ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام سایرا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۷

https://sahmeto.com/messages/926935
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 128
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (91) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کتوسعه (107.7M) #نیان (22.5M) #کیسون (141.9M) #میهن (13.9M) #وآفر (9M) #ثامان (7M) #کارام (32M) #غناب (159.6K) #وشهر (9.6M) #وثخوز (2.8M) #فکمند (9.4M) #فاهواز (17.7M) #غگیلا (3.6M) #وآتوس (15.6M) #بتهران (27.4M) #شفارا (11.9M) #پلاسک (8.7M) #غفارس (4.6M) #کورز (5.6M) #آباد (555.8K) #لکما (28.3M) #وایرا (8.7M) #سلار (0.9M) #کباده (2.4M) #ثجوان (1.9M) #غگلپا (747.8K) #شلیا (556.4K) #بکابل (1.4M) #وشمال (1.9M) #وامیر (111.1K) #شتهران (1.5M) #لپیام (827.3K) #ثعتما (2.5M) #فبستم (2.5M) #ولراز (1.1M) #سمایه (4.9M) #لازما (0.9M) #وهنر (7.7M) #واحصا (1.1M) #سیلام (1.3M) #حرهشا (112.6K) #شستان (7.2M) #قشرین (3.6M) #ویسا (2.2M) #خلنت (1.3M) #سخواف (11.2M) #سفار (106.7K) #ومشان (134.5K) #شزنگ (168.8K) #غیوان (1.1M) #ثزاگرس (638.7K) #ودانا (2.5M) #کصدف (686.9K) #ولتجار (5.7M) #آینده (2.7M) #سفاسی (3.8M) #ثتوسا (479.2K) #تفیرو (315K) #سکارون (206.4K) #سایرا (220.8K) #وتوسکا (1.1M) #پشاهن (142.2K) #ثقزوی (624.2K) #وتعاون (6.2M) #فبیرا (2.6M) #ساذری (679.8K) #وآرین (4M) #غویتا (1.1M) #بتک (38K) #واعتبار (1.9M) #بایکا (318.7K) #استقلال (2.6M) #نبروج (863K) #گکیشح (753.4K) #تشتاد (818.3K) #فسدید (59.1K) #ثاژن (811.9K) #وپسا (1M) #کشرق (23.8K) #قشهد (200.7K) #فن آوا (502.6K) #گکیش (236.2K) #قاروم (24K) #فروسیل (151.7K) #کفرا (196.4K) #شسم (6.4K) #خکرمان (311.9K) #فجوش (1M) #دتهران‌ (1M) #وآذر (75K) #سپرمی (15.8K)        
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۷
قیمت لحظه انتشار:
۶۶٬۲۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها