فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وبصادر
BORSE TRADER@Borse_Trader
امتیاز:805
دنبال کننده:42.1K

بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #فملی 👈 31- (صف فروش 1.97- %)

2. #شپنا 👈 21- (صف فروش 1.93- %)

3. #وبملت 👈 20- (صف فروش 1.99- %)

4. #فولاد 👈 14- (صف فروش 1.92- %)

5. #شتران 👈 13- (صف فروش 1.98- %)

6. #شستا 👈 11- (آخرین معامله 1.86- %)

7. #برکت 👈 10- (صف فروش 1.98- %)

8. #کاوه 👈 10- (صف فروش 1.98- %)

9. #فخوز 👈 8- (صف فروش 1.98- %)

10. #اپال 👈 7- (آخرین معامله 1.61- %)

11. #وپارس 👈 6- (صف فروش 1.76- %)

12. #وساپا 👈 6- (صف فروش 1.98- %)

13. #بپاس 👈 6- (آخرین معامله +1.73 %)

14. #نوری 👈 5- (آخرین معامله 1.96- %)

15. #فارس 👈 5- (صف فروش 1.92- %)

16. #وبصادر 👈 5- (صف فروش 1.99- %)

17. #شگویا 👈 4- (صف فروش 1.99- %)

18. #خودکفا 👈 4- (صف خرید +2.99 %)

19. #وملل 👈 4- (آخرین معامله +0.06 %)

20. #وغدیر 👈 4- (صف فروش 1.98- %)

📍 @Borse_Trader

آموزش وبصادر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#فملی #وبملت #شپنا #فولاد #کاوه #شتران #برکت #شستا #فخوز #اپال #وساپا #فارس #وپارس #وبصادر #وتجارت #وغدیر #بپاس #خودکفا #شگویا #وملل

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش وبصادر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#فملی #وبملت #شپنا #فولاد #کاوه #شتران #برکت #شستا #فخوز #اپال #وساپا #فارس #وپارس #وبصادر #وتجارت #وغدیر #بپاس #دارا_یکم #شگویا #نوری

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش وبصادر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#دماوند #وغدیر #کماسه #فالوم #کمند #کلر #وثوق #ثالوند #ذوب #چدن #فوکا #ساربیل #پیزد #شپاکسا #وایند #قشکر #فاذر #وبصادر #نوین #کرازی

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش وبصادر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#وتجارت #برکت #خساپا #خودکفا #وبصادر #وبملت #خودرو #فارس #وپارس #وملل #اپال #فخاس #وصنعت #وهور #شپنا #ملت #ونیکی #شبندر #پتایر #فاما

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمادآخرینپایانیحجمارزش