ورود/ثبت‌نام

تحلیل کارگزاری آتیه(ایلیا) درباره سهام ثتوسا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۱

https://sahmeto.com/messages/1341892
کارگزاری آتیه(ایلیا)
کارگزاری آتیه(ایلیا)
رتبه: 594
2.7
نمادهایی که امروز ورود #ورود_پول_هوشمند داشته‌اند 💢فلرات‌اساسی: #فتوسا، #فپنتا، #فسازان، #فروی، #فولاد، #فخاس 💢شیمیایی: #شسم، #شدوس، #جم، #شصدف، #شبصیر، #شفارس، #شسینا 💢رایانه: #سپیدار، #فن_افزار 💢اطلاعات: #اسیا_تک 💢بیمه: #میهن 💢فعالیت‌های هنری: #وهنر 💢بانک: #وبملت 💢حمل و نقل: #حآسا، #حگردش، #حآفرین، #حسینا، #حسیر 💢انبوه‌سازی: #ثرود، #ثشرق، #ثزاگرس، #وساخت، #ثشاهد 💢فراکابها: #فرابورس، #انرژی 💢هتل: #آباد 💢سرمایه‌گذاری: #وارس، #ومشان، #ودانا، #وساپا 💢سیمان: #سفار، #سلار، #سخوز، #سصفها، #سدشت، #سجام، #سیلام، #سدور، #سصفها، #سدشت 💢سایر واسطه‌گری‌مالی: #ولتجار 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کساپا، #کایزد، #کگاز 💢کاشی: #کساوه، #کلوند 💢قند: #قزوین، #قچار، #قشهد 💢شرکت‌های صنعتی: #شستا 💢غذایی: #غمایه، #غاذر، #غگلستا، #غدشت، #غبهنوش، #غپاذر 💢دارویی: #دتماد، #شفا، #داوه، #دسانکو، #دیران، #دکیمی، #درهاور، #درازی، #کی_بی_سی 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #لخزر، #تایرا 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بالبر 💢عرضه برق و گاز: #بزاگرس 💢خودرو: #ناما، #خبنیان، #خزامیا، #خکمک، #ختوقا، #خساپا، #خمحرکه، #خشرق، #خوساز 💢ساخت محصولات فلزی: #چدن 💢دباغی و چرم: #وملی 💢استخراج کانه‌های فلزی: #وامیر 💢وسایل ارتباطی: #لپارس 💢منسوجات: #نطرین 💢محصولات کاغذی: #چکاپا 💢زراعت: #زکشت 💢لاستیک: #پتایر نمادهایی که امروز #خروج_پول‌_هوشمند داشته‌اند: 💢فلزات‌اساسی: #ذوب، #فولاد، #فملی، #وسدید، #فسوز، #زنگان 💢شیمیایی: #شصفها، #شمواد، #مارون، #بوعلی، #شپدیس 💢اطلاعات: #بازرگام 💢فعالیت‌های ورزشی: #استقلال 💢رایانه: #توسن 💢بانک: #وشهر 💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولصنم 💢بیمه: #دانا 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثتوسا، #ثفارس، #ثپردیس 💢سرمایه‌گذاری: #سدبیر، #وتوصا، #وبیمه، #وثوق، #سرچشمه، #وگستر 💢سیمان: #سنیر، #سخاش، #سفارس 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا 💢مخابرات: #اخابر 💢کاشی: #کحافظ 💢هتل: #گشان 💢دارویی: #دعبید، #دشیمی، #وپخش 💢حمل و نقل: #حگهر، #حپترو، #حپارسا 💢عرضه برق و گاز: #بپیوند 💢قند: #قنقش، #قاروم 💢غذایی: #غگلپا، #غگیلا 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #تاتمس 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بکابل 💢محصولات چوبی: #چخزر 💢چاپ: #چافست 💢محصولات کامپیوتری: #نیان 💢خودرو: #خپارس، #خچرخش 💢استخراج کانه‌های فلزی: #فزر 💢استخراج‌سایر‌معادن: #کماسه 💢استخراج‌زغال‌سنگ: #کزغال 💢نفت: #شتران، #شپنا، #شبندر 💢لاستیک: #پکرمان 💢زراعت: #زمگسا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها