ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام کابگن در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۴

https://sahmeto.com/messages/1284736
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 636
1.7
خروجی فیلتر قوی ترین صف های خرید : 📅 بروزرسانی  ۱۳:۵۷  ۳ / ۸ / ۱۴۰۲ 1 - #فاذر ( ۱۰.۴ میلیارد ت) قیمت ۱۷۵۰ (۴.۹۸) حجم صف ۵۹.۷ میلیون 2 - #سبهان ( ۸.۹ میلیارد ت) قیمت ۱۰۴۰۸۰ (۶.۹۹) حجم صف ۰.۹ میلیون 3 - #لازما ( ۸.۵ میلیارد ت) قیمت ۶۱۸۵۰ (۳.۰) حجم صف ۱.۴ میلیون 4 - #زعف۰۲۱۰پ۱۱ ( ۷.۶ میلیارد ت) قیمت ۴۶۳۹۸۶ (۰.۱۳-) حجم صف ۰.۲ میلیون 5 - #ولراز ( ۷.۴ میلیارد ت) قیمت ۷۱۸۰۰ (۲.۹۴) حجم صف ۱.۰ میلیون 6 - #آریان ( ۷.۰ میلیارد ت) قیمت ۴۶۳۶ (۳.۰) حجم صف ۱۵.۲ میلیون 7 - #سفار ( ۶.۹ میلیارد ت) قیمت ۳۰۹۶۳۰ (۵.۰) حجم صف ۰.۲ میلیون 8 - #رکیش ( ۶.۸ میلیارد ت) قیمت ۳۱۶۴ (۴.۹۸) حجم صف ۲۱.۵ میلیون 9 - #وآیند ( ۶.۴ میلیارد ت) قیمت ۱۵۶۲۰ (۱.۹۶) حجم صف ۴.۱ میلیون 10 - #وایرا ( ۵.۰ میلیارد ت) قیمت ۵۸۲۰ (۲.۸۳) حجم صف ۸.۷ میلیون 11 - #ثتوسا ( ۳.۶ میلیارد ت) قیمت ۳۶۲۵۰ (۲.۹۸) حجم صف ۱.۰ میلیون 12 - #سدشت ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۷۲۶۲۰ (۴.۹۹) حجم صف ۰.۵ میلیون 13 - #بالبر ( ۳.۴ میلیارد ت) قیمت ۲۸۱۹۰ (۴.۹۹) حجم صف ۱.۲ میلیون 14 - #وآذر ( ۳.۲ میلیارد ت) قیمت ۸۴۲۰ (۴.۹۹) حجم صف ۳.۹ میلیون 15 - #حپترو ( ۳.۱ میلیارد ت) قیمت ۴۸۵۱۰ (۶.۹۹) حجم صف ۰.۶ میلیون 16 - #سصفها ( ۲.۹ میلیارد ت) قیمت ۱۱۱۹۹۰ (۳.۵۹) حجم صف ۰.۳ میلیون 17 - #کماسه ( ۲.۵ میلیارد ت) قیمت ۵۴۰۵ (۶.۹۹) حجم صف ۴.۵ میلیون 18 - #سدور ( ۲.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۱۴۲۰ (۴.۹۶) حجم صف ۱.۹ میلیون 19 - #ثرود ( ۲.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۲۸۹۰ (۶.۹۷) حجم صف ۱.۷ میلیون 20 - #کابگن ( ۲.۱ میلیارد ت) قیمت ۱۰۱۸۰ (۱.۹) حجم صف ۲.۱ میلیون و ...
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها