فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش آگاس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#شستا #وسپهر #فولاد #سیتا #وپارس #بوعلی #کاوه #سمتاز #وخارزم #اریا #والبر #فخوز #وتوس #شگویا #اگاس #نطرین #پترول #ومعادن #دی #شاروم

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

آموزش آگاس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#شستا #وسپهر #فولاد #سیتا #وپارس #دی #کاوه #بوعلی #سمتاز #وخارزم #اریا #والبر #فخوز #شگویا #وتوس #اگاس #پترول #نطرین #ومعادن #شاروم

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

آموزش آگاس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#شستا #وسپهر #وپارس #سیتا #کاوه #سمتاز #وتوس #شگویا #بوعلی #پترول #نطرین #شاروم #شبندر #اریا #اگاس #وخارزم #شپدیس #والبر #شغدیر #کروی

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش آگاس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#شستا #وسپهر #وپارس #سیتا #کاوه #سمتاز #شگویا #وتوس #پترول #بوعلی #نطرین #اریا #شاروم #شبندر #اگاس #وخارزم #شپدیس #والبر #شغدیر #کروی

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش آگاس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_خرید_حقوقی

#وسپهر #شستا #کیان #سیتا #سمتاز #اسامید #شاروم #اگاس #فردا #فارس #تاپیکو #صبا #وملل #زملارد #بکام #حفاری #خاهن #شبندر #وپارس #بوعلی

بیشترین سرانه‌های خرید حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمادآخرینپایانیحجمارزش