ورود/ثبت‌نام

بتکبتک

آخرین معامله-2%۱۹۶٬۳۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
4
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز بتک:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #شفا 2 - #حگهر 3 - #ثجوان 4 - #وکادو 5 - #کساپا 6 - #واتی ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حپترو 2 - #سپیدار 3 - #سیستم 4 - #کایزد ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #لوتوس‌‌‌‌ 2 - #کمینا 3 - #کپرور ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ثغرب 2 - #حگهر 3 - #فافزا 4 - #فنورد 5 - #وخارزم 6 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #سپیدار 2 - #پلاست 3 - #پی_پاد ✨خروجی فیلتر کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن ایچی موکو در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وسالت 2 - #کسرا 3 - #بهیر 4 - #بکابل 5 - #سپرمی 6 - #انرژی 7 - #سیلام 8 - #کماسه 9 - #غسالم 10 - #دیران 11 - #نمرینو 12 - #لازما 13 - #شبهرن 14 - #بتک 15 - #کخاک 16 - #رانفور 17 - #شفن ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تبرک 2 - #ثرود 3 - #ثپردیس 4 - #وطوبی 5 - #فتوسا 6 - #بسویچ 7 - #لخانه 8 - #فنورد 9 - #وایرا 10 - #رانفور 11 - #قنقش ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حآسا 2 - #ولشرق 3 - #باران 4 - #وسین 5 - #کباده 6 - #دیران 7 - #بالبر 8 - #شپلی 9 - #رانفور 10 - #شرنگی 11 - #آسیا 12 - #پارتا 13 - #داسوه 14 - #قنقش 15 - #خشرق 16 - #سرچشمه ✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تبرک 2 - #وامین 3 - #قهکمت 4 - #تکنار 5 - #وطوبی 6 - #کیمیاتک 7 - #تکشا 8 - #وتوصا 9 - #سفارس 10 - #پلاست 11 - #بفجر 12 - #حکشتی 13 - #فولاژ 14 - #تکنو 15 - #غشاذر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وبرق 2 - #گکوثر 3 - #افق 4 - #حفارس 5 - #فارس 6 - #وهور 7 - #حاریا 8 - #خاهن 9 - #غناب 10 - #واتی 11 - #شسم 12 - #کارام ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آرمان 2 - #بکاب 3 - #تاپیکو 4 - #ثنوسا 5 - #زکشت 6 - #سبزوا 7 - #کقزوی 8 - #وپارس 9 - #پلوله 10 - #غشان 11 - #فجام 12 - #وآذر 13 - #وتوکا 14 - #چافست ✨خروجی فیلتر ورود پول حقیقی : #مبینح ‌ ۶۷.۶ میلیارد #اهرم ‌‌‌ ۳۱.۵ میلیارد #توسن‌‌‌ ۲۹.۹ میلیارد #خاهن ۲۸.۲ میلیارد #ثفارس ۲۲.۱ میلیارد #حفارس ۱۶.۵ میلیارد #غفارس ۵.۹ میلیارد #برکت ۴.۶ میلیارد #فن_افزار ۴.۱ میلیارد #سفانو ۴.۰ میلیارد #خدیزل ۳.۵ میلیارد #گوهران ۳.۳ میلیارد #اسیاتک ۳.۱ میلیارد #تفارس ‌‌ ۲.۸ میلیارد #سکارون ۲.۸ میلیارد #شبندر ۲.۸ میلیارد ✨کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی         #ثجوان #گوهران #سفانو #خاهن #حفارس #تفارس #سکارون #خکمک #وتوکا #بمولد #فروی #شجم #ولبهمن

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۲۰۰٬۰۰۰
اشتراک گذاری

✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آ_س_پ 2 - #کساپا ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #سپیدار ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #غبهنوش 2 - #لوتوس ✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تبرک 2 - #وپسا 3 - #توریل 4 - #سنوین 5 - #بپیوند 6 - #مدیر 7 - #بسویچ 8 - #تکنار 9 - #پتروآگاه 10 - #حکشتی 11 - #تکنو 12 - #وتوصا 13 - #نمرینو 14 - #دابور 15 - #بتک 16 - #فجوش ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تبرک 2 - #شاروم 3 - #ثپردیس 4 - #فنر 5 - #ونیکی 6 - #کاسپین 7 - #کاذر 8 - #خشرق ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک 2 - #حآسا 3 - #ولشرق 4 - #ثباغ 5 - #وسین 6 - #وآتوس 7 - #کباده 8 - #کشرق 9 - #دیران 10 - #رانفور 11 - #شپلی 12 - #کساوه 13 - #داسوه 14 - #شرنگی 15 - #بالبر 16 - #آسیا ✨خروجی فیلتر کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن ایچی موکو در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #زشگزا 2 - #خدیزل 3 - #تابا 4 - #وسالت 5 - #فرابورس 6 - #دسبحا 7 - #بکابل 8 - #آردینه 9 - #بالبر 10 - #وسدید 11 - #دلر 12 - #فاراک 13 - #شبهرن 14 - #فاذر 15 - #دفارا 16 - #سیلام 17 - #بتک 18 - #خودرو 19 - #کماسه 20 - #سپرمی 21 - #رانفور 22 - #رانفور 23 - #کی بی سی

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۰۵٬۰۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از بتک بهتر است؟

✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #کاریز 2 - #قشرین 3 - #فاهواز ✨خروجی فیلتر پولبک به خط روند مقاومتی در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تابا 2 - #ثمسکن 3 - #دکیمی 4 - #فصبا 5 - #ممسنی 6 - #ومعلم 7 - #پارسیان ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #امید 2 - #گپارس 3 - #ساروج 4 - #بکهنوج 5 - #لوتوس 6 - #فولای 7 - #وپسا 8 - #نیرو 9 - #ومشان 10 - #سفارود 11 - #ثقزوی 12 - #اعتلا 13 - #ومدیر 14 - #چنوپا 15 - #شاملا 16 - #وکار 17 - #قزوین 18 - #درازک 19 - #وپخش 20 - #فاهواز ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #دهدشت 3 - #کشرق 4 - #غدیس 5 - #کیسون ✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #لوتوس 2 - #غدشت 3 - #وپسا 4 - #مفاخر 5 - #وفردا 6 - #ولکار 7 - #کترام 8 - #دابور 9 - #غمارگ 10 - #سنوین 11 - #فجوش 12 - #دانا 13 - #بتک 14 - #سدشت 15 - #فسدید ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک 2 - #افرا 3 - #ثباغ 4 - #دهدشت 5 - #شتوکا 6 - #کشرق 7 - #سیمرغ 8 - #کاذر 9 - #تکاردان 10 - #شگستر 11 - #سیلام 12 - #خبنیان 13 - #کساوه 14 - #غدام 15 - #پتایر 16 - #کقزوی 17 - #ولساپا 18 - #کیسون ✨خروجی فیلتر گارد صعودی سه گانه در EMA در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #غدشت 3 - #فولاژ 4 - #جم 5 - #نمرینو 6 - #دابور 7 - #قاروم 8 - #کاذر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Parabolic Sar در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #غدشت 2 - #وشمال 3 - #وشهر 4 - #ومشان 5 - #وپخش 6 - #وفردا 7 - #سصوفی 8 - #ساراب 9 - #پلاسک 10 - #درازک 11 - #سهگمت ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید SMA در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وسین 2 - #ومدیر 3 - #کترام 4 - #دتولید 5 - #پارتا 6 - #غشاذر 7 - #درهآور ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بکاب 2 - #ثغرب 3 - #زنجان 4 - #فجام 5 - #والبر 6 - #وپارس 7 - #پارس 8 - #پلوله ✨خروجی فیلتر ورود پول حقیقی #کاذر ۱۶.۳ میلیارد #وتوس ۱۴.۵ میلیارد #درازک ۱۳.۴ میلیارد #دارا_یکم ۸.۵ میلیارد #ختوقا ۶.۸ میلیارد #فزر ۶.۳ میلیارد #سکارون ۴.۶ میلیارد #فافق ۴.۳ میلیارد #آردینه ۴.۱ میلیارد

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۰۲٬۲۰۰
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 1003
2.3
بتک،عقاب‌‌های‌ بورسی

#بتک 💫3⃣💫 مشاوره شنبه بود بعلاوه سیگنال دیروزتون امروز هم قفل صف خرید شد سومین روز صف خرید تیم عقاب ها

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۰۵٬۰۵۰
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 1003
2.3
بتک،عقاب‌‌های‌ بورسی

#بتک 🔥👌 هشدار برای سبد اعضا قبل از بازار صف خرید و تماااام

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۰۳٬۹۰۰
اشتراک گذاری

✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حفارس      2 - #غشوکو 3 - #کاسپین      4 - #سنوین ✨خروجی فیلتر گارد صعودی سه گانه در EMA در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بخاور     2 - #سیمرغ   3 - #فبستم 4 - #کساوه    5 - #بتک      6 - #ونیکی 7 - #سیدکو    8 - #وامید    9 - #داسوه 10 - #وصنا   11 - #ولیز     12 - #کچاد ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وحکمت  (دوجی سنجاقک و چکش و مرد به دار آویخته) 2 - #وفتخار  (هارامی صعودی) 3 - #وآوا  (اینگالف صعودی) 4 - #فن_آوا  (اینگالف صعودی) 5 - #بپاس  (الگوی پییرسینگ) 6 - #ثپردیس  (دوجی و چکش معکوس) 7 - #ثتران  (هارامی صعودی و دوجی و چکش) 8 - #دی  (اینگالف صعودی) 9 - #وسالت  (اینگالف صعودی) 10 - #خعمرا  (الگوی پییرسینگ) 11 - #تکنار  (الگوی پییرسینگ) 12 - #پرتو  (هارامی صعودی) 13 - #ضمان  (چکش) 14 - #ترمه  (چکش) 15 - #آلتون  (دوجی و چکش معکوس) 16 - #حگردش  (الگوی پییرسینگ) 17 - #بهیر  (هارامی صعودی و دوجی سنجاقک و چکش) 18 - #استقلال  (دوجی سنجاقک و چکش و مرد به دار آویخته) 19 - #شاخص_حمل_و_نقل  (هارامی صعودی و دوجی و چکش) 20 - #زنجان  (اینگالف صعودی) 21 - #کفپارس  (دوجی) 22 - #دالبر  (هارامی صعودی و دوجی سنگ قبر و چکش معکوس) 23 - #شگل  (اینگالف صعودی) 24 - #فاذر  (اینگالف صعودی) 25 - #وآذر  (چکش) 26 - #غناب  (چکش) 27 - #دلر  (چکش) 28 - #فلامی  (هارامی صعودی) 29 - #فاهواز  (الگوی پییرسینگ) 30 - #قشکر  (اینگالف صعودی) 31 - #شیران  (چکش) 32 - #حبندر  (دوجی سنجاقک و چکش و مرد به دار آویخته) 33 - #داسوه  (اینگالف صعودی) 34 - #وکادو  (الگوی پییرسینگ) 35 - #سدبیر  (اینگالف صعودی) 36 - #خشرق  (هارامی صعودی) 37 - #کی_بی_سی  (چکش و مرد به دار آویخته) ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #افق       2 - #اپال     3 - #تفارس 4 - #داراب    5 - #دیران   6 - #سمازن 7 - #غناب     8 - #فبیرا     9 - #قجام 10 - #قزوین 11 - #نیرو   12 - #وسینا 13 - #وهور  14 - #کباده  15 - #کصدف

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳
قیمت لحظه انتشار:
۲۰۲٬۰۰۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 941
2.4

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها 📅 04 بهمن 1402  #D131402_11_04 #بازرگام/#بتک/#تمحرکه/#تنوین/#دیران/#غنیلی/#مدیریت/#ومشان/#وهنر/#کرماشا/#کسرام/ #آفاق/#آکام/#اعتبار/#بمان/#تصمیم/#ثبات/#جهش/#درین/#رایکا/#سام/#سپیدما/#فردا/#ناب/#نهال/#هامرز/#پادا/#پاداش/#پایا/#کاج/#کارا/#گنجینه/

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۶
قیمت لحظه انتشار:
۲۲۱٬۹۰۰
اشتراک گذاری

◀️ نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی ❤️ به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (دتهران‌1)، (شتهران1) و (بتک1) امروز سه‌شنبه مورخ 1402/10/26 مشمول رفع گره معاملاتی می‌باشند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران #گره_معاملاتی ╭━━═━⊰✹🌐✹⊱━═━━╮ ⭐️@samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🌐❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۲۲۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 1246
3.2

📊 یکی از روش‌های شناسایی سهام مستعد برای رشد به خصوص در روزهای منفی بازار، زمانی‌است که سهمی در محدوده صف فروش در حال معامله است و مدام صف فروش خریداری می‌گردد و مجددا صف فروش ‌می‌شود. 🌀 در اصطلاح به این نوع خرید کردن کف روبی در صف فروش گفته می‌شود که اعتبار آن زمانی دو چندان می‌گردد که سهم یاد شده از منظر تکنیکالی در نزدیکی حمایت باشد. ✅در صورتی که سهم نزدیک مقاومت باشد برای خروجی اعتبار خاصی قائل نمی‌شویم. ⛔نمادهایی با بیش‌ترین تعداد تشکیل صف فروش در روز معاملاتی 📆 سه‌شنبه ۱۹ دی: #ثپردیس بار پانزدهم #وآتوس بار پانزدهم #کسرام بار دهم #وزمین بار دهم #سیلام بار نهم #لپارس بار نهم #تپولا بار نهم #بتک بار هفتم #حاریا بار هفتم #بهیر بار ششم #بازرگام بار ششم #قیستو بار ششم #وثخوز بار ششم #قجام بار پنجم #وفتخار بار پنجم #خبنیان بار پنجم #تکنار بار چهارم #کمینا بار چهارم #وآفر بار چهارم ❗توجه: این پست به هیچ عنوان نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای خرید و فروش سهام باشد و باید تمام پارامتر‌های لازم برای انتخاب سهم، اعم از تکنیکال و بنیاد در نظر گرفته‌شود. 📱@rahavard365

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۲۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
محمدم
محمدم
رتبه: 1366
3.0
بتک،تکنیکال،محمدم

همونقدر که جذابه ترسناکم هست !

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۱۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۲۲۰٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۳۰٬۶۵۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار