ورود/ثبت‌نام

تحلیل safe bourse درباره سهام اتکای در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸

https://sahmeto.com/messages/995572
safe bourse
safe bourse
رتبه: 584
2.7
#تابلو_خوانی    #فیلتر_نویسی 📅 02/04/28 🟡 حجم مشکوک (#فجر)(#آسیا)(#ما)(#فروس)(#کیمیاتک)(#زمگسا)(#شبریز)(#شخارک)(#غشان)(#گلدیرا) 🔵 بیشترین قدرت خریداران حقیقی (#فسبزوار)(#سایرا)(#فاهواز)(#نیان)(#پرسپولیس)(#کتوسعه)(#رتکو)(#زفجر)(#لطیف)(#کایتا) 🟡 بیشترین قدرت فروشندگان حقیقی (#قنقش)(#آسیا)(#وزمین)(#کیمیا)(#فلات)(#کهرام)(#ومشان)(#وایرا)(#سیلام)(#قیستو) 🔵 بیشترین سرانه خرید حقیقی (#فسبزوار)(#وآفر)(#گلدیرا)(#شلعاب)(#رتکو)(#سنوین)(#فجر)(#کصدف)(#فاهواز)(#حکشتی) 🟡 بیشترین سرانه فروش حقیقی (#آسیا)(#قنقش)(#ثتوسا)(#سیلام)(#قیستو)(#ومشان)(#کهرام)(#فجر)(#گنگین)(#فلات) 🔵 بیشترین سرانه خرید حقوقی (#وآیند)(#آسیا)(#سیلام)(#امین)(#وثوق)(#لپارس)(#گلدیرا)(#فارس)(#نیان)(#وگستر) 🟡 بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی (#فجر)(#گلدیرا)(#ما)(#فروس)(#صبا)(#فسبزوار)(#وملل)(#وآفر)(#پیزد)(#بشهاب) 🔵 بیشترین کد به کد حقیقی به حقوقی (#آسیا)(#وآیند)(#فارس)(#امین)(#غپینو)(#وسکاب)(#سیلام)(#غبشهر)(#خریخت)(#سشرق) 🟡 بهترین P/E ها (#والماس)(#شیراز)(#شپدیس)(#وبرق)(#اعتلا)(#وآفر)(#وتوسم)(#وبملت)(#وپویا)(#سایرا) 🔵 بهترین نسبت P/E به گروه (#ثبهساز)(#اتکای)(#والماس)(#شیراز)(#ثعرب)(#ثرود)(#اعتلا)(#شپدیس)(#قهکمت)(#قزوین)(#وپویا)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۴۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها