ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام ثتوسا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۲

https://sahmeto.com/messages/1344206
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (60) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #گلدیرا (34.3M) #توریل (38M) #غالبر (1.7M) #افرا (12.7M) #کترام (15.6M) #پلاست (7.6M) #وتعاون (51.2M) #تپکو (42.6M) #غکورش (12.8M) #ثغرب (8M) #ثعمرا (5M) #وحافظح (26.9M) #وبوعلی (24.9M) #بتهران (18.1M) #وثخوز (850.1K) #دهدشت (2.8M) #کباده (2.4M) #وثنو (10.1M) #وشهر (2.7M) #بایکا (825.9K) #لکما (23M) #کیسون (14.1M) #داوه (2.4M) #سقاین (4.9M) #خمحور (4.7M) #ولپارس (4.3M) #قنقش (89.7K) #ثزاگرس (325.6K) #قشرین (1.8M) #وفتخار (7.9M) #لخانه (783.3K) #ولتجار (2.8M) #سباقر (1M) #واحصا (458.3K) #ثعتما (541.9K) #دحاوی (1.1M) #سدشت (14K) #کاریز (4M) #بهیر (1.4M) #فبیرا (2M) #غیوان (288.7K) #وسین (3.6M) #تفیرو (161.6K) #زنجان (2.7M) #فن آوا (216.2K) #تکنار (55.2K) #شسم (12.6K) #اپال (271.8K) #ثتوسا (93.8K) #فالوم (169.5K) #حاریا (145K) #وسرمدح (7.9M) #نطرین (45.7K) #فنفت (39K) #دتهران‌ (801.5K) #چکارن (55.4K) #نتوس (32.7K) #ثقزوی (50K) #ولقمان (190.3K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  ۱۱:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها