ورود/ثبت‌نام

تحلیل نوسان گیری مدرن درباره سهام تشتاد در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸

https://sahmeto.com/messages/1361589
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 487
2.8
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه خودرو(قطعات) #خاهن حمایت 550، مقاومت 630 #خپویش حمایت 2200، مقاومت 2350 #خشرق حمایت 1340، مقاومت 1400 #خمهر حمایت 280، مقاومت 340 #خریخت حمایت 580، مقاومت 620 #خچرخش حمایت 2200، مقاومت 2400 #خمحور حمایت 520، مقاومت 570 #خنصیر حمایت 800، مقاومت 1200 #خاذین حمایت 210، مقاومت 280 #خزر حمایت 580، مقاومت 700 #ختور حمایت 430، مقاومت 480 #خمحرکه حمایت 660، مقاومت 750 #خبنیان حمایت 450، مقاومت 550 #ختراک حمایت 400، مقاومت 500 #خوساز حمایت 3200، مقاومت 3600 #خلنت حمایت 1600، مقاومت 1700 #خکمک حمایت 370، مقاومت 450 #خکار حمایت 460، مقاومت 520 #خفنر حمایت 1200، مقاومت 1450 #خرینگ حمایت 1550، مقاومت 1700 #خموتور حمایت 350، مقاومت 380 #خعمرا حمایت 600، مقاومت 700 #تشتاد حمایت 500، مقاومت 600 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها