ورود/ثبت‌نام
کدال | Codal

کدال | Codal

@g_1385469132

تعداد دنبال کننده:6
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۱۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
2560تعداد پیام
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #غگل 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/20 ساعت 09:00 ==================================== ⏱ ۱۳:۲۴:۰۰ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #کگل 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/19 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۳:۱۵:۱۸ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #کحافظ 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه (اصلاحیه) 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/20 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۳:۰۸:۲۵ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #شکلر 🟢🟢 🟠 #مرحله_پنجم از روند افزایش سرمایه 🟠 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 🟠 #موضوع: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 🟠 #زمان_برگزاری: 1402/12/09 🟠 #درصد_افزایش_سرمایه : 300% 🟠 #محل_تامین افزایش سرمایه : سود انباشته ==================================== ⏱ ۱۲:۴۲:۲۹ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #کطبس 🟢🟢 🟠 #مرحله_پنجم از روند افزایش سرمایه 🟠 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 🟠 #موضوع: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 🟠 #زمان_برگزاری: 1402/12/09 🟠 #درصد_افزایش_سرمایه : 148% 🟠 #محل_تامین افزایش سرمایه : سود انباشته ==================================== ⏱ ۱۲:۴۰:۲۱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #پخش 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/19 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۲:۱۳:۲۵ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #کحافظ 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/20 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۲:۰۶:۵۲ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #غشصفا 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/20 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۱:۴۹:۵۴ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #کمنگنز 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/21 ساعت 10:30 ==================================== ⏱ ۱۱:۳۵:۳۹ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #کچاد 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/19 ساعت 09:00 ==================================== ⏱ ۱۱:۲۵:۵۵ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #غگیلا 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/19 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۱:۰۱:۵۳ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #وارس 🟢🟢 🟠 #مرحله_ششم از روند افزایش سرمایه (پایان رسمی روند افزایش سرمایه) 🟠 #آگهی_ثبت افزایش سرمایه 🟠 #درصد_افزایش_سرمایه : 200% 🟠 #محل_تامین افزایش سرمایه : سود انباشته ==================================== ⏱ ۱۰:۵۸:۱۰ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #حکشتی 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/20 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۰:۴۴:۰۴ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #غشوکو 🟢🟢 🟠 #مرحله_ششم از روند افزایش سرمایه (پایان رسمی روند افزایش سرمایه) 🟠 #آگهی_ثبت افزایش سرمایه 🟠 #درصد_افزایش_سرمایه : 100% 🟠 #محل_تامین افزایش سرمایه : سود انباشته ==================================== ⏱ ۱۰:۴۳:۳۲ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#افزایش_سرمایه 🟢🟢 #فجر 🟢🟢 🟠 #مرحله_چهارم از روند افزایش سرمایه 🟠 #آگهی_دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 🟠 #تاریخ_پیشنهادی جهت برگزاری مجمع: 1402/12/20 ساعت 10:00 ==================================== ⏱ ۱۰:۳۶:۰۳ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ==================================== 🌹🍀🌼 📢کانال افزایش سرمایه بورس ایران 👇👇 @Afzayesh_Arzeh_saham
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها