ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس کاردانا درباره سهام وحکمت در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱

https://sahmeto.com/message/2215204
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1236
4.5

📌 مجامع هفته آتی 📍 📅 23 تیر الی 28 تیرماه 1403 🔴 مجمع عادی عمومی شگامرن شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ وحکمت شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ ودی شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ داوه شنبه    ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ خمهر شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کربن شنبه‌ ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شفن شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ حسیر شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ دسینا شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غکورش شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ افرا شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ معین شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ خگستر شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ فروس شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ خکار یکشنبه ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ بشهاب یکشنبه ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ دشیری یکشنبه ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شبندر یکشنبه      ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ پشاهن یکشنبه       ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ خبرنا یکشنبه        ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ ختوقا یکشنبه       ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کمقره یکشنبه       ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شسپا یکشنبه ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ تکاردان یکشنبه       ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ نخریس یکشنبه       ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ قصفها یکشنبه       ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ نوین چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کرومیت چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کقزوی چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ تکنو چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غسالم چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کسرا چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غگل چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کورز چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ بکابل چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شپنا پنجشنبه‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ وآوا پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ وتوشه پنجشنبه‌     ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شبریز پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کویر پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ فتوسا پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ خاور پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غمایه پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ وبانک پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شکام پنجشنبه‌      ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ 🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده زقیا شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ خزامیا شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شکبیر شنبه‌ ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ گشان شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ زشگزا شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ پلوله شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ زفجر یکشنبه ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ وگستر یکشنبه‌   ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کساوه یکشنبه‌   ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ مرقام یکشنبه ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ گدنا چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ وآرین چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ حپرتو چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غگرجی چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ خپارس چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ حفارس چهارشنبه‌    ۲۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کگاز پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ ورنا پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غبهنوش پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ تلیسه پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ واحصا پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ وخاور پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ حسینا پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ چدن پنجشنبه ‌    ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۳ 🟢 مجمع فوق‌العاده وبانک شنبه ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غچین شنبه     ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شاروم یکشنبه   ۲۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۶۹۶
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار