ورود/ثبت‌نام

تحلیل مثبت سرمایه | sarmayeh plus درباره سهام شسپا در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹

https://sahmeto.com/message/2206313
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 7075
3.7

ورود پول هوشمند 💰 #تکادران #حپرتو #وشهر #وثوق #واحصا #گنگین #کابگن #کحافظ #شلعاب #شصدف #مبین #قشرین #قشهد #خفنر #خمحور #فاهواز #فافق #نیان #شسپا #کرومیت #کطبس خروج پول هوشمند 💸 #مداران #تماوند #بپاس #وسرمد #حخزر #حپارسا #ولکار #واعتبار #سپرمی #کمرجان #ساذری #سلار #سبجنو #سفانو #تیپیکو #غپاک #قتربت #خکاوه #لابسا #فخاس #وتوکا #ذوب #شبهرن کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #بازرگام #قن_آوا #لوتوس #تماوند #تملت #البرز #حخزر #حگهر #حپارسا #وبملت #وسبحان #کخاک #سشمال #سفانو #بوعلی #شپاکسا #دعبید #والبر #دابور #غکورش #غگلپا #فسپا #فولاد #وتوکا #شنفت #شپنا #تاصیکو #تجلی #سپید کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #رمپنا #حپرتو #ونوین #ومدیر #سغرب #سرود #دالبر #مبین #بفجر #انتخاب تیک صعودی ✅ #قلدرست #سقاین #لخزرش تیک نزولی‼️ #خبازرس #اتکام #وسینا #وجامی #ساذری #جن_پیلن #دعبید #دکیمی #دفرا #دسبحان #دروز #داسوه #خرینگ #بسویچ #تمحرکه #لابسا #فجوش #فنوال #فولای #میدکو #فمراد #شساخت ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۱۱۵
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار