢سیمان:#سصفها، #سپاها، #سیلام، #سبجنو 🟢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کفپارس 🟢غذایی:#غبشهر، #غناب، #غگل، #غنوش، #بهپاک، #غپینو، #عالیس 🟢دارویی:#بیوتیک، #برکت، #داوه، #ریشمک، #دکیمی 🟢قند:#قشرین، #قچار، #قشکر 🟢عرضه‌برق‌و‌گاز:#بمولد، #ونیرو، #بجهرم 🟢خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خگستر، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خپارس، #خمحرکه 🟢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 🟢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #تمحرکه، #گلدیرا 🟢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک 🟢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 🟢زراعت:#سپید 🟢محصولات‌کامپیوتری:#مادیرا 🟢لاستیک: #پتایر 🟢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 🟢استخراج‌نفت:#حفاری 🟢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کاما ⭕️ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @sarmayehgozaran_fashi 1403/02/17
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۳۹۰
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #فباهنر، #فگستر، #فروژ 💢شیمیایی:#بوعلی، #شلعاب، #نوری، #پترول، #شگویا، #شپدیس، #شسینا، #شگستر 💢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #توان 💢رایانه:#فن_افزار، #توسن 💢اطلاعات:#های_وب 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس، #بورس 💢بیمه:#دانا 💢بانک: #وبملت، #سامان 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولملت، #ولکار 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآفرین، #حفارس، #توریل، #حگهر، #حشکوه 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #ثشاهد، #ثپردیس، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#وخارزم، #واعتبار، #شهر، #داتام، #وساپا، #صبا، #وسپهر 💢هتل:#سمگا، #گکوثر 💢سیمان:#سصفها، #سپاها، #سیلام، #سبجنو 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کفپارس 💢غذایی:#غبشهر، #غناب، #غگل، #غنوش، #بهپاک، #غپینو، #عالیس 💢دارویی:#بیوتیک، #برکت، #داوه، #ریشمک، #دکیمی 💢قند:#قشرین، #قچار، #قشکر 💢عرضه‌برق‌و‌گاز:#بمولد، #ونیرو، #بجهرم 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خگستر، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خپارس، #خمحرکه 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #تمحرکه، #گلدیرا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت:#سپید 💢محصولات‌کامپیوتری:#مادیرا 💢لاستیک: #پتایر 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کاما ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۳۹۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۳۱۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها