ورود/ثبت‌نام

آگاسآگاس

صندوق س.هستی بخش آگاه-س

بورسی
شرکت متوسط
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 18 سیگنال راجع به سهام آگاس وجود دارد،

خرید
فروش

نماد آگاس فرصت خوبی برایفروش است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز آگاس:
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/6 ⌚ 10:28:04 🔖 122,844 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.16 تابلو  به ارزش کل 5,330,201,160 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/6 ⌚ 10:11:06 🔖 122,848 #خرید 2 کد حقیقی  درمثبت 0.16 تابلو  به ارزش کل 4,825,100,896 ریال سرانه خرید هر کد 2,412,611,872 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از آگاس بهتر است؟
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/4 ⌚ 14:05:38 🔖 122,581 #خرید 2 کد حقیقی  درمنفی -0.12 تابلو  به ارزش کل 6,447,392,857 ریال سرانه خرید هر کد 3,223,757,719 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
رتبه: 322
2.9
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه 0.528 میلیون سهم #آگاس در تاریخ 1402/08/29 به فروش رساند و درحال حاضر 5.417 درصد از سهام #آگاس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.200 میلیون سهم #آگاس در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 77.394 درصد از سهام #آگاس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از آگاس گرفته است؟

2 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از آگاس گرفته اند.
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله
491
رتبه تریدر
2.44%
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
664
رتبه تریدر
1.51%
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.500 میلیون سهم #آگاس در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 77.369 درصد از سهام #آگاس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 11:40:02 🔖 122,851 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.56 تابلو  به ارزش کل 5,195,000,237 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 11:37:08 🔖 122,706 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.44 تابلو  به ارزش کل 4,783,202,586 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 11:30:25 🔖 122,622 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.37 تابلو  به ارزش کل 18,236,834,328 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 11:23:36 🔖 122,797 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.52 تابلو  به ارزش کل 6,588,304,644 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 10:42:41 🔖 122,348 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.15 تابلو  به ارزش کل 4,337,236,600 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 10:03:32 🔖 122,599 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.35 تابلو  به ارزش کل 8,633,544,179 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 09:44:54 🔖 123,201 #خرید 2 کد حقیقی  درمثبت 0.85 تابلو  به ارزش کل 4,374,867,510 ریال سرانه خرید هر کد 2,187,433,755 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 14:42:31 🔖 122,421 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 0.75 تابلو  به ارزش کل 7,694,159,850 ریال سرانه خرید هر کد 2,564,719,950 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 11:46:24 🔖 122,185 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 0.55 تابلو  به ارزش کل 6,505,862,510 ریال سرانه خرید هر کد 2,168,661,565 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 11:25:39 🔖 122,288 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.64 تابلو  به ارزش کل 6,335,374,416 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 11:17:47 🔖 122,280 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.63 تابلو  به ارزش کل 7,029,021,240 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 10:31:35 🔖 122,096 #خرید 2 کد حقیقی  درمثبت 0.48 تابلو  به ارزش کل 4,307,302,688 ریال سرانه خرید هر کد 2,153,651,344 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 10:11:27 🔖 121,851 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.28 تابلو  به ارزش کل 5,856,890,166 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
آگاس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #آگاس 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 09:40:22 🔖 122,150 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.52 تابلو  به ارزش کل 5,544,388,500 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها