آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

#خگستر

#کرمان

#تاپیکو

#زنجان

#ولغدر

#شستا

#بکام

#زمگسا

سهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خرید

@nabzboursiran

نمایش بیشتر