ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام گکیش در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1370841
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (61) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (97.9M) #ثاخت (103.7M) #فصبا (40.9M) #وسدید (20.8M) #خمهر (67.4M) #نطرین (12.9M) #گشان (6.3M) #خبنیان (32.1M) #قشرین (11.9M) #شمواد (0.9M) #ثامان (5M) #کسرام (13.6M) #خکاوه (3.3M) #غشصفا (4.2M) #فروسیل (3.8M) #آ س پ (3.6M) #شپلی (38M) #ثجنوب (3.3M) #غبشهر (17M) #ثغرب (3.7M) #دزهراوی (7.3M) #وامیر (106K) #وحافظح (13.8M) #کایزد (2.7M) #کباده (1.6M) #سخواف (9.1M) #وثنو (6M) #دهدشت (1.4M) #تفیرو (316.5K) #وفتخار (9.3M) #خاذین (6.8M) #ولپارس (3.3M) #سباقر (1.1M) #وتعاون (7.8M) #ثشرق (779.2K) #آریان (1.6M) #واحصا (569.6K) #ولکار (2.4M) #فمراد (687.3K) #ثعتما (518.2K) #وایرا (1.8M) #سفار (36.9K) #شکربن (1.4M) #قشیر (1.3M) #فنفت (571K) #پشاهن (72.8K) #کقزوی (190K) #غپاک (416.7K) #فلات (198.3K) #ثنام (2.8M) #زمگسا (127.3K) #غیوان (305.8K) #وتوس (171.4K) #وپسا (1.8M) #گکیش (380.1K) #قیستو (310.8K) #ومعلم (1.1M) #خصدرا (615.4K) #دتهران‌ (882.5K) #فصباح (53.3K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها