ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال هرمس سهم درباره سهام سکرما در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1401310
کانال هرمس سهم
کانال هرمس سهم
رتبه: 615
1.6
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. #کقزوی 👈 19- (آخرین معامله 1.26- %) 2. #وسالت 👈 19- (آخرین معامله 0.22- %) 3. #خساپا 👈 18- (آخرین معامله +3.32 %) 4. #فخوز 👈 10- (صف خرید +6.99 %) 5. #کرمان 👈 8- (صف خرید +6.92 %) 6. #شستا 👈 7- (آخرین معامله +1.18 %) 7. #آسیا 👈 5- (آخرین معامله +2.91 %) 8. #سکرما 👈 5- (آخرین معامله +6.48 %) 9. #سفارس 👈 5- (آخرین معامله +2.49 %) 10. #وغدیر 👈 5- (آخرین معامله +5.02 %) 11. #حفارس 👈 5- (آخرین معامله 1.68- %) 12. #وشهر 👈 5- (آخرین معامله +0.46 %) 13. #وسپهر 👈 5- (آخرین معامله +2.79 %) 14. #تپکو 👈 5- (صف خرید +2.99 %) 15. #وبملت 👈 4- (آخرین معامله +4.03 %) 16. #شگویا 👈 4- (آخرین معامله +1.79 %) 17. #ولملت 👈 4- (صف فروش 6.97- %) 18. #خریخت 👈 4- (آخرین معامله +0.68 %) 19. #نوری 👈 4- (آخرین معامله +1.06 %) @HermesSahm_canal
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها