ورود/ثبت‌نام
DukeDoobie1111

DukeDoobie1111

@t_DukeDoobie1111

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۳/۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
2678
رتبه بین 24355 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :28%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-1.7%)
قدرت تحلیل
4.2
10000تعداد پیام
فیلتر
DukeDoobie1111
DukeDoobie1111
رتبه: 2678
4.2
خرید،تکنیکال،DukeDoobie1111
نظریه ریسمان: بیت کوین این نمودار با ارائه دیدگاهی نوآورانه در مورد داده های قیمت تاریخی بیت کوین، عناصر دایره های فیبوناچی، نیروهای آسمانی و یک چارچوب 13 بعدی جذاب را ادغام می کند. در این مرحله نوپا، این یک تجسم تجربی است که برنامه ریزی شده است تا با مفاهیم اضافی در تکرارهای آینده اصلاح و گسترش یابد. نمودار دایره های فیبوناچی را بر روی مسیر قیمت بیت کوین قرار می دهد و یک مدل بصری از 13 بعد ایجاد می کند. هر بعد نمادی از تأثیرات مختلف بازار مانند تحولات تکنولوژیکی، احساسات سرمایه گذاران، جو اقتصاد کلان و رفتار تجاری است. این حلقه‌ها ابعاد مختلفی را منعکس می‌کنند و نقش فردی آن‌ها را در دیکته کردن نوسانات قیمت بیت‌کوین برجسته می‌کنند. نمودار از دایره های فیبوناچی متحدالمرکز برای نمایش نیروهای گرانشی و مرکزگرا استفاده می کند. مشابه تأثیر گرانشی اجرام آسمانی، قرار گرفتن نقاط قیمت بیت کوین در هر دایره در اینجا نشان دهنده تأثیر این نیروها است. این راه‌اندازی پویا بینش‌هایی را در مورد سطوح مقاومت و پشتیبانی بالقوه، تغییر روندهای حیاتی و ثبات قیمت ارائه می‌کند. همانطور که در هر دایره حرکت می کنیم، نقش نیروی مرکزگرا آشکار می شود. این نیرو از طریق شتاب یا کاهش قیمت بیت کوین در دایره ها قابل مشاهده است. همسویی یا واگرایی از نسبت‌های فیبوناچی در این حلقه‌ها می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی واکنش‌های قیمتی یا تغییرات قابل توجه در روند کمک کند. با این حال، محدودیت فعلی در دستیابی به دقت نقطه‌ای در قرارگیری نمودار در نمودار وجود دارد. این به دلیل محدودیت‌های ذاتی نرم‌افزار TradingView است که در مواقعی می‌تواند نقاط ترسیم شده را به‌طور تصادفی جابه‌جا کند. این چالشی است که من از آن آگاهم و به دنبال کاهش آن در به‌روزرسانی‌های آتی نمودار هستم. در پایان، این نمودار اولیه روشی منحصر به فرد برای تفسیر رفتار قیمت بیت کوین، با استفاده از تئوری های دایره های فیبوناچی، نیروهای آسمانی، و یک چارچوب 13 بعدی ارائه می دهد. علیرغم اینکه در مرحله آزمایشی اولیه و محدودیت های فعلی در مورد دقت طرح قرار دارد، تجسم نوید قابل توجهی دارد. با پیشرفت و پرده برداری از مفاهیم پیچیده تر، هدف من ارائه درک دقیق و جامع تر از پویایی بازار است، بنابراین به معامله گران کمک می کنم تا تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تری بگیرند.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۳/۱۰
اشتراک گذاری
DukeDoobie1111
DukeDoobie1111
رتبه: 2678
4.2
خرید،تکنیکال،DukeDoobie1111
Laws of Nature: Bitcoin In the vast realm of cryptocurrency trading, understanding the factors that influence price movements is crucial for investors and enthusiasts alike. While technical analysis and fundamental indicators play a significant role, an intriguing concept emerges when we combine the principles of Fibonacci circles with celestial bodies. In this article, we delve into a unique chart idea that plots three Fibonacci circles on Bitcoin's chart, representing our star in the solar system, the Blackhole Sun, and Polaris Star. Through this analysis, we aim to unveil the centripetal force exerted by each celestial body and explore how their collective influence may slingshot Bitcoin's price. Fibonacci Circles and Their Significance: Fibonacci circles are derived from the Fibonacci sequence, a mathematical concept that exhibits a sequence of numbers where each subsequent number is the sum of the previous two. These circles are plotted using the Fibonacci ratios (0.382, 0.5, and 0.618) as their radii, with the center serving as the starting point, or the Star itself. The positioning of these circles on Bitcoin's chart provides a visual representation of potential support and resistance levels. Our Star in the Solar System: The first circle in our chart represents our very own star, the Sun. As the center of our solar system, the Sun emits immense energy that influences the dynamics of various celestial bodies. Similarly, in the realm of Bitcoin, this circle signifies the intrinsic factors and market sentiment that impact its price. Factors such as macroeconomic conditions, regulatory developments, and technological advancements all contribute to Bitcoin's trajectory. The Blackhole Sun: The second Fibonacci circle represents the Blackhole Sun, symbolizing external forces that possess an alluring and sometimes unpredictable nature. These forces can include geopolitical events, global financial crises, or sudden shifts in investor sentiment. Like a black hole's gravitational pull, these factors may exert a significant influence on Bitcoin's price, leading to rapid fluctuations or unexpected trends. Polaris Star: The third and final Fibonacci circle signifies the Polaris Star, which acts as a guiding light in the vastness of the night sky. In our context, the Polaris Star represents key technical indicators and patterns that traders often rely on for decision-making. These can include moving averages, trend lines, chart patterns, and various oscillators. By aligning these indicators within the Fibonacci circle, we gain insights into potential areas of price convergence or divergence. The Centripetal Force and Bitcoin's Price: Combining the centripetal forces exerted by each of the three celestial bodies, we observe a unique interplay that can slingshot Bitcoin's price. The convergence or divergence of these forces within the Fibonacci circles highlights critical price levels and potential turning points. Traders can analyze these patterns to make informed decisions, whether it be entering a position, setting stop-loss levels, or identifying potential price targets. Visualizing the Chart: To better comprehend the concept, visual representation is essential. A chart showcasing Bitcoin's historical price data overlaid with the three Fibonacci circles, each denoting the respective celestial bodies, allows for a comprehensive analysis. Within the chart, the centripetal force caused by each star is illustrated through the alignment or separation of price levels, revealing the potential for slingshot effects. Conclusion: In this comprehensive analysis, we explored the captivating concept of plotting three Fibonacci circles on Bitcoin's chart to represent celestial bodies: our star in the solar system, the Blackhole Sun, and Polaris Star. By understanding the centripetal force exerted by each of these stars and their collective influence, traders can gain unique insights into potential price movements. It is crucial to remember that while this chart idea offers a compelling and innovative approach to analyzing Bitcoin's price, it should be used as a supplementary tool alongside traditional technical and fundamental analysis. When interpreting the chart, it's important to consider the dynamic nature of the cryptocurrency market. Bitcoin's price is influenced by a myriad of factors, including market demand, regulatory developments, investor sentiment, and technological advancements. While the centripetal forces exerted by the three celestial bodies provide valuable insights, it's essential to incorporate other indicators and market information to make well-rounded trading decisions. Additionally, it's worth mentioning that historical price patterns do not guarantee future performance. The analysis of Fibonacci circles and celestial bodies adds another layer of understanding to Bitcoin's price movements, but it should always be combined with risk management strategies and a comprehensive trading plan.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۳/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها