ورود/ثبت‌نام
کف یاب🧐

کف یاب🧐

@g_1151234524

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۲/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
185
رتبه بین 7836 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.6%)
قدرت تحلیل
0
298تعداد پیام
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،تکنیکال،کف یاب🧐
#ستران @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۶
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،تکنیکال،کف یاب🧐
#سرود @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۶
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،تکنیکال،کف یاب🧐
#سخوز @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۶
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،تکنیکال،کف یاب🧐
#ساروج @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۶
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،تکنیکال،کف یاب🧐
#سهگمت @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۶
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#پترول @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۵
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#پاسا @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۵
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#خساپا ماهانه @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۵
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#خودرو ماهانه @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۵
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#غاذر @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۵
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#ونیرو ماهانه @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۵
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#نطرین @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۵
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#ورازی @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۴
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۴
اشتراک گذاری
کف یاب🧐
کف یاب🧐
رتبه: 185
،کف یاب🧐
#کاوه @kafyab
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها