آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

#فیلتر_پول_هوشمند

✅فیلتر هوشمند نماد هایی که ۱۰۰% ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی دارند یا در کف روند صعودی خود هستند:

#فپنتا

#غفارس

#لوتوس

#کرمان

#ختراک

#قچار

#خکار

#وثخوز

#فالوم

#کپشیر

#تابا

#دانا

#ثاباد

#شپارس

#ولغدر

#وملت

#حتوکا

#رتاپ

#شبندر

#رکیش

#سامان

#ولساپا

#وسین

#کنور

#سرود

#پاسا

#دبالک

#شجم

#کاوه

@nabzboursiran

نمایش بیشتر