#

وسکرد

شرکت س استان کردستان

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وسکرد
امتیاز:0
دنبال کننده:16K
چرک نویس ها

#وسکرد

باتوجه به برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی هجوم حقوقی برای خرید سهام قشر ضعیف جامعه شروع شد

#سیدشاهوکاتورانی

آموزش وسکرد
امتیاز:656
دنبال کننده:49.3K

🔥#هات_لیست_عرضه🔥

📆 دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ - ساعت ۱۲:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #خساپا | #تپکو

🔸 #خودرو | #وهور

🔸 #خگستر | #دی

🔸 #وسکرد | #کیسون

🔸 #پتایر | #ذوب

📍 @Borse_Trader

آموزش وسکرد
امتیاز:0
دنبال کننده:9.1K

🔶 بیشترین عرضه در این لحظه...

#تپکو

#خساپا

#وسکرد

#وبملت

#وهنر

#وپارس

🟧 کانال راهنماسرای بورس

🟪 @RahnamaSaraBourse

🔶 JOIN

آموزش وسکرد
امتیاز:656
دنبال کننده:49.3K

🔥#هات_لیست_عرضه🔥

📆 شنبه ۲۵ بهمن ۹۹ - ساعت ۱۲:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسکرد | #تپکو

🔸 #وسیستا | #کیسون

🔸 #وسگلستا | #وسدید

🔸 #وسگیلا | #سفاسی

🔸 #وسفارس | #داراب

📍 @Borse_Trader

آموزش وسکرد
امتیاز:531
دنبال کننده:79.6K

سنگین ترین صف های خرید:

#وکار

#وبیمه

#غگیلا

#وایران

#شپلی

سنگین ترین صف های فروش:

#وسلرستا

#وسکرد

#خگستر

#دی

#وسخوز

آموزش وسکرد
امتیاز:583
دنبال کننده:17.9K

✅سنگین ترین صف خریدهای بورس و فرابورس تا این لحظه:

#وکار #چخزر #غگیلا #وکار #سپیدار

⭕️سنگین ترین صف فروش های بورس و فرابورس تا این لحظه:

#وسکرد #دی #وسخراج #وسلرستا #وسخوز

99/10/20

آموزش وسکرد
امتیاز:656
دنبال کننده:49.3K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 سه شنبه ۱۶ دی ۹۹ - ساعت ۱۱:۴۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وتجارت | #دی

🔸 #خودرو | #فاهواز

🔸 #وسلرستا | #گدنا

🔸 #وسکرد | #وکبهمن

🔸 #خگستر | #گشان

🌐 @Borse_Trader

آموزش وسکرد
امتیاز:531
دنبال کننده:79.6K

سنگین ترین صف های خرید:

#وکار

#چخزر

#شپلی

#سرچشمه

#غگیلا

سنگین ترین صف های فروش:

#وسلرستا

#خودکفا

#وسکرد

#وسخوز

#وسخراج

آموزش وسکرد
امتیاز:656
دنبال کننده:49.3K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ - ساعت ۱۱:۵۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسلرستا | #خودکفا

🔸 #وسکرد | #فاهواز

🔸 #وسخوز | #ثتران

🔸 #وسخراج | #گکوثر

🔸 #وساغربی | #گشان

📍 @Borse_Trader

آموزش وسکرد
Mr Signal@Bourse_MrSignal
امتیاز:549
دنبال کننده:55.9K

سنگین ترین صف های خرید:

#چخزر

#زفکا

#غگیلا

#ثاخت

#فزرین

سنگین ترین صف های فروش:

📛 #خگستر

📛 #وسلرستا

📛 #خودکفا

📛 #وسخراج

📛 #وسکرد

@Bourse_MrSignal

نمادآخرینپایانیحجمارزش