ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام ولیز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶

https://sahmeto.com/messages/1319663
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (89) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وساخت (255.2M) #وساپا (85.3M) #واتی (25.4M) #حکشتی (21.9M) #خپارس (163.3M) #بکاب (16.5M) #خکاوه (7.7M) #خودرو (57.6M) #ورنا (26.2M) #پلاست (10M) #تپکو (68.3M) #قثابت (51M) #فروس (29.7M) #ویسا (12.1M) #ثامان (4.5M) #کسرا (12.9M) #زپارس (2.1M) #فاراک (41.2M) #خمحرکه (10.9M) #بالبر (1.9M) #کترام (8.3M) #وشهر (5.2M) #ولغدر (12.1M) #ثنوسا (9.4M) #خبنیان (11.6M) #شلعاب (3.2M) #وثنو (16.1M) #غشان (8.2M) #ذوب (11.5M) #حبندر (2.6M) #سخواف (15.2M) #وثخوز (722.9K) #قشهد (1.8M) #سجام (10.4M) #وبصادر (12.5M) #بزاگرس (6.2M) #بکام (11.6M) #سدشت (357.2K) #تپمپی (2.3M) #غگلپا (551.7K) #خکمک (7.1M) #تبرک (2.1M) #قشیر (3.1M) #دهدشت (1.5M) #کصدف (1M) #ولتجار (5.4M) #دحاوی (1.6M) #فلات (861.6K) #رتاپ (5M) #فاذر (8.1M) #قشرین (1.3M) #ورازی (9M) #مفاخر (1.3M) #تفارس (4.5M) #نبروج (1.3M) #وسین (5.3M) #سرچشمه (1.4M) #پشاهن (87K) #وپسا (5.6M) #خودکفا (1.1M) #تفیرو (115.1K) #فافق (2M) #ولیز (4.6M) #کیسون (3.4M) #کباده (343.9K) #غپونه (576K) #هرمز (861.4K) #دتهران‌ (3.3M) #سباقر (343.9K) #وگردش (730.3K) #غیوان (329.7K) #شسم (14.7K) #وآرین (2.1M) #وفتخار (1.6M) #کبافق (95.7K) #مرقام (118.2K) #تمحرکه (285.9K) #چافست (317.1K) #شملی (119.4K) #بمیلا (226.6K) #بهپاک (151.7K) #کروی (173.9K) #وزمین (272.9K) #وایرا (30.8K) #سفار (3.1K) #لابسا (10K) #کمرجانح (47.4K) #فسرب (175.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶  ۱۱:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها