فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش جوین
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:287
دنبال کننده:128K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فنورد

🔻شیمیایی : #شفن، #شیران، #وپترو، #شصفها، #شسینا، #شلعاب

🔻مهندسی : #خبازرس

🔻رایانه : #مرقام

🔻انبوه‌سازی : #ثاصفا

🔻تامین سرمایه : #لوتوس

🔻بیمه : #بپاس

🔻واسطه‌گری مالی : #وارس

🔻حمل و نقل : #حرهشا، #حسینا

🔻بانکها : #وآیند

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #صبا، #وسبحان، #واعتبار

🔻هتل : #گکیش، #گشان

🔻سیمان : #ساروج، #سدشت

🔻پیمانکاری : #خصدرا

🔻دارویی : #درازک، #وپخش، #دحاوی

🔻غذایی : #خودکفا ، #غبشهر

🔻خودرو و قطعات : #خزامیا، #تشتاد، #خدیزل

🔻ماشین آلات و ساخت دستگاه : #لکما، #بایکا، #فبیرا، #مادیرا

🔻لاستیک و پلاستیک : #پتایر، #پکویر

🔻کانه‌فلزی : #تاصیکو، #کگهر

🔻زراعت : #سیمرغ، #زکوثر، #جوین، #زبینا

@boursetahlilnovin

آموزش جوین
امتیاز:466
دنبال کننده:41.1K

#ورود_پول_هوشمند

#رافزا

#جوین

#قیستو

#سپیدار

#فباهنر

📍 @Borse_Trader

آموزش جوین
Hey Signal@Heysignal
امتیاز:363
دنبال کننده:1.9K

#جوین صف خرید

آموزش جوین
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:287
دنبال کننده:128K

نمادهایی که در معاملات #دوشنبه خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فخاس، #کیمیا، #فالوم

🔻رایانه : #رتاپ

🔻انبوه‌سازی : #کیسون

🔻بیمه : #بنو، #نوین

🔻واسطه‌گری مالی : #ومشان

🔻مخابرات : #اخابر

🔻بانکها : #وآیند، #سامان، #وزمین، #وکار، #سمایه

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #سدبیر، #وساپا، #سنوین

🔻کانه غیرفلزی : #کخاک

🔻سیمان : #سرود

🔻دارویی : #درازک

🔻برق و بخار : #دماوند، #وهور، #مبین، #بکهنوج

🔻خودرو و قطعات : #خودرو، #ختوقا، #خکاوه

🔻ماشین آلات : #بالبر، #بترانس، #تمحرکه، #فاراک

🔻لاستیک و پلاستیک : #پتایر

🔻فرآورده نفتی : #شسپا، #شپارس، #شزنگ

🔻کانه فلزی : #کاما

🔻زراعت : #جوین، #آبین، #سیمرغ

@boursetahlilnovin

آموزش جوین
امتیاز:364
دنبال کننده:23.8K

نمادآخرینپایانیحجمارزش