فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شسم
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:678
دنبال کننده:129K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅شیمیایی : #شسم

✅رایانه : #سپ، #رانفور

✅انبوه‌سازی : #ثنور

✅بیمه : #ورازی، #وتعاون

✅بانکداری : #وسالت، #سمایه

✅کانه‌غیرفلزی : #کباده

✅قند و شکر : #قشرین

✅زراعت : #زگلدشت

@boursetahlilnovin

آموزش شسم
امتیاز:733
دنبال کننده:41.5K

#فیلتر_طلایی_Stochastic_RSI ⭐️

#دتوزیع

#قپیرا

#ومشان

#شسم

#لابسا

#وتعاون

📍 @Borse_Trader

آموزش شسم
امتیاز:650
دنبال کننده:18.4K

کمترین #ارزش سهام شناور

ارقام به میلیارد تومان

1. #تفیرو 👈 5

(صف فروش 0 %)

2. #کیا 👈 10

(قیمت صفر تابلو)

3. #شسم 👈 13

(صف خرید +1.99 %)

4. #زرین 👈 23

(آخرین معامله +0.2 %)

5. #ساذری 👈 34

(صف خرید +2.99 %)

6. #خعمرا 👈 54

(صف خرید +2.99 %)

7. #کباده 👈 59

(صف خرید +4.99 %)

8. #سنوین 👈 60

(صف فروش 3.99- %)

9. #حرهشا 👈 71

(صف فروش 1.99- %)

10. #فنرژی 👈 77

(صف خرید +1.99 %)

11. #فافزا 👈 80

(آخرین معامله +1.1 %)

@rezaboors

نمادآخرینپایانیحجمارزش