آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

#فیلتر_پول_هوشمند

✅فیلتر هوشمند نماد هایی که ۱۰۰% ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی دارند یا در کف روند صعودی خود هستند:

#فپنتا

#غفارس

#کرمان

#ختراک

#قچار

#خکار

#وثخوز

#فالوم

#کپشیر

#تابا

#دانا

#ثاباد

#شپارس

#ولغدر

#حتوکا

#شبندر

#رکیش

#سامان

#وسین

#پاسا

#دبالک

#شجم

#پرداخت

#فولاد

#شگل

#حبندر

#غبهنوش

#ثنام

#دشیمی

#زمگسا

@nabzboursiran

نمایش بیشتر