ورود/ثبت‌نام
کدال تحلیل

کدال تحلیل

@g_1005057394

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۱۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
2426تعداد پیام
،کدال تحلیل
ارزش دلاری سهام شناور بورس ایران؛ این شاخص ارزیابی در سطح ۳۳ میلیارد دلاری قرار دارد.روند نزولی ارزش دلاری شناوری بازار پس از مرداد ماه سال ۹۹ به وضوح قابل تشخیص است. با رقم فعلی ارزش دلاری سهام شناور بازار در سطحی است که در زمستان ۱۳۹۸ در این مقدار قرار گرفته بود. بررسی ارزش شناوری بازار با معیار دلار،خطای دید تورم را حذف میکند. نکته قابل تامل لحاظ شدن تمامی عرضه های اولیه ای است که طی مدت چهار سال گذشته در بازار انجام شده است.در واقع ارزش دلاری شناوری بازار بدون در نظر گرفتن شرکتهایی که در مدت چهار سال عرضه شده اند حتی پایین تر از زمستان سال ۹۸ قرار می گیرد. شخصی با ۳۳ میلیارد دلار پول به بورس تهران میتواند تمامی سهام شناور بازار را در دست بگیرد؛همزمان مالک نیمی از شرکت های بزرگی نظیر فملی،فولاد و مانند اینها میشود.در اختیار گرفتن سهام شناور یک نماد، می توان به راحتی در تعیین مسیر قیمت حکم کرد با عرضه نکردن قیمت را افزایش داد و با عرضه اندک رنج منفی سنگینی در سهم کشید. در مقایسه صورت گرفته ارزش ۳۳ میلیارد دلاری شناوری بورس تهران، ۵۶۷ شرکت در دنیا ارزش بازاری بالاتری نسبت به این رقم دارند. @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #کساوه : ۳۷٪ کاهش🔻 #غپاک :  ۶۳٪ افزایش #پسهند : ۵۱٪ افزایش #دتولید : ۶۹٪ افزایش #خساپا : ۳۷٪ افزایش #دابور : ۴٪ افزایش #تکنو : ۲۵٪ افزایش #دروز : ۴۴٪ افزایش #زنگان : ۲۲٪ افزایش #کسرا : ۵۵٪ افزایش #فصبا : ۲٪ کاهش🔻 #بترانس : ۵۶٪ افزایش #شملی : ۵۳٪ افزایش #کیا : ۴۴٪ کاهش🔻 #دلقما : ۵۵٪ افزایش #درازک : ۱۶٪ کاهش🔻 #ددانا : ۷۰٪ افزایش #شفام : ۳۰٪ افزایش #آلومینا : ۳۱٪ افزایش #غگرجی : ۶٪ کاهش🔻 #بوعلی : ۶٪ افزایش #بفجر : ۱٪ افزایش #دسبحان : ۷۵٪ افزایش #فماک : ۱۴۸٪ افزایش #شاراک : ۲۷٪ افزایش #پارس : ۱۹٪ افزایش #کشرق : ۲۸٪ افزایش #پسهند : ۵۱٪ افزایش #غشهد : ۵۹۳٪ افزایش #سجام : ۱۳۰٪ افزایش #شکلر : ۱۰٪ افزایش #زهلال : ۵۶٪ افزایش #خاور : ۲۳٪ افزایش #ساوه : ۶۰٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #شیراز : ۱۰٪ کاهش🔻 #فزرین :  ۳۰٪ افزایش #خوساز : ۴۳٪ افزایش #خاور : ۲۳٪ افزایش #زشریف : ۲۴٪ افزایش #افق : ۸۷٪ افزایش #فروسیل : ۵۸٪ افزایش #کگل : ۷۲٪ افزایش #انتخاب : ۷٪ کاهش🔻 #کگهر : ۲۲۳٪ افزایش #غمارگ : ۱۱۸٪ افزایش #سپاها : ۱۲۱٪ افزایش #داسوه : ۴۳٪ افزایش #کحافظ : ۵۱٪ افزایش #شسپا : ۲۱٪ افزایش #کیمیا : ۳۵٪ افزایش #فغدیر : ۵۵٪ افزایش #غگل : ۹۴٪ افزایش #فسپا : ۲۹٪ افزایش #غکورش : ۱۶٪ افزایش #سفید : ۳۹٪ افزایش #کپرور : ۴۸٪ افزایش #شیران : ۷۱٪ افزایش #ذوب : ۳۵٪ افزایش #سبزوا : ۱۰۶٪ افزایش #کفپارس : ۲۰٪ کاهش🔻 #پتایر : ۵۱٪ افزایش #شپترو : ۳۰٪ کاهش🔻 #شبهرن : ۲۱٪ افزایش #دکپسول : ۳۶٪ افزایش #پلوله : ۴۳٪ افزایش #فاسمین : ۲۸٪ افزایش #پاسا : ۵۲٪ افزایش #دشیمی : ۶۵٪ افزایش #شرانل : ۹٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #قنیشا : ۱۰۲٪ افزایش #کچاد :  ۳۷٪ افزایش #جم پیلن : ۱۱٪ افزایش #کپارس : ۸۰٪ افزایش #شغدیر : ۵٪ افزایش #بکابل : ۵۶٪ افزایش #غشصفا : ۹٪ افزایش #سناوند : ۶۱٪ افزایش #کهرام : ۳۳٪ افزایش #قهکمت : ۳۸٪ افزایش #کرومیت : ۵۲٪ افزایش #فرآور : ۴۹۴٪ افزایش #شخارک : ۳۳٪ افزایش #کاوه : ۵۸٪ افزایش #کاذر : ۴۲٪ افزایش #درهآور : ۷۷٪ افزایش #غشان : ۲۸٪ افزایش #نوری : ۱۰٪ افزایش #بکام : ۷۶٪ افزایش #نبروج : ۱۴٪ افزایش #دماوند : ۴۲٪ افزایش #شنفت : ۳۲٪ افزایش #کیمیاتک : ۴۹٪ افزایش #فباهنر : ۵۴٪ افزایش #بکاب : ۶۱٪ افزایش #خمحور : ۳۲٪ افزایش #پاکشو : ۳۷٪ افزایش #فولاد : ۵۷٪ افزایش #عالیس : ۳۱٪ افزایش #سغرب : ۴۹٪ کاهش🔻 #سهگمت : ۵۲٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #سبهان : ۸۶٪ افزایش #آریا :  ۲۴٪ افزایش #غمایه : ۸۶٪ افزایش #فسازان : ۶۸٪ افزایش #خدیزل : ۵۱٪ افزایش #شپاکسا : ۵۶٪ افزایش #بزاگرس : ۶۳٪ افزایش #ددام : ۸۱٪ افزایش #سپید : ۸۲٪ افزایش #هرمز : ۴۵٪ افزایش #کدما : ۱۲۲٪ افزایش #دکیمی : ۴۴٪ افزایش #کتوکا : ۳٪ کاهش🔻 #شاروم : ۸۳٪ افزایش #شگویا : ۳۴٪ افزایش #فگستر : ۵۳٪ افزایش #فرود : ۵۱٪ افزایش #دارو : ۲۹٪ افزایش #ناما : ۸٪ کاهش🔻 #شفارس : ۳۳٪ افزایش #فتوسا : ۲۸٪ افزایش #چفیبر : ۶٪ افزایش #کمرجان : ۴۶٪ افزایش #دلر : ۶۳٪ افزایش #کرماشا : ۲٪ کاهش🔻 #قجام : ۲۳۷٪ افزایش #کزغال : ۴۸٪ افزایش #قثابت : ۳۷٪ افزایش #غبهنوش : ۶۰٪ افزایش #بهپاک : ۷۳٪ کاهش🔻 #مبین : ۲۰٪ افزایش #بگیلان : ۳۳٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #فسبزوار : ۱۰۳۰٪ افزایش #کترام :  ۲۱٪ افزایش #دیران : ۶۴٪ افزایش #کلوند : ۵۳٪ افزایش #دزهراوی : ۳٪ افزایش #ساروم : ۸۸٪ افزایش #شگل : ۱۳٪ کاهش🔻 #خفناور : ۲۰٪ افزایش #غزر : ۳۵٪ افزایش #زرنام : ۵۵٪ افزایش #زقیام : ۳۷٪ افزایش #کبافق : ۱۲۸٪ افزایش #دپارس : ۳۷٪ افزایش #فمراد : ۶۱٪ افزایش #قزوین : ۴۸٪ افزایش #سشرق : ۷۷٪ افزایش #شتوکا : ۱۰۹٪ افزایش #خمحرکه : ۵۴٪ افزایش #کاسپین : ۴۳٪ افزایش #غشاذر : ۴۳٪ افزایش #کویر : ۲۸٪ افزایش #جم : ۲٪ افزایش #غگرجی : ۸٪ کاهش🔻 #بوعلی : ۶٪ افزایش #بفجر : ۱٪ افزایش #دسبحان : ۷۵٪ افزایش #فماک : ۱۴۹٪ افزایش #شاراک : ۲۷٪ افزایش #پارس : ۱۹٪ افزایش #کشرق : ۲۸٪ افزایش #پسهند : ۵۱٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #شکام : ۳۸٪ افزایش #خکاوه :  ۲۸٪ افزایش #کلر : ۳۸٪ افزایش #کنور : ۱۴۵٪ افزایش #فایرا : ۲۱٪ افزایش #فجام : ۳۸٪ افزایش #سجام : ۱۳۰٪ افزایش #قشکر : ۴٪ افزایش #فملی : ۵۷٪ افزایش #آردینه : ۲۴٪ افزایش #دتماد : ۶۰٪ افزایش #غویتا : ۸٪ کاهش🔻 #چدن : ۷۲٪ افزایش #شاملا : ۶۵٪ افزایش #سدور : ۷۲٪ افزایش #سفار : ۵۴٪ افزایش #سیلام : ۳۶٪ افزایش #فنر : ۳۱٪ افزایش #کطبس : ۵۲٪ افزایش #خکمک : ۵۷٪ افزایش #خپویش : ۲۰٪ افزایش #لابسا : ۲۸٪ افزایش #سهرمز : ۵۲٪ افزایش #بمولد : ۱۴٪ افزایش #زماهان : ۳۶٪ افزایش #خچرخش : ۱۸٪ افزایش #غفارس : ۳۵٪ افزایش #لخزر : ۱۶٪ افزایش #ستران : ۵۶٪ افزایش #قچار : ۷۵٪ افزایش #کساپا : ۴۳٪ افزایش #غپاذر : ۳۲٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۸
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #شبریز : ۹٪ کاهش🔻 #دالبر :  ۴۴٪ افزایش #غگلستا : ۳۴٪ افزایش #پلاسک : ۸۵٪ افزایش #بنیرو : ۷۱٪ افزایش #غدیس : ۶۸٪ افزایش #دسانکو : ۴۷٪ کاهش🔻 #زملارد : ۵۹٪ افزایش #بالبر : ۲۴٪ افزایش #شبصیر : ۲۰٪ افزایش #دقاضی : ۴۱٪ افزایش #غسالم : ۲۵٪ افزایش #ختراک : ۵۱٪ افزایش #غمهرا : ۵۷٪ افزایش #فوکا : ۳۷٪ افزایش #کماسه : ۷۷٪ افزایش #کمنگنز : ۷۴٪ افزایش #خپارس : ۸٪ افزایش #ساروج : ۱۰۹٪ افزایش #ختور : ۲۸٪ افزایش #غگلپا : ۳۳٪ افزایش #شپاس : ۲۸٪ افزایش #بکهنوج : ۲۷٪ افزایش #دسینا : ۶۸٪ افزایش #سکرد : ۵۸٪ افزایش #کتوسعه : ۵٪ افزایش #خودرو : ۴۵٪ افزایش #بسویچ : ۹٪ افزایش #خراسان : ۱۵٪ کاهش🔻 #پکرمان : ۴۳٪ افزایش #شسینا : ۲۷٪ افزایش #فروی : ۱٪ کاهش🔻 @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۸
اشتراک گذاری
.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #دکوثر : ۶۴٪ افزایش #شپارس :  ۴۱٪ افزایش #پکویر : ۸۴٪ افزایش #سیمرغ : ۶۸٪ افزایش #غنیلی : ۱۴۵٪ افزایش #پیزد : ۴۱٪ افزایش #قرن : ۴۴٪ افزایش #نخریس : ۴۰٪ افزایش #زمگسا : ۳۹٪ افزایش #تکشا : ۷۸٪ افزایش #غاذر : ۱۹٪ افزایش #سآبیک : ۷۱٪ افزایش #فروژ : ۷٪ افزایش #ساوه : ۶۰٪ افزایش #نطرین : ۶۰٪ افزایش #خاذین : ۱۴٪ افزایش #غگز : ۴۵٪ افزایش #سرود : ۶۱٪ افزایش #غدشت : ۲۴٪ افزایش #شکربن : ۳۹٪ افزایش #چکاپا : ۱۱٪ افزایش #خزر : ۱۲۵٪ افزایش #ختور : ۷۰٪ افزایش #زدشت : ۳۶٪ افزایش #غشهداب : ۲۴٪ افزایش #سبجنو : ۹۵٪ افزایش #کایزد : ۷۱٪ افزایش #ساینا : ۱۲٪ کاهش🔻 #فجهان : ۴۶٪ افزایش #فنوال : ۲۹٪ افزایش #تلیسه : ۴۲٪ افزایش #قنقش : ۲۶٪ کاهش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۷
اشتراک گذاری
♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #شفن : ۲۶٪ افزایش #ارفع :  ۳۹٪ افزایش #چکارن : ۲۱٪ کاهش🔻 #شپنا : ۹٪ افزایش #فلوله : ۴۹٪ افزایش #نمرینو : ۶۱٪ افزایش #شتران : ۸٪ کاهش🔻 #اخشان : ۴٪ افزایش #سشمال : ۱۱۲٪ افزایش #زفکا : ۴۵٪ افزایش #آبادا : ۷۵٪ افزایش #غچین : ۱۵۲٪ افزایش #شپدیس : ۱۰٪ کاهش🔻 #زگلدشت : ۷۹٪ افزایش #بمپنا : ۷۴٪ افزایش #بشهاب : ۳۳٪ افزایش #کگاز : ۱۲۳٪ افزایش #فروس : ۳۲٪ افزایش #غدانه : ۷٪ کاهش🔻 #فنورد : ۳۱٪ افزایش #خمهر : ۳۴٪ افزایش #دفارا : ۶۹٪ افزایش #بموتو : ۴۰٪ افزایش #دامین : ۳۵٪ افزایش #زفجر : ۵۴٪ افزایش #زپارس : ۱۲٪ افزایش #خرینگ : ۵۵٪ افزایش #سخوز : ۳۷٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۷
اشتراک گذاری
♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به آذرماه نسبت به سال گذشته #خشرق : ۶۳٪ افزایش #شصدف :  ۳٪ افزایش #غدام : ۲۲٪ کاهش🔻 #خنصیر : ۹۴٪ افزایش #فولای : ۱۲٪ افزایش #پارتا : ۲۲٪ افزایش #فالوم : ۵۲٪ افزایش #سقاین : ۶۵٪ افزایش #چافست : ۵۳٪ افزایش #داوه : ۵۳٪ افزایش #فخاس : ۴۲٪ افزایش #شدوص : ۵۸٪ افزایش #سصفها : ۶۱٪ افزایش #زاگرس : ۲۳٪ افزایش #کسعدی : ۴۴٪ افزایش #لطیف : ۱۰٪ افزایش #کخاک : ۶۱٪ افزایش #خفنر : ۳۶٪ افزایش #فاما : ۶۳٪ افزایش #زکشت : ۴۶٪ افزایش #دفرا : ۳۴٪ افزایش #غشاذر : ۴۳٪ افزایش #خلنت : ۶۳٪ افزایش #کسرام : ۲۹٪ افزایش #خریخت : ۷۲٪ افزایش #فخوز : ۴۷٪ افزایش #خکار : ۸۳٪ افزایش #فجر : ۲۲٪ افزایش #سصوفی : ۵۵٪ افزایش #فسوژ : ۴۵٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۴
اشتراک گذاری
♻️درآمد از ابتدای سال مالی هر سهم منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته #ساراب : ۳۷٪ افزایش #تکمبا :  ۱۰۶٪ افزایش #قشیر : ۱۹٪ افزایش #پدرخش : ۹٪ افزایش #غنوش : ۱۸۳٪ افزایش #غپینو : ۳۶٪ افزایش #شگویا : ۳۴٪ افزایش #غصینو : ۱۹٪ افزایش #کاما : ۲۳٪ کاهش🔻 #فبستم : ۶۰٪ افزایش #بیوتیک : ۵۲٪ افزایش #شجم : ۳۲٪ افزایش #بجهرم : ۵٪ افزایش #سدشت : ۱۰۰٪ افزایش #سنیر : ۶۷٪ افزایش #فولاژ : ۳۷٪ افزایش #چکاوه : ۷٪ افزایش #خزامیا : ۳۸٪ افزایش #فسرب : ۲۵٪ کاهش🔻 #ساربیل : ۵۵٪ افزایش #مارون : ۶٪ افزایش #غگیلا : ۴۲٪ افزایش #غپونه : ۲۱٪ افزایش #شلعاب : ۷۵٪ افزایش #کهمدا : ۸۰٪ افزایش #سباقر : ۳۷٪ افزایش #کپشیر : ۹۳٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۴
اشتراک گذاری
♻️درآمد از فروش ابتدای سال مالی هر نماد منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته #سکرما : ۱۰۳٪ افزایش #اردستان : ۲۴٪ افزایش #کرازی : ۳۸٪ افزایش #نیان : ۲۲۷٪ افزایش #زشگزا : ۵۲٪ افزایش #سخاش : ۳۶٪ افزایش #تایرا : ۷۴٪ افزایش #خاهن : ۲٪ افزایش #بپیوند : ۲۰٪ افزایش #زبینا : ۷۰٪ افزایش #سغرب : ۵۰٪ افزایش #قپیرا : ۱۰۶٪ افزایش #شپلی : ۳۶٪ افزایش #خموتور : ۵۷٪ افزایش @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳
اشتراک گذاری
📑بررسی صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ #کماسه ( ۹ ماهه) 📊 ۴۲۱ ریال سود به ازای هر سهم 📊افزایش ۱۱۶٪ سودخالص نسبت به سال گذشته #ثجوان ( ۳ ماهه) 📊۲۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۹۲٪ سودخالص نسبت به سال گذشته #سپید ( ۹ ماهه) 📊 ۲,۶۲۶ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۱۱٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل #سمایه( ۹ ماهه) 📊۱۱,۴۱۳ ریال زیان به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۶٪ سودخالص نسبت به سال گذشته (حدود ۴.۵ میلیارد زیان شناسایی کرد) #تماوند ( ۳ ماهه) 📊۱۵۲ ریال سودخالص به ازای هر سهم 📊افزایش ۳۴% سودخالص نسبت به سال گذشته (افزایش سرمایه۱۰۰درصدی) #پرسپولیس ( ۶ ماهه) 📊۹۹ ریال زیان خالص به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۲٪ سودخالص نسبت به سال گذشته (حدود ۱۰۴ میلیارد زیان شناسایی کرد) #ثرود (۳ ماهه) 📊۱۵۶ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊کاهش ۳۵% سودخالص نسبت به سال  گذشته #رانفور ( ۹ ماهه) 📊۲۴۴ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۱۰% سودخالص نسبت به سال قبل #زقیام (۹ ماهه) 📊۴۶۸ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۱۰۹% سودخالص نسبت به سال قبل #ساربیل (۱۲ ماهه) 📊۳,۳۲۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۵۹% سودخالص نسبت به سال قبل ( ۲۰۰% افزایش سرمایه ) #دامین (۹ ماهه) 📊۵۲۷ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۸۴% سودخالص نسبت به سال قبل #غگز (۹ ماهه) 📊۱۱۷ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۹% سودخالص نسبت به سال قبل #آبادا (۹ ماهه) 📊۱۰۵ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊حدود ۲۷ میلیارد تومان سود خالص شناسایی درحالیکه سال گذشته حدود ۱۹ میلیارد زیان خالص داشته #حشکوه (۹ ماهه) 📊۱۴۱ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۴۰% سودخالص نسبت به سال قبل @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳
اشتراک گذاری
♻️درآمد از ابتدای سال مالی هر نماد منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته #سمازن : ۷۰٪ افزایش #دبالک :  ۵۴٪ افزایش #سخزر : ۴۰٪ افزایش #چخزر : ۱۷٪ افزایش #لسرما : ۲۷٪ افزایش #قشهد : ۹۰٪ افزایش #قصفها : ۴۳٪ افزایش #سفانو : ۲۹٪ افزایش #لبوتان : ۵۳٪ افزایش #غمینو : ۲۲٪ افزایش #شرنگی : ۲۱٪ افزایش #قمرو : ۱۰۰٪ افزایش #فلامی : ۶۹٪ کاهش🔻 @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها